Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε η στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2022»!

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

Τόσο… «εγγυ­η­τές απέ­να­ντι στον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό» είναι οι Αμε­ρι­κα­νοί και το ΝΑΤΟ

Με σενά­ρια που «βάλ­λουν» ευθέ­ως κατά της κυριαρ­χί­ας της Ελλά­δας στο Αιγαίο και υπό τα «βλέμ­μα­τα» αξιω­μα­τού­χων των ΗΠΑ — που κατά την κυβέρ­νη­ση και τα άλλα ευρω­α­τλα­ντι­κά κόμ­μα­τα απο­τε­λούν… εγγυ­η­τές απέ­να­ντι στην επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης — ολο­κλη­ρώ­θη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες η άσκη­ση των τουρ­κι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων «Γαλά­ζια Πατρί­δα 2022» («Μαβί Βατάν»).

Την άσκη­ση σχε­δί­α­σε η Διοί­κη­ση Ναυ­τι­κών Δυνά­με­ων της Τουρ­κί­ας και υλο­ποι­ή­θη­κε στον Εύξει­νο Πόντο, στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, με τη συμ­με­το­χή 122 πλοί­ων (ανά­με­σά τους 25 απο­βα­τι­κών), 41 αερο­σκα­φών και 12 χιλιά­δων προ­σω­πι­κού (ανά­με­σά τους μονά­δες πεζο­ναυ­τών και τμή­μα­τα αμφί­βιας επίθεσης).

Στην τελι­κή φάση της άσκη­σης, που έγι­νε στον κόλ­πο του Ακσάζ, απέ­να­ντι από τη Ρόδο, στις 21/4, συμ­με­τεί­χαν ως παρα­τη­ρη­τές Ακό­λου­θοι Αμυ­νας ή Ναυ­τι­κοί Ακό­λου­θοι από: ΗΠΑ, Αυστρα­λία, Αζερ­μπαϊ­τζάν, Τσε­χία, Φιλιπ­πί­νες, Γεωρ­γία, Ιράν, Ιαπω­νία, Νότια Κορέα, Λετο­νία, Μεξι­κό, Πακι­στάν, Σενε­γά­λη και Νιγη­ρία. Συμ­με­τεί­χε επί­σης και ο «Ακό­λου­θος Αμυ­νας» του ψευδοκράτους.

Οι ανω­τέ­ρω παρα­κο­λού­θη­σαν κατά­λη­ψη μικρο­νη­σί­δας από βατρα­χαν­θρώ­πους και από αερο­κί­νη­τα και αερο­με­τα­φε­ρό­με­να τμή­μα­τα. Το σενά­ριο προ­έ­βλε­πε ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό του νησιού και προ­σβο­λή στό­χων τόσο από τα πλοία όσο και από τα μαχη­τι­κά της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας. Ακο­λού­θη­σε απο­βα­τι­κή και αερο­α­πο­βα­τι­κή ενέρ­γεια με στό­χο τη δημιουρ­γία προ­γε­φυ­ρω­μά­των που οδή­γη­σαν στην καθο­λι­κή κατά­λη­ψη του νησιού.

Ολα αυτά, ενώ η «Στρα­τιά του Αιγαί­ου» με έδρα τη Σμύρ­νη και συνο­λι­κά πέντε ταξιαρ­χί­ες, συν η τουρ­κι­κή δύνα­μη στην κατε­χό­με­νη Κύπρο, απο­κτούν όλο και πιο επι­θε­τι­κό χαρα­κτή­ρα, αφού ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς από δυνά­μεις κομά­ντος (αερο­με­τα­φε­ρό­με­νους και αμφί­βιους), ο δε απο­βα­τι­κός στό­λος της γεί­το­να απο­τε­λεί κυρί­αρ­χο στοι­χείο της «Ege Ordusu», χώρια το γεγο­νός ότι σύντο­μα το Τουρ­κι­κό Ναυ­τι­κό θα παρα­λά­βει το ελι­κο­πτε­ρο­φό­ρο «Anadolu», απο­στο­λή του οποί­ου θα είναι να υπο­στη­ρί­ξει επι­θε­τι­κές επι­χει­ρή­σεις και να μετα­φέ­ρει δυνά­μεις, οι οποί­ες θα μπο­ρούν να ενερ­γή­σουν είτε από ελι­κό­πτε­ρα είτε από λέμβους.

Αυτά, την ίδια ώρα που όπως δεί­χνουν και οι επα­νει­λημ­μέ­νες δηλώ­σεις Τούρ­κων αξιω­μα­τού­χων και του ίδιου του Προ­έ­δρου Ερντο­γάν, η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη θέτει επι­τα­κτι­κά ζήτη­μα απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των ελλη­νι­κών νησιών στο Αιγαίο, συν­δέ­ο­ντάς το μάλι­στα ευθέ­ως με την κυριαρ­χία της Ελλά­δας σε αυτά, με τις διεκ­δι­κή­σεις της να απο­κτούν «νέο αέρα» στο φόντο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που όπως λένε οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί, κάνει ακό­μα πιο επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη δια­σφά­λι­σης της «ΝΑΤΟι­κής συνο­χής» στην περιο­χή, προ­φα­νώς και με τα ανά­λο­γα «ανταλ­λάγ­μα­τα». Απο­κα­λύ­πτο­νται έτσι και τα κυβερ­νη­τι­κά παρα­μύ­θια περί των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ που απο­τε­λούν τάχα… ανά­χω­μα στον ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό, όπως άλλω­στε έδει­ξε και η «σιγή ασυρ­μά­του» για την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στο Βόρειο Ιράκ την περα­σμέ­νη βδομάδα.

Αλλω­στε, είναι ακρι­βώς στο ίδιο αυτό φόντο, για το ποιος μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει τη ΝΑΤΟι­κή «συνο­χή» και συνο­λι­κά τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς στό­χους στην περιο­χή, που η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση με τη στή­ρι­ξη και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των δρο­μο­λο­γεί μια ώρα αρχύ­τε­ρα την επι­χεί­ρη­ση «διευ­θε­τή­σε­ων» με τη γεί­το­να, όπως έδει­ξε και η πρό­σφα­τη συνά­ντη­ση Ερντο­γάν — Μητσο­τά­κη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Την ίδια ώρα μόνο ανη­συ­χία γεν­νά­νε οι όλο και πιο συχνές ανα­φο­ρές κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών σε «ΝΑΤΟι­κό έδα­φος», αλλά και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­μέ­νουν (βλέ­πε και θέμα σε δίπλα σελί­δα) ότι παρά τις κυβερ­νη­τι­κές δια­ψεύ­σεις, οπλι­σμός κρί­σι­μος για την άμυ­να των νησιών του Αιγαί­ου ετοι­μά­ζε­ται να κατευ­θυν­θεί προς το μέτω­πο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου με τη Ρωσία, για να στη­ρί­ξει τα ΝΑΤΟι­κά σχέδια.

Φου­ντώ­νει και το παζάρι

Στο μετα­ξύ, τη δυσα­ρέ­σκεια της Αγκυ­ρας προ­κά­λε­σε ανα­κοί­νω­ση του Λευ­κού Οίκου για τη Γενο­κτο­νία των Αρμε­νί­ων, στην οποία η Ουά­σιγ­κτον ανέ­φε­ρε ότι «ανα­νε­ώ­νου­με τη δέσμευ­σή μας να παρα­μεί­νου­με σε επα­γρύ­πνη­ση ενά­ντια στη δια­βρω­τι­κή επιρ­ροή του μίσους σε όλες τις μορ­φές του». Ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος Ρ. Τ. Ερντο­γάν δήλω­σε ότι «οι αξιώ­σεις των Αρμε­νί­ων, που φέρε­ται να ανα­γνω­ρί­ζο­νται από τις διοι­κή­σεις δια­φό­ρων χωρών, δεν μας ενδια­φέ­ρουν» και συνέ­στη­σε στον Αμε­ρι­κα­νό Πρό­ε­δρο «να μελε­τή­σει και να γνω­ρί­ζει πολύ καλά την ιστο­ρία των Αρμε­νί­ων», σημειώ­νο­ντας ότι «εμείς είναι δυνα­τόν να του συγ­χω­ρή­σου­με την προ­σπά­θειά του να αμφι­σβη­τή­σει την Τουρ­κία χωρίς να γνω­ρί­ζει αυτά τα πράγ­μα­τα». Αξί­ζει στο μετα­ξύ να σημειω­θεί πως οι δηλώ­σεις αυτές έρχο­νται στο φόντο των προ­σπα­θειών που έγι­ναν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα — και με ρωσι­κή εμπλο­κή — για την απο­κα­τά­στα­ση των σχέ­σε­ων Τουρ­κί­ας — Αρμε­νί­ας, ενώ το ζήτη­μα αυτό ήταν και στην ατζέ­ντα της πρό­σφα­της επί­σκε­ψης της Αμε­ρι­κα­νί­δας υφυ­πουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Νού­λαντ στη γεί­το­να, όπου εγκαι­νιά­στη­κε και ο «Στρα­τη­γι­κός Μηχα­νι­σμός» ΗΠΑ — Τουρκίας.

Την ίδια στιγ­μή, τη δυσα­ρέ­σκεια της Δύσης προ­κά­λε­σε η κατα­δί­κη του Τούρ­κου αντι­πο­λι­τευό­με­νου, επι­χει­ρη­μα­τία και «ακτι­βι­στή», Οσμάν Καβα­λά, σε ισό­βια κάθειρ­ξη, χωρίς τη δυνα­τό­τη­τα απο­φυ­λά­κι­σης υπό όρους, αφού κρί­θη­κε ορι­στι­κά ένο­χος για από­πει­ρα ανα­τρο­πής της κυβέρ­νη­σης. Ο μόνι­μος ειση­γη­τής του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για την Τουρ­κία, Νάτσο Σάν­τσες Αμόρ, υπο­στή­ρι­ξε ότι η κατα­δί­κη Καβα­λά «δεί­χνει ξεκά­θα­ρα την έλλει­ψη διά­θε­σης για πραγ­μα­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις κάθε είδους στον τομέα των θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των και του κρά­τους δικαί­ου», αλλά και ότι η Τουρ­κία «απο­μα­κρύ­νε­ται από τη διε­θνή συναί­νε­ση για μια τάξη βασι­σμέ­νη σε κανό­νες». Ενώ το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δήλω­σε «βαθιά προ­βλη­μα­τι­σμέ­νο και απο­γοη­τευ­μέ­νο», ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση Καβά­λα. Σημειω­τέ­ον ότι ο Καβα­λά απαλ­λά­χθη­κε από την κατη­γο­ρία για κατα­σκο­πεία, λόγω έλλει­ψης στοιχείων.

Στο μετα­ξύ, στο «κάδρο» των παζα­ριών στα­θε­ρά βρί­σκε­ται και το ζήτη­μα του ρόλου της Τουρ­κί­ας για τα σχέ­δια «ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης» της Ευρώ­πης από το ρωσι­κό αέριο. Ενδει­κτι­κές ήταν και οι δηλώ­σεις που έκα­νε, την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα από την Αγκυ­ρα, ο αρμό­διος για τη «Πρά­σι­νη Συμ­φω­νία» αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Φρανς Τίμερ­μανς, που επα­νέ­λα­βε πόσο «κατα­λυ­τι­κή σημα­σία» έχει η Τουρ­κία για τα σχέ­δια της ΕΕ ανα­φο­ρι­κά με τη «δια­φο­ρο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών δρόμων».

Ριζο­σπά­στης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο