Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: “Ο Κομμουνιστής Δήμαρχος” που γκρέμισε τους τοίχους

Η πρώ­τη κίνη­ση του Φατίχ Μεχ­μέτ Ματσό­γλου, όταν εξε­λέ­γη δήμαρ­χος της πόλης του ήταν να κατε­δα­φί­σει τους τοί­χους γύρω από το γρα­φείο του σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση υπέρ της διαφάνειας.

Αρνεί­ται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το υπη­ρε­σια­κό του αυτο­κί­νη­το και έχει αναρ­τή­σει τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία του δήμου στην είσο­δο του κτι­ρί­ου στη διά­θε­ση δηλα­δή κάθε δημότη.

Ως ο μονα­δι­κός κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος στην Τουρ­κία σήμε­ρα ο 50χρονος Ματσό­γλου κερ­δί­ζει θαυ­μα­στές αλλά έχει συγκε­ντρώ­σει και επι­κρι­τι­κά σχό­λια για την και­νο­τό­μο προ­σέγ­γι­σή του σε μια χώρα υπό την κυριαρ­χία επί 17 χρό­νια του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος ΑΚΡ του προ­έ­δρου Ερντογάν.

“Δεν υπάρ­χει τίπο­τα πιο φυσι­κό από το να γνω­ρί­ζει ο λαός τί συμ­βαί­νει”, δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξή του στο AFP από το γρα­φείο του.

“Αυτό δεν θα έπρε­πε να θεω­ρη­θεί προ­σβο­λή από κανέ­ναν”, λέει.

Στις δημο­τι­κές εκλο­γές της 31ης Μαρ­τί­ου ο Ματσό­γλου εξε­λέ­γη δήμαρ­χος του Τούν­τζε­λι (Σ.τ.Σ: πρω­τεύ­ου­σα της επαρ­χί­ας Τούν­τζε­λι, που βρί­σκε­ται στη μέση της ανα­το­λι­κής Ανα­το­λί­ας και ήταν γνω­στή ως Ντερ­σίμ), μιας πόλης οι κάτοι­κοι της οποί­ας είναι κούρ­δοι αλα­ου­ϊ­τες αρι­στε­ρών πεποι­θή­σε­ων και ελά­χι­στα θρήσκοι.

Αυτή δεν είναι η πρώ­τη του θητεία ως δημάρχου.

Το 2014 εξε­λέ­γη δήμαρ­χος της πόλης Οβα­τζίκ, η οποία επί­σης βρί­σκε­ται στην επαρ­χία Τούν­τζε­λι, πάλι με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP).

Κατά τη διάρ­κεια της θητεί­ας του καθιέ­ρω­σε μια σει­ρά από δημο­φι­λή μέτρα, ανά­με­σά τους η ενί­σχυ­ση της γεωρ­γί­ας και οι δωρε­άν δημό­σιες μεταφορές.

Ο Ματσό­γλου, ο οποί­ος είναι περισ­σό­τε­ρο γνω­στός ως “Ο Κομ­μου­νι­στής Δήμαρ­χος”, δήλω­σε ότι ανέ­λα­βε έναν δήμο με “άδεια ταμεία” με όλα τα έσο­δά του να έχουν κατασχεθεί.

Το 2014 τις δημο­τι­κές εκλο­γές στο Τούν­τζε­λι κέρ­δι­σε το φιλο­κουρ­δι­κό Κόμ­μα της Δημο­κρα­τί­ας των Λαών (HDP), ωστό­σο επι­κε­φα­λής του ανέ­λα­βε στη συνέ­χεια ένας “kayyum” –ένα πρό­σω­πο διο­ρι­σμέ­νο από την κυβέρ­νη­ση του Ερντο­γάν, όπως συνέ­βη και σε πολ­λούς άλλους δήμους έπει­τα από το απο­τυ­χη­μέ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα του 2016.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο