Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Στη φυλακή νεαρή δασκάλα και το 8 μηνών παιδί της για… «προπαγάνδιση τρομοκρατικών ιδεών»!

Στις φυλα­κές του Ντι­γιά­μπα­κιρ οδη­γή­θη­κε χθες η κουρ­δι­κής κατα­γω­γής Αϊσέ Τσε­λίκ, δασκά­λα στο επάγ­γελ­μα, μαζί με το μόλις 8 μηνών κορι­τσά­κι της, με την κατη­γο­ρία της «προ­πα­γάν­δι­σης τρο­μο­κρα­τι­κών ιδε­ών». Στην Τσε­λίκ, που έγι­νε γνω­στή στην Τουρ­κία ως «δασκά­λα Αϊσέ»,  είχε ασκη­θεί δίω­ξη εξαι­τί­ας μιας φρά­σης που είχε πει κατά τη διάρ­κεια της τηλε­ο­πτι­κής εκπο­μπής «Λευ­κό Σόου» στο κανά­λι D. 

«Πεθαί­νουν παι­διά, μην σιω­πά­τε» ήταν η επί­μα­χη φρά­ση που είχε πει η Αϊσέ, ανα­φε­ρό­με­νη στην κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στην ανα­το­λι­κή Τουρ­κία: «Γνω­ρί­ζε­τε τι συμ­βαί­νει στα ανα­το­λι­κά της χώρα μας; Μη μένε­τε σιω­πη­λοί! Δείξ­τε περισ­σό­τε­ρη ευαι­σθη­σία σαν άνθρω­ποι. Μην αφή­νε­τε τα παι­διά να πεθαί­νουν. Μην κάνε­τε τις μητέ­ρες να κλαί­νε» είχε πει μετα­ξύ άλλων η Τσε­λίκ, κάτι  που εκλή­φθη­κε από τις τουρ­κι­κές αρχές ως… τρο­μο­κρα­τι­κή προπαγάνδα. 

Τον Οκτώ­βρη του 2017 της επι­βλή­θη­κε ποι­νή φυλά­κι­σης 1 έτους και 3 μηνών, ενώ η ίδια είχε ζητή­σει ανα­στο­λή εκτέ­λε­σης της ποι­νής για να μπο­ρέ­σει να δώσει μητρι­κό γάλα στο παι­δί της στους πρώ­τους έξι μήνες της ζωής του. Μετά από σχε­τι­κό αίτη­μα που υπέ­βα­λε ο δικη­γό­ρος της, η ποι­νή είχε ανα­στα­λεί μέχρι χθες. Παρά την προ­σφυ­γή της Τσε­λίκ στο Συνταγ­μα­τι­κό Δικα­στή­ριο της Τουρ­κί­ας, με το αιτιο­λο­γι­κό της παρα­βί­α­σης δικαιώ­μα­τος, αυτό δεν έβγα­λε καμία απόφαση. 

ayse-celik

Πριν την φυλά­κι­ση της, το δικα­στή­ριο απέρ­ρι­ψε αίτη­μα για δεκα­ή­με­ρη ανα­στο­λή της ποι­νής ενώ, ούτε στην είσο­δο, ούτε στην έξο­δο του δικα­στη­ρί­ου, επε­τρά­πη στην δασκά­λα να προ­βεί σε κάποια δήλωση. 

Σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοι­χεία της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης, στις φυλα­κές της χώρας κρα­τού­νται 669 παι­διά, 65% των οποί­ων είναι κάτω των τριών ετών! Από την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 15ης Ιού­λη 2016, περισ­σό­τε­ρες από 17.000 γυναί­κες έχουν συλ­λη­φθεί και φυλακιστεί. 

Σχε­τι­κή έκθε­ση του Κέντρου για την Ελευ­θε­ρία με έδρα στην Στοκ­χόλ­μη που δημο­σιεύ­θη­κε πρό­σφα­τα κάνει ανα­φο­ρά σε εκα­το­ντά­δες περι­πτώ­σεις κακο­με­τα­χεί­ρι­σης γυναι­κών και παι­διών στις φυλα­κές της γει­το­νι­κής χώρας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο