Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία — Λιβύη υπέγραψαν «μνημόνιο συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες» — Ελλάδα και Αίγυπτος αμφισβητούν τη νομιμότητα

Υπε­γρά­φη το μεση­μέ­ρι στην Τρί­πο­λη το προ­α­ναγ­γελ­θέν Μνη­μό­νιο Κατα­νό­η­ση μετα­ξύ Τουρ­κί­ας και Λιβύ­ης ‑με την πλευ­ρά του προ­σω­ρι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Αμπ­ντουλ­χα­μίντ Ντμπέι­μπα- σύμ­φω­να με το οποίο τουρ­κι­κές εται­ρεί­ες θα μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν έρευ­νες στην ΑΟΖ της Λιβύ­ης, η οποία καθο­ρί­στη­κε με το παρά­νο­μο τουρ­κο­λι­βυ­κό μνη­μό­νιο του 2019. Ουσια­στι­κά η Τουρ­κία ανα­κοι­νώ­νει για πρώ­τη φορά έρευ­νες δυτι­κά του 28ου μεσημ­βρι­νού στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο στη βάση ενός παρά­νο­μου μνημονίου.

Τη νομι­μό­τη­τα της συμ­φω­νί­ας αμφι­σβη­τούν Ελλά­δα και Αίγυ­πτος , όπως δήλω­σε ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας. Η Αθή­να θυμί­ζει τη συμ­φω­νία Ελλά­δας-Αιγύ­πτου και δια­μη­νύ­ει πως κανείς δεν μπο­ρεί να επι­κα­λεί­ται το παρά­νο­μο τουρ­κο-λιβυ­κό μνη­μό­νιο του 2019.

Η συμ­φω­νία υπε­γρά­φη κατά την επί­ση­μη επί­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα υψη­λό­βαθ­μη τουρ­κι­κή αντι­προ­σω­πεία «κατό­πιν εντο­λής του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν», σύμ­φω­να με το τουρ­κι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση έκα­νε ο ίδιος ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ στο Twitter του.

«Συζη­τή­σα­με τα βήμα­τα προς μια πολι­τι­κή λύση και τις σχέ­σεις μας με τον Πρω­θυ­πουρ­γό Ντι­μπέι­μπα. Υπο­γρά­ψα­με Μνη­μό­νια Συνα­ντί­λη­ψης στους τομείς των Υδρο­γο­ναν­θρά­κων και του Πρω­το­κόλ­λου» γνω­στο­ποί­η­σε ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ.

Στην συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε με την υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Λιβύ­ης, Νέκλα Μαν­γκούς, ο Τσα­βού­σο­γλου είπε ότι «η συμ­φω­νία για τους υδρο­γο­νάν­θρα­κες που μόλις υπο­γρά­ψα­με στο­χεύ­ει στη συνερ­γα­σία με τουρ­κι­κές εται­ρεί­ες και λιβυ­κές εται­ρεί­ες, για την εξε­ρεύ­νη­ση και γεώ­τρη­ση, με μια αμοι­βαία συνερ­γα­σία τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα».

Ερω­τη­θείς για μια πιθα­νή αντί­δρα­ση από την Ελλά­δα και τη Γαλ­λία μετά την υπο­γρα­φή των τελευ­ταί­ων συμ­φω­νιών, ο Τσα­βού­σο­γλου είπε ότι τρί­τες χώρες δεν έχουν δικαί­ω­μα να παρεμ­βαί­νουν σε συμ­φω­νί­ες που έχουν υπο­γρα­φεί μετα­ξύ δύο κυρί­αρ­χων κρατών.

«Αυτά τα μνη­μό­νια είναι ζήτη­μα μετα­ξύ δύο κυρί­αρ­χων χωρών, είναι ωφέ­λι­μα και για τις δύο, και άλλες χώρες δεν έχουν δικαί­ω­μα να ανα­κα­τεύ­ο­νται σε αυτά τα θέμα­τα», είπε, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά «δεν έχει σημα­σία τι σκέ­φτο­νται».

Η Λίβυα ΥΠΕΞ, από την πλευ­ρά της, χαι­ρέ­τι­σε την «πολύ σημα­ντι­κή» συμ­φω­νία που επι­τεύ­χθη­κε σήμε­ρα, λέγο­ντας ότι εξυ­πη­ρε­τεί «τα συμ­φέ­ρο­ντα και των δύο χωρών» και είναι πιθα­νό να συμ­βάλ­λει μακρο­πρό­θε­σμα στην άμβλυν­ση των ελλεί­ψε­ων φυσι­κού αερί­ου που προ­κλή­θη­καν από τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Απορρίπτει τη συμφωνία το κοινοβούλιο της Λιβύης

Την ίδια ώρα ωστό­σο, ο λιβυ­κός ιστό­το­πος «The Libya Update», ανέ­φε­ρε με ανάρ­τη­σή του στο Twitter ότι «το Λιβυ­κό κοι­νο­βού­λιο απορ­ρί­πτει τη συμ­φω­νία για τους υδρο­γο­νάν­θρα­κες που υπο­γρά­φη­κε σήμε­ρα ανά­με­σα στην Τουρ­κία και την κυβέρ­νη­ση Εθνι­κής Ενότητας».

Με δεύ­τε­ρη ανάρ­τη­ση, υπο­στη­ρί­ζει ότι η συμ­φω­νία αυτή απορ­ρί­πτε­ται από το κοι­νο­βού­λιο ως «παρά­νο­μη», καθώς δεν δια­θέ­τει την έγκρι­ση του λιβυ­κού νομο­θε­τι­κού σώμα­τος, δηλα­δή του Κοινοβουλίου.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση, ο πρό­ε­δρος του κοι­νο­βου­λί­ου της Λιβύ­ης, Αγκί­λα Σάλεχ, χαρα­κτη­ρί­ζει την συμ­φω­νία για τους υδρο­γο­νάν­θρα­κες με την Τουρ­κία «παρά­νο­μη», καθώς λέει ότι η κυβέρ­νη­ση Ντμπεϊ­μπά, «της οποί­ας η θητεία έχει λήξει, δεν είναι εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη να κλεί­νει διε­θνείς συμφωνίες».

Να σημειω­θεί, μάλι­στα, ότι το Λιβυ­κό Κοι­νο­βού­λιο ανα­φέ­ρει πως η συμ­φω­νία που υπε­γρά­φη με την Τουρ­κία απο­στε­ρεί την ανα­το­λι­κή περιο­χή της Κυρη­ναϊ­κής από τα δικαιώ­μα­τά της στους υδρογονάνθρακες.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Λιβύη εξα­κο­λου­θεί να σπα­ράσ­σε­ται από την εμφύ­λια σύγκρου­ση που προ­κλή­θη­κε από την ανα­τρο­πή Καντά­φι, μετά την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση του 2011. Τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη, το κοι­νο­βού­λιο, που έχει έδρα στο Τομπρούκ, ήρε την εμπι­στο­σύ­νη του στην Κυβέρ­νη­ση Εθνι­κή Ενό­τη­τας υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Ντμπεϊ­μπά και διό­ρι­σε πρω­θυ­πουρ­γό τον Φ. Μπα­σά­γα. Ωστό­σο ο Ντμπεϊ­μπά αρνεί­ται να παρα­δώ­σει την εξου­σία στον Μπα­σά­γα, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι θα το κάνει μόνο μετά τη διε­ξα­γω­γή εκλογών.

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο

Το μνη­μό­νιο περι­λαμ­βά­νει τα ακό­λου­θα σημεία, σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρο­νται στον ιστο­χώ­ρο The Libyan News Observatory:

–Συνερ­γα­σία σε έργα ανά­πτυ­ξης και χρή­σης πόρων υδρο­γο­ναν­θρά­κων (φυσι­κού αερί­ου και πετρελαίου).

–Τα έργα αυτά θα μπο­ρούν να αφο­ρούν σε εξε­ρεύ­νη­ση, παρα­γω­γή, μετα­φο­ρά, διύ­λι­ση, δια­νο­μή και εμπο­ρία υδρογονανθράκων.

–Παρα­γω­γή και εμπό­ριο πετρε­λαί­ου, φυσι­κού αερί­ου, πετρο­χη­μι­κών και προ­ϊ­ό­ντων διύ­λι­σης πετρελαίου.

–Δια­σφά­λι­ση της εξε­ρεύ­νη­σης, ανά­πτυ­ξης και αύξη­σης της παρα­γω­γής υδρο­γο­ναν­θρά­κων και από τις δύο πλευρές.

–Τα δύο μέρη συμ­φω­νούν να δια­σφα­λί­σουν την υλο­ποί­η­ση ολο­κλη­ρω­μέ­νων έργων για την ενί­σχυ­ση της εξε­ρεύ­νη­σης χερ­σαί­ων και θαλάσ­σιων πόρων.

–Τα έργα περι­λαμ­βά­νουν ανά­πτυ­ξη και παραγωγή.

–Το Libyan Foundation προ­σκα­λεί την Turkish Petroleum Corporation και τους εταί­ρους της να συμ­με­τά­σχουν σε χερ­σαία και θαλάσ­σια έργα στη Λιβύη.

–Η Λιβύη εγγυά­ται τη σύνα­ψη συμ­φω­νιών και συμ­βά­σε­ων με την Turkish Petroleum Corporation για την εκτέ­λε­ση εργα­σιών πετρελαίου.

–Τα δύο μέρη ενθαρ­ρύ­νουν την Libyan Oil Corporation και την Turkish Petroleum Pipeline Corporation να δημιουρ­γή­σουν κοι­νές συνερ­γα­σί­ες στον τομέα των υδρογονανθράκων.

–Τα δύο μέρη συνά­πτουν συνερ­γα­σί­ες και υπο­στη­ρί­ζουν τη χρή­ση σκα­φών έρευ­νας και γεώ­τρη­σης που χρη­σι­μο­ποιού­νται από την Turkish Pipeline Corporation και τους εταί­ρους της για την εξε­ρεύ­νη­ση, ανά­πτυ­ξη και παρα­γω­γή σημε­ρι­νών και μελ­λο­ντι­κών χερ­σαί­ων και υπε­ρά­κτιων πόρων υδρο­γο­ναν­θρά­κων στη Λιβύη.

–Τα δύο μέρη συμ­φω­νούν να συνερ­γα­στούν για την ανά­πτυ­ξη και λει­τουρ­γία υφι­στά­με­νων ή πρό­σθε­των συστη­μά­των αγω­γών πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου στη Λιβύη.

–Τα μέρη πρέ­πει να υπο­στη­ρί­ξουν την υλο­ποί­η­ση έργων από την Turkish Pipeline Corporation και τους εταί­ρους της.

–Αυτό το Μνη­μό­νιο Συνεν­νό­η­σης μπο­ρεί να τερ­μα­τι­στεί από οποιο­δή­πο­τε μέρος ανά πάσα στιγ­μή, με περί­ο­δο γρα­πτής προει­δο­ποί­η­σης 3 μηνών.

–Η λήξη του παρό­ντος Μνη­μο­νί­ου Συνεν­νό­η­σης δεν επη­ρε­ά­ζει τις δρα­στη­ριό­τη­τες και τα έργα που βρί­σκο­νται ήδη σε εξέ­λι­ξη ή υλοποιούνται.

–Το υπό­μνη­μα είναι γραμ­μέ­νο στα τουρ­κι­κά, αρα­βι­κά και αγγλι­κά και όλα τα κεί­με­να θεω­ρού­νται εξί­σου αυθεντικά.

–Σε περί­πτω­ση οποιασ­δή­πο­τε δια­φο­ράς στην ερμη­νεία, υπε­ρι­σχύ­ει το αγγλι­κό κείμενο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο