Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Νεκρός μετά από 297 μέρες απεργίας πείνας άλλος ένας κρατούμενος

Άλλος ένας κρα­τού­με­νος, ο Μου­στα­φά Κοτσάκ (Mustafa Koçak), πέθα­νε την Πέμ­πτη 23 Απρί­λη σε τουρ­κι­κή φυλα­κή έπει­τα από 297 μέρες απερ­γί­ας πείνας.

Ο Κοτσάκ είχε συλ­λη­φθεί το 2017 με την κατη­γο­ρία της «από­πει­ρας ανα­τρο­πής του συντάγ­μα­τος». Άρχι­σε την απερ­γία πεί­νας στις 3 Ιου­λί­ου του 2019 μέσα στις φυλα­κές της Τουρ­κί­ας, ενώ οι δικη­γό­ροι του κατήγ­γει­λαν ότι οι αρχές είχαν επι­χει­ρή­σει δεκά­δες φορές να τον υπο­βά­λουν σε υπο­χρε­ω­τι­κή σίτιση.

Πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο νεκρό μέσα σε λιγό­τε­ρο από ένα μήνα μετά τον θάνα­το της Χελίν Μπο­λέκ (Helin Bolek), έπει­τα από 288 μέρες απερ­γί­ας πείνας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κυβέρ­νη­ση Ερντο­γάν, έχει στή­σει τα τελευ­ταία χρό­νια μία βιο­μη­χα­νία διώ­ξε­ων, με την ανο­χή ως και ενθάρ­ρυν­ση που απο­λαμ­βά­νει από ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που τυλί­γει σε μια κόλ­λα χαρ­τί εργα­ζό­με­νους, συν­δι­κα­λι­στές, στε­λέ­χη κομ­μά­των, καλ­λι­τέ­χνες, ακα­δη­μαϊ­κούς, δημοσιογράφους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο