Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Προαναγγέλλει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέες γεω­τρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ξεκι­νά η Τουρ­κία, συνε­χί­ζο­ντας την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης, στον από­η­χο της συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-Αιγύ­πτου για τον καθο­ρι­σμό των περιο­χών Έρευ­νας και Διά­σω­σης, την οποία το τουρ­κι­κό ΥΠΕΞ, χαρα­κτή­ρι­σε τη «μάταιη» και «αυτο­κα­τα­στρο­φι­κή» για την Αθήνα.

Σύμ­φω­να με τουρ­κι­κά ΜΜΕ, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής της τουρ­κι­κής εται­ρεί­ας πετρε­λαί­ου (TPAO), Μελίχ Χαν Μπιλ­γκίν, δήλω­σε ότι μετά την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών συντή­ρη­σης του «Αμπ­ντουλ­χα­μίντ Χαν», το πλοίο θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει νέες γεω­τρή­σεις στη Μεσόγειο.

«Συνε­χί­ζου­με τις έρευ­νές μας σε κάθε γωνιά της Γαλά­ζιας Πατρί­δας» είπε ο Μπιλ­γκίν, προ­σθέ­το­ντας ότι υπάρ­χει συγκε­κρι­μέ­νος σχε­δια­σμός «βήμα-βήμα, πού και τι θα κάνου­με εβδο­μά­δα με την εβδο­μά­δα».

Σημειώ­νε­ται ότι με την συμ­φω­νία για τον καθο­ρι­σμό των περιο­χών Έρευ­νας και Διά­σω­σης, που έχει τη σφρα­γί­δα των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών που βάζουν τη χώρα όλο πιο βαθιά στους επι­κίν­δυ­νους αντα­γω­νι­σμούς, Ελλά­δα και Αίγυ­πτος δια­κη­ρύσ­σουν, ότι η περιο­χή νοτί­ως της Κρή­της και του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου μέχρι τις αιγυ­πτια­κές ακτές ελέγ­χε­ται απο­κλει­στι­κά από την Αθή­να και το Κάι­ρο, επι­χει­ρώ­ντας να απα­ντή­σουν στο τουρ­κο­λι­βυ­κό μνημόνιο.

902.gr με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Hurriyet.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο