Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Τα μέχρι στιγμής ανεπίσημα αποτελέσματα

Η αντι­πο­λί­τευ­ση στην Τουρ­κία εμφα­νί­ζε­ται να έχει ένα μικρό προ­βά­δι­σμα στην πρω­τεύ­ου­σα Άγκυ­ρα ένα­ντι του κόμ­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης (AKP) του προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, το οποίο όμως μοιά­ζει να δια­τη­ρεί την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, σύμ­φω­να με τα μερι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των δημο­τι­κών εκλο­γών που διε­ξή­χθη­σαν σήμε­ρα στη χώρα.

Σύμ­φω­να με το Anadolu, ο υπο­ψή­φιος του Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Κόμ­μα­τος (CHP) και του Καλού Κόμ­μα­τος (Iyi) για τη δημαρ­χία της Άγκυ­ρας Μαν­σούρ Για­βάς συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 49,8%, ένα­ντι 47,8% για τον Μεχ­μέτ Οζα­κε­σί του AKP με κατα­με­τρη­μέ­νο το 75% των ψήφων.

Στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ο υπο­ψή­φιος του AKP και πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Μπι­να­λί Γιλ­ντι­ρίμ προη­γεί­ται με ποσο­στό 49,7% ένα­ντι 47,8% για τον βασι­κό του αντί­πα­λο με κατα­με­τρη­μέ­νο το 88% των ψήφων, μετα­δί­δει το Anadolu.

Ωστό­σο ο Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, υπο­ψή­φιος του CHP, αμφι­σβη­τεί τα ποσο­στά αυτά, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι προη­γεί­ται με 53% μετά την κατα­μέ­τρη­ση του 26% των ψήφων.

Αυτές οι εκλο­γές απο­τε­λούν δοκι­μα­σία για τον Ερντο­γάν ο οποί­ος ρίχθη­κε στην προ­ε­κλο­γι­κή μάχη με όλες του τις δυνά­μεις για να απο­φύ­γει μια εκλο­γι­κή ήττα του κόμ­μα­τός του, καθώς η χώρα περ­νά οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες, κυρί­ως με αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού και της ανεργίας.

Μια ήττα στην Άγκυ­ρα, πολι­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα της Τουρ­κί­ας όπου έχει χτί­σει ένα τερά­στιο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο θα απο­τε­λέ­σει μεγά­λη απώ­λεια για τον Ερντο­γάν, ο οποί­ος έχει κερ­δί­σει όλες τις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις από το 2002 οπό­τε ανήλ­θε στην εξου­σία το κόμ­μα του, το AKP.

Εδώ και 25 χρό­νια το Κόμ­μα Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης και τα ισλά­μι­στι­κά κόμ­μα­τα που προη­γή­θη­καν αυτού ελέγ­χουν τόσο την Άγκυ­ρα όσο και την Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν παραδέχεται ότι το κόμμα του έχασε κάποιους δήμους και στο εξής η κυβέρνησή του θα επικεντρωθεί στο οικονομικό πρόγραμμά της

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν παρα­δέ­χτη­κε από­ψε ότι το κυβερ­νών κόμ­μα Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης έχα­σε ορι­σμέ­νες πόλεις, στις δημο­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν σήμε­ρα και δεσμεύ­τη­κε ότι η κυβέρ­νη­σή του θα επι­κε­ντρω­θεί τώρα στην εφαρ­μο­γή μιας ισχυ­ρής οικο­νο­μι­κής πολιτικής.

Μιλώ­ντας σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ο Ερντο­γάν τόνι­σε ότι οι επό­με­νες εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν σε περί­που 4,5 χρό­νια, τον Ιού­νιο του 2023, και ότι η Τουρ­κία σκο­πεύ­ει στο διά­στη­μα αυτό να εφαρ­μό­σει προ­σε­κτι­κά ένα “ισχυ­ρό οικο­νο­μι­κό πρό­γραμ­μα”, χωρίς να δεσμεύ­ε­ται από τους κανό­νες της ελεύ­θε­ρης αγοράς.

Η αντι­πο­λί­τευ­ση φαί­νε­ται ότι θα εξα­σφα­λί­σει τον δήμο την Άγκυ­ρας, για πρώ­τη φορά αφό­του ανήλ­θε στην εξου­σία ο Ερντο­γάν, πριν από 16 χρόνια.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο