Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Η Ρωσία θέλει να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών όχι μόνο με την Ουκρανία αλλά και η Δύση

Η Ρωσία θέλει να κάτσει στο τρα­πέ­ζι των συνο­μι­λιών όχι μόνο με την Ουκρα­νία αλλά και με την Δύση και να συνά­ψει μια νέα μεγά­λη συμ­φω­νία. Η διε­ξα­γω­γή των εν λόγω συνο­μι­λιών θα εξαρ­τη­θεί από τις θέσεις των μερών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ευρώ­πης και των ΗΠΑ. Τις δηλώ­σεις αυτές έκα­νε ο κύριος σύμ­βου­λος του Τούρ­κου προ­έ­δρου, ο Ιμπρα­ήμ Καλίν, στον ιστό­το­πο Türkiye.

«Συνει­δη­το­ποιού­με ότι η Ρωσία θέλει να κάτσει στο τρα­πέ­ζι των συνο­μι­λιών όχι μόνο με την Ουκρα­νία, αλλά και με την Δύση και να συνά­ψει μια νέα μεγά­λη συμ­φω­νία. Το θέμα αφο­ρά και την Ουκρα­νία και όχι μόνο την Ουκρα­νία. Υπάρ­χει ένας πιο βαθύς στρα­τη­γι­κός υπο­λο­γι­σμός, στον οποίο συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η Ουκρα­νία. Είναι αδύ­να­τον να τεθεί τέλος στις εχθρο­πρα­ξί­ες και τελι­κά στον πόλε­μο, χωρίς να απο­κα­τα­στα­θεί εδώ η σωστή ισορ­ρο­πία», δήλω­σε ο Καλίν.

Σύμ­φω­να με τον Καλίν, για να δια­μορ­φω­θούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για συνο­μι­λί­ες, «όλα τα μέρη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ευρώ­πης και των ΗΠΑ, πρέ­πει να έχουν εποι­κο­δο­μη­τι­κή στάση».

«Εμείς, συνει­δη­το­ποιώ­ντας το αυτό, προ­βαί­νου­με σε έντο­νες διπλω­μα­τι­κές κινή­σεις με τους ευρω­παί­ους και τους αμε­ρι­κα­νούς συνα­δέλ­φους», δήλω­σε ο σύμ­βου­λος του Ερντογάν.

Ο Καλίν ανέ­φε­ρε επί­σης ότι για μια συνά­ντη­ση των προ­έ­δρων της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, είναι ανα­γκαίο να επι­τευ­χθεί κάποια πρό­ο­δος στις διαπραγματεύσεις.

«Για να συνα­ντη­θούν οι αρχη­γοί κρα­τών της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας πρό­σω­πο με πρό­σω­πο, είναι ανα­γκαίο να υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και να επι­τευ­χθεί κάποια πρό­ο­δος στις συνο­μι­λί­ες. Στο πλαί­σιο των συνο­μι­λιών της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης έχει δια­νυ­θεί κάποιος δρό­μος, όμως για την συνά­ντη­ση των προ­έ­δρων θα απαι­τη­θεί κάποιος χρό­νος. Δυστυ­χώς οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων επη­ρέ­α­σαν αρνη­τι­κά αυτές τις συνο­μι­λί­ες. Όμως θα συνε­χί­σου­με να προ­ω­θού­με τις συνο­μι­λί­ες και τον διά­λο­γο, και όχι τον πόλε­μο, επι­δει­κνύ­ο­ντας υπο­μο­νή και επι­μο­νή», δήλω­σε ο Καλίν.

Η Τουρ­κία επα­νει­λημ­μέ­να έχει δηλώ­σει ότι είναι έτοι­μη να διορ­γα­νώ­σει και να φιλο­ξε­νή­σει στο έδα­φός της τόσο συνα­ντή­σεις σε επί­πε­δο δια­πραγ­μα­τευ­τών, όσο και μια συνά­ντη­ση των προ­έ­δρων της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσίας.

Στις 29 Μαρ­τί­ου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε δια ζώσης ένας γύρος συνο­μι­λιών μετα­ξύ της ουκρα­νι­κής και της ρωσι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας. Μετά τον γύρο αυτό η ουκρα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία κατέ­θε­σε μια σει­ρά προ­τά­σε­ων για τον τερ­μα­τι­σμό του ρωσο-ουκρα­νι­κού πολέ­μου, μετα­ξύ των οποί­ων η υπο­γρα­φή μιας διε­θνούς συμ­φω­νί­ας για τις εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας της Ουκρανίας.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο