Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Μέχρι και 600.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί απ’ τον κορονοϊό, προειδοποιεί καθηγητής πανεπιστημίου

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις πραγ­μα­τι­κές δια­στά­σεις της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Τουρ­κία κρού­ει καθη­γη­τής πανε­πι­στη­μί­ου, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι θάνα­τοι εξαι­τί­ας του Covid-19 στη γει­το­νι­κή χώρα ενδέ­χε­ται να αγγί­ξουν τις 600.000!

Σε συνέ­ντευ­ξη του στην Deutsche Welle, ο Ονούρ Μπα­σέρ, καθη­γη­τής στο πανε­πι­στή­μιο MEF της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και επι­σκέ­πτης καθη­γη­τής χει­ρουρ­γι­κής στο πανε­πι­στή­μιο Κολού­μπια, ισχυ­ρί­στη­κε ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδο­μέ­να, έως και 30 εκα­τομ­μύ­ρια τούρ­κοι κιν­δυ­νεύ­ουν να γίνουν φορείς του ιού. 

Σύμ­φω­να με τον Μπα­σέρ, περί­που ένα εκα­τομ­μύ­ριο κάτοι­κοι στην Τουρ­κία θα χρεια­στεί τους επό­με­νους μήνες να νοση­λευ­τούν, κάτι που θα «γονα­τί­σει» το σύστη­μα υγεί­ας της χώρας δεδο­μέ­νων των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε κλί­νες ΜΕΘ, μηχα­νή­μα­τα υπο­στή­ρι­ξης ανα­πνο­ής και σχε­τι­κή υλι­κο­τε­χνι­κή υποδομή. 

Σε μια τέτοια περί­πτω­ση, λέει ο τούρ­κος καθη­γη­τής, «θα χρεια­στούν του­λά­χι­στον 320.000 ανα­πνευ­στή­ρες και αν αυτοί οι άνθρω­ποι δεν υπο­στη­ρι­χθούν μηχα­νι­κά, το ποσο­στό θανά­των θα αγγί­ξει το 90%». 

Μέχρι σήμε­ρα, με βάση τα επί­ση­μα στοι­χεία, η Τουρ­κία μετρά­ει 1.529 κρού­σμα­τα και 37 θανά­τους. Σε ανα­κοί­νω­ση του ο υπουρ­γός Υγεί­ας Φαρε­τίν Κοτσά δήλω­σε ότι η Τουρ­κία έχει ήδη αγο­ρά­σει φαρ­μα­κευ­τι­κό υλι­κό από την Κίνα το οποίο έχει απο­δει­χθεί απο­τε­λε­σμα­τι­κό στην αντι­με­τώ­πι­ση του κορονοϊού. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο