Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τούρ­κος εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε σήμε­ρα από δικα­στή­ριο να κατα­δι­κά­σει για προ­σβο­λή δημό­σιων αξιω­μα­τού­χων τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου και να επι­βά­λει στέ­ρη­ση πολι­τι­κών δικαιω­μά­των σ’ αυτόν τον δημο­φι­λή πολι­τι­κό αντί­πα­λο του προ­έ­δρου Ταγίπ Ερντο­γάν, όμως η υπό­θε­ση ανα­βλή­θη­κε για τον Δεκέμβριο.

Ο 52χρονος Ιμά­μο­γλου, που δεν ήταν παρών στο δικα­στή­ριο, δικά­ζε­ται για μια ομι­λία το 2019 για τις δημαρ­χια­κές εκλο­γές που ακυ­ρώ­θη­καν εκεί­νη τη χρο­νιά, στην οποία είπε πως εκεί­νοι που έλα­βαν την από­φα­ση για επα­νά­λη­ψη των εκλο­γών ήταν “ηλί­θιοι”.

Το δικα­στή­ριο ανέ­βα­λε τη συνε­δρί­α­ση προ­κει­μέ­νου να αξιο­λο­γή­σει το αίτη­μα του συνη­γό­ρου υπε­ρά­σπι­σης για την εξαί­ρε­ση του δικα­στή. Όρι­σε την επό­με­νη ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία για τις 14 Δεκεμ­βρί­ου. Το αδί­κη­μα για το οποίο κατη­γο­ρεί­ται ο Ιμά­μο­γλου επι­φέ­ρει μέγι­στη ποι­νή φυλά­κι­σης τεσ­σά­ρων ετών.

“Το γεγο­νός ότι (ο εισαγ­γε­λέ­ας) εξέ­φρα­σε γνώ­μη χωρίς εξέ­τα­ση του αιτή­μα­τός μας για εξαί­ρε­ση του δικα­στή αντί­κει­ται στους νομι­κούς δια­δι­κα­στι­κούς κανό­νες και αυτό δεί­χνει πως ήρθαν προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι με την από­φα­ση”, δήλω­σε ο Γκιοκ­χάν Γκιου­ναϊ­ντίν, δικη­γό­ρος του Ιμάμογλου.

Τυχόν ποι­νή φυλά­κι­σης ή στέ­ρη­ση πολι­τι­κών δικαιω­μά­των θα πρέ­πει να επι­κυ­ρω­θεί από εφε­τείο, παρα­τεί­νο­ντας ενδε­χο­μέ­νως τη δια­δι­κα­σία πέρα από την ημε­ρο­μη­νία των εκλο­γών, που θα πρέ­πει να διε­ξα­χθούν όχι αργό­τε­ρα από τον Ιού­νιο του 2023.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, Hurriyet.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο