Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Νέες προκλητικές δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ κατά της Ελλάδας

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Άγκυ­ρα δεν θα αφή­σει οποια­δή­πο­τε «παρε­νό­χλη­ση» ή «πρό­κλη­ση» από την Αθή­να χωρίς απάντηση.

Η Τουρ­κία δεν έλα­βε θετι­κή απά­ντη­ση από την Ελλά­δα στις προ­σπά­θειές της για διά­λο­γο, είπε ο Χου­λου­σί Ακάρ, κατά την ομι­λία του σε μία εκδή­λω­ση στην τουρ­κι­κή βόρεια επαρ­χία Τοκάτ, λέγο­ντας ότι η Αθή­να δεν βοη­θά στην «απο­κλι­μά­κω­ση των εντά­σε­ων» μετα­ξύ των δύο χωρών.

«Δεν παρε­νο­χλού­με ούτε προ­κα­λού­με (την Ελλά­δα), αλλά δεν θα έχου­με οποια­δή­πο­τε παρε­νό­χλη­ση ή πρό­κλη­ση ενα­ντί­ον μας χωρίς απά­ντη­ση», είπε ο Ακάρ, ο οποί­ος πρό­σθε­σε πως παρά την «προ­κλη­τι­κή στά­ση» της Αθή­νας, όπως υπο­στή­ρι­ξε, η Άγκυ­ρα θα συνε­χί­σει να καλεί για διάλογο.

«Μην καθυ­στε­ρή­σε­τε στο να κρα­τή­σε­τε αυτή τη χεί­ρα φιλί­ας», είπε ο Τούρ­κος υπουρ­γός Άμυ­νας και κάλε­σε την Ελλά­δα να στα­μα­τή­σει την «ασύμ­βα­τη και προ­κλη­τι­κή στά­ση της», όπως τη χαρακτήρισε.

Αφορ­μή για τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Άμυ­νας της Τουρ­κί­ας στά­θη­κε το επει­σό­διο μετα­ξύ του πλω­τού του ελλη­νι­κού Λιμε­νι­κού και της τουρ­κι­κής ακταιω­ρού, η οποία παρε­νό­χλη­σε το ελλη­νι­κό σκά­φος. «Μόλις χθες πυρο­βό­λη­σαν τους ψαρά­δες μας», είπε ο Χ. Ακάρ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο