Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Τα δελφίνια χαίρονται έναν Βόσπορο ασυνήθιστα γαλήνιο χάρη στο lockdown (BINTEO)

Στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ο εγκλει­σμός που επι­βλή­θη­κε εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού έχει και τους τυχε­ρούς του: τα δελ­φί­νια του Βοσπό­ρου. Λιγό­τε­ρα πλοία στο στε­νό που χωρί­ζει την Ευρώ­πη από την Ασία, λιγό­τε­ροι ψαρά­δες και μια ασυ­νή­θι­στη γαλήνη.

Η τουρ­κι­κή μεγα­λού­πο­λη των 16 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων βρί­σκε­ται σε lockdown από την Πέμ­πτη και μέχρι σήμε­ρα τα μεσά­νυ­χτα, μετά τα δύο προη­γού­με­να σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα που είχαν ήδη επι­βλη­θεί περιο­ρι­στι­κά μέτρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη με δια­τα­γή της κυβέρ­νη­σης. Η επι­δη­μία έχει σκο­τώ­σει περισ­σό­τε­ρους από 2.700 ανθρώ­πους στην Τουρκία.

Ο Βόσπο­ρος, μια στε­νή υδά­τι­νη οδός που συν­δέ­ει τη Μεσό­γειο με τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα περ­νώ­ντας από το κέντρο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, έχει πλά­τος μικρό­τε­ρο των 3 χιλιο­μέ­τρων και είναι συνή­θως πολυσύχναστος.

Με τον εγκλει­σμό όμως η κυκλο­φο­ρία είναι αραιή και τα ψάρια περισ­σό­τε­ρα, πράγ­μα που προ­σελ­κύ­ει τα δελ­φί­νια πιο κοντά στις όχθες, προς μεγά­λη χαρά των κατοίκων.

Στο Σαράι Μπουρ­νού, που χωρί­ζει τον Κερά­τιο από τη θάλασ­σα του Μαρ­μα­ρά, ένα κοπά­δι δελ­φί­νια εθε­ά­θη να κολυ­μπά­ει ενώ από πάνω πετού­σαν πλή­θος γλά­ροι, προς ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη χαρά των φωτογράφων.

«Η μεί­ω­ση της κυκλο­φο­ρί­ας πλοί­ων και ανθρώ­πων στον Βόσπο­ρο έχει σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο», υπο­γραμ­μί­ζει ο Ερόλ Ορκτσού, πρό­ε­δρος της ένω­σης ερα­σι­τε­χνών ψαρά­δων της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. «Τα ζώα, θαλάσ­σια και χερ­σαία, απαλ­λά­χθη­καν από την ανθρώ­πι­νη παρου­σία. Και αυτό επι­τρέ­πει στα δελ­φί­νια να πλη­σιά­ζουν πιο κοντά στην όχθη».

Πριν από την παν­δη­μία, εκα­το­ντά­δες ψαρά­δες παρα­τάσ­σο­νταν κάθε μέρα στις όχθες του Βοσπό­ρου. Τώρα είναι σχε­δόν έρημες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο