Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Πρωτοφανής αλλά όχι μοναδική περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου

Η έντα­ση έφτα­σε στα ύψη την περα­σμέ­νη νύκτα στην τουρ­κι­κή βου­λή όταν οι βου­λευ­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης προ­χώ­ρη­σαν σε σφο­δρή δια­μαρ­τυ­ρία κατά των υπουρ­γών της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης τους οποί­ους κατη­γο­ρούν για αδρά­νεια απέ­να­ντι στο περι­στα­τι­κό σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ανη­λί­κου που έχει προ­κα­λέ­σει κατα­κραυ­γή στην Τουρκία.

«Το παι­δί μίλη­σε, εσείς τηρή­σα­τε σιγή, αλλά εμείς δεν θα σιω­πή­σου­με!», «Παραί­τη­ση!», φώνα­ζαν οι βου­λευ­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης κρα­τώ­ντας πλα­κάτ και χτυ­πώ­ντας τα έδρα­να όταν η υπουρ­γός Οικο­γε­νεια­κών Υπο­θέ­σε­ων Ντέ­ρια Για­νίκ πήρε τον λόγο κατά την διάρ­κεια της συζή­τη­σης για τον προϋπολογισμό.

Οταν τον λόγο έλα­βε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού, οι βου­λευ­τές της αντι­πο­λί­τευ­σης πέτα­ξαν τα πλα­κάτ που κρα­τού­σαν σε ένδει­ξη διαμαρτυρίας.

Η υπό­θε­ση της 24χρονης γυναί­κας που κατέ­θε­σε μήνυ­ση κατά του πρώ­ην συζύ­γου της και των γονιών της, τους οποί­ους κατη­γο­ρεί ότι την ανά­γκα­σαν να παντρευ­τεί όταν ήταν 6 ετών, έχει προ­κα­λέ­σει κατα­κραυ­γή στην Τουρ­κία. Ο πατέ­ρας της γυναί­κας είναι ισχυ­ρός αρχη­γός μου­σουλ­μα­νι­κής αδελ­φό­τη­τας, της οποί­ας είναι επί­σης μέλος ο πρώ­ην σύζυγος .

Η γυναί­κα, η οποία πλέ­ον είναι δια­ζευγ­μέ­νη, καταγ­γέλ­λει ότι έχει υπο­στεί σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση από την ηλι­κία των 6 ετών.

Το θύμα κατέ­θε­σε την μήνυ­ση το 2020, αλλά καμία προ­σα­γω­γή δεν έχει γίνει έκτοτε.

Ο Τιμούρ Σοϊ­κάν, ο τούρ­κος δημο­σιο­γρά­φος που απο­κά­λυ­ψε την υπό­θε­ση δημο­σιεύ­ο­ντας απο­σπά­σμα­τα από την κατά­θε­ση της γυναί­κας, έχει υπάρ­ξει θύμα εκστρα­τεί­ας λιν­τσα­ρί­σμα­τος στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης από ισλα­μο­συ­ντη­ρη­τι­κούς κύκλους που τον κατη­γο­ρούν για «εξύ­βρι­ση του ισλάμ».

Η τουρ­κι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση κατη­γο­ρεί την ισλα­μο­συ­ντη­ρη­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Ταγίπ Ερντο­γάν για ευνοϊ­κή μετα­χεί­ρι­ση των θρη­σκευ­τι­κών αδελ­φο­τή­των και για την μη λήψη των ανα­γκαί­ων μέτρων για την προ­στα­σία των ανη­λί­κων που οι γονείς τους εμπι­στεύ­ο­νται στις αδελ­φό­τη­τες αυτές.

«Η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση των παι­διών και η βία κατά των γυναι­κών είναι θέμα που ξεπερ­νά την πολι­τι­κή. Δεν μπο­ρού­με να ανε­χτού­με τα θύμα­τα να χρη­σι­μο­ποιού­νται για πολι­τι­κούς σκο­πούς», δήλω­σε η υπουρ­γός Οικο­γε­νεια­κών Υπο­θέ­σε­ων Ντέ­ρια Γιανίκ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο