Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Εφτά γυναικοκτονίες σε μία ημέρα…

Επτά γυναί­κες δολο­φο­νή­θη­καν από τους συντρό­φους τους ή τους πρώ­ην συντρό­φους τους μέσα σε μια μέρα ‑χθες Τρί­τη- σε όλη την Τουρ­κία, σύμ­φω­να με το ιδιω­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Haber Türk.

«Συνο­λι­κά, επτά γυναί­κες δολο­φο­νή­θη­καν βάρ­βα­ρα στην Ιζμίρ, στην Μπουρ­σά, στη Σακά­ρια, στην Έρζου­ρουμ, στη Ντε­νιζ­λέ και στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη», κατα­μέ­τρη­σε το Haber Türk.

Οι πόλεις που απα­ρίθ­μη­σε βρί­σκο­νται δυτι­κά ‑η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, η οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα, η Μπουρ­σά (Πρού­σα) και η Ιζμίρ (Σμύρ­νη), στις ακτές στο Αιγαίο‑, βόρεια (η Σακά­ρια), και στην Ανα­το­λία (στην περί­πτω­ση της Έρζου­ρουμ [Θεο­δο­σιού­πο­λης]), όπου ο πλη­θυ­σμός θεω­ρεί­ται πιο συντηρητικός.

Οι φερό­με­νοι ως δρά­στες ήταν «είτε οι σύντρο­φοί τους, είτε πρώ­ην σύντρο­φοί τους, με τους οποί­ους είχαν χωρί­σει», διευ­κρί­νι­σε το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο, αναρ­τώ­ντας στον ιστό­το­πό του τα ονό­μα­τα και φωτο­γρα­φί­ες των θυμάτων.

Οι επτά γυναί­κες, μετα­ξύ 32 και 49 ετών, δολο­φο­νή­θη­καν με όπλα ή μαχαίρια.

Τρεις δολο­φό­νοι αυτο­κτό­νη­σαν· δυο συνε­λή­φθη­σαν· ο έκτος, που τραυ­μα­τί­στη­κε κατά τη σύλ­λη­ψή του, υπέκυψε.

Η τύχη του έβδο­μου, που απέ­δρα­σε από τη φυλα­κή για να δολο­φο­νή­σει τη σύζυ­γό του, παρα­μέ­νει αδιευ­κρί­νι­στη ως αυτό το στάδιο.

Το 2023, πλατ­φόρ­μα υπε­ρά­σπι­σης των δικαιω­μά­των των γυναι­κών, η συλ­λο­γι­κό­τη­τα «We will stop feminicides» («Θα στα­μα­τή­σου­με τις γυναι­κο­κτο­νί­ες», στα αγγλι­κά), κατα­μέ­τρη­σε 315 δολο­φο­νί­ες γυναι­κών ‑το 65% δολο­φο­νή­θη­κε μέσα στο σπί­τι του- και άλλους 248 «ύπο­πτους» θανά­τους, που χαρα­κτη­ρί­στη­καν «αυτο­κτο­νί­ες» από τις αρχές, αλλά φεμι­νι­στι­κές οργα­νώ­σεις απέ­δω­σαν σε τρί­τους, τονί­ζο­ντας την ύπο­πτη αύξη­ση των θανά­των γυναι­κών που έπε­σαν από δια­με­ρί­σμα­τα πολυκατοικιών.

Η χώρα απο­σύρ­θη­κε το 2021 από τη Σύμ­βα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Ευρώ­πης για την Πρό­λη­ψη και την Κατα­πο­λέ­μη­ση της Βίας κατά των Γυναι­κών και της Ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής Βίας, ή Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης για συντο­μία, που επι­βάλ­λει στις αρχές να διε­νερ­γούν διε­ξο­δι­κές έρευ­νες και να τιμω­ρούν τους δρά­στες βίαιων επι­θέ­σε­ων με θύμα­τα γυναίκες.

ΜΚΟ τονί­ζουν ότι «σε δεκα­πέ­ντε χρό­νια, η μονα­δι­κή χρο­νιά που μειώ­θη­κε ο αριθ­μός των γυναι­κο­κτο­νιών ήταν το 2011, η χρο­νιά που υιο­θε­τή­θη­κε η Σύμ­βα­ση της Κωνσταντινούπολης».

Δίω­ξη που ασκή­θη­κε το 2022 ενα­ντί­ον της πλατ­φόρ­μας We will stop feminicides από εισαγ­γε­λέα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, που δήλω­νε απο­φα­σι­σμέ­νος να θέσει εκτός νόμου τις «ανή­θι­κες δρα­στη­ριό­τη­τες» της συλ­λο­γι­κό­τη­τας, εντέ­λει εγκα­τα­λεί­φθη­κε τον Σεπτέμβριο.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο