Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ότι απετράπη «συνωμοσία» σε βάρος της κυβέρνησης

Τουρ­κι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν σήμε­ρα ότι απε­τρά­πη συνω­μο­σία σε βάρος του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού του προ­έ­δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, στην οποία εμπλέ­κο­νται μέλη της μαφί­ας και στε­λε­χών της Αστυνομίας.

Σύμ­φω­να με τις τουρ­κι­κές εφη­με­ρί­δες Hurriyet και Sabah, όλα ξεκί­νη­σαν με την προ μηνών σύλ­λη­ψη του Σερ­ντάρ Σερ­τσε­λίκ, του «δεξιού χεριού» του αρχι­μα­φιό­ζου Αϊχάν Μπο­ρά Καπλάν, στο αερο­δρό­μιο της Άγκυ­ρας στην προ­σπά­θειά του να δια­φύ­γει στο εξωτερικό.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι αξιω­μα­τι­κοί της αστυ­νο­μί­ας πρό­τει­ναν στο Σερ­τσε­λίκ να γίνει «προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας». Ο Σέρ­τσε­λικ υπέ­γρα­ψε, κατά δήλω­σή του, αρχι­κά μία 19σέλιδη κατά­θε­ση και στη συνέ­χεια άλλες δύο κατα­θέ­σεις στις οποί­ες ενέ­πλε­ξε μέλη της κυβέρ­νη­σης. Σε αντάλ­λαγ­μα αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους και «βρα­χιο­λά­κι», κυκλο­φο­ρού­σε ελεύ­θε­ρα στην τουρ­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα και στη συνέ­χεια διέ­φυ­γε στο εξωτερικό.

Σήμε­ρα έγι­νε γνω­στό από την εισαγ­γε­λία ότι συνε­λή­φθη­σαν τρεις αστυ­νο­μι­κοί διευ­θυ­ντές και ένας αξιω­μα­τι­κός της αστυ­νο­μί­ας στο πλαί­σιο των σχε­τι­κών ερευ­νών, χωρίς να κατονομάζονται.

Σχο­λιά­ζο­ντας τις εξε­λί­ξεις, ο κυβερ­νη­τι­κός εταί­ρος του Ερντο­γάν και αρχη­γός του Κόμ­μα­τος Εθνι­κι­στι­κής Δρά­σης (ΜΗΡ) των «Γκρί­ζων Λύκων», Ντε­βλέτ Μπα­χτσε­λί, ανα­φέρ­θη­κε σε κάποιους που «σχε­διά­ζουν την επα­νά­λη­ψη της από­πει­ρας πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 17–25 Δεκεμ­βρί­ου του 2013»

Στην υπό­θε­ση ανα­φέρ­θη­κε εμμέ­σως και ο ίδιος ο Ερντο­γάν, λέγο­ντας ότι «δεν μπο­ρού­με, και δεν θα επι­τρέ­ψου­με να επα­νεμ­φα­νι­στούν φαι­νό­με­να χει­ρα­γώ­γη­σης μέσω της γρα­φειο­κρα­τί­ας», ενώ η τουρ­κι­κή υπη­ρε­σία του BBC, έγρα­ψε ότι χθες βρά­δυ ο Ερντο­γάν συνα­ντή­θη­κε στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο με τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, Γιλ­μάζ Τουντς, και τον αρχη­γό της υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών ΜΙΤ, Ιμπρα­χίμ Καλίν.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο