Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Ο Ερντογάν επιβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου

Ο πρό­ε­δρος Ταγίπ Ερντο­γάν επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ότι η Τουρ­κία θα διε­ξα­γά­γει εκλο­γές στις 14 Μαΐ­ου, έναν μήνα νωρί­τε­ρα από την προγραμματισμένη.

Το γρα­φείο του προ­έ­δρου έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα βίντεο με τον Ερντο­γάν να ανα­κοι­νώ­νει την ημε­ρο­μη­νία κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σης με νεα­ρούς ψηφο­φό­ρους στη βορειο­δυ­τι­κή επαρ­χία Μπρού­σα αργά το Σάββατο.

“Θα κάνω χρή­ση της δικαιο­δο­σί­ας μου για να γίνουν οι εκλο­γές νωρί­τε­ρα στις 14 Μαΐ­ου”, δήλω­σε ο αρχη­γός του τουρ­κι­κού κρά­τους κατά τη συνά­ντη­ση αυτή, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι “δεν πρό­κει­ται για πρό­ω­ρες εκλο­γές (… ) αλλά για μια προ­σαρ­μο­γή προ­κει­μέ­νου να ληφθεί υπό­ψη η (ημε­ρο­μη­νία) των εξετάσεων”.

“Είμαι ευγνώ­μων στον Θεό που θα περ­πα­τή­σου­με δίπλα-δίπλα με σας, τη νεο­λαία μας που ψηφί­ζει για πρώ­τη φορά, στις εκλο­γές που θα διε­ξα­χθούν στις 14 Μαΐ­ου”, είπε ο Ερντο­γάν απευ­θυ­νό­με­νος στους νέους αυτούς.

Οι δημο­σκο­πή­σεις δεί­χνουν ότι θα δοθεί μάχη στή­θος με στή­θος στις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές και τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, που θα σημα­το­δο­τή­σουν τη μεγα­λύ­τε­ρη δοκι­μα­σία του Ερντο­γάν κατά τη διάρ­κεια των δύο δεκα­ε­τιών που έχει τα ηνία της χώρας, η οποία είναι περι­φε­ρεια­κή στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη, μέλος του ΝΑΤΟ και μεγά­λη ανα­δυό­με­νη οικο­νο­μία της αγοράς.

Οι προ­ε­δρι­κές και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Τουρ­κία ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες να διε­ξα­χθούν στις 18 Ιου­νί­ου, αλλά ο πρό­ε­δρος Ερντο­γάν είχε δηλώ­σει πρω­τύ­τε­ρα ότι η ψηφο­φο­ρία θα μπο­ρού­σε να διε­ξα­χθεί νωρί­τε­ρα. Αξιω­μα­τού­χος του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος AKP είχε δηλώ­σει προη­γου­μέ­νως ότι οι εκλο­γές τον Ιού­νιο θα μπο­ρού­σαν να συμπέ­σουν με την περί­ο­δο των καλο­και­ρι­νών δια­κο­πών όταν οι άνθρω­ποι ταξιδεύουν.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο