Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκικά ΜΜΕ: Η MIT σκότωσε την επικεφαλής του γυναικείου βραχίονα του PKK

Τουρ­κι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν ότι σκό­τω­σαν ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του PKK μετά από επι­χεί­ρη­ση των τουρ­κι­κών μυστι­κών υπηρεσιών.

Οπως σημειώ­νουν νεκρή είναι η Εσμέ Εράτ, αρχη­γός του γυναι­κεί­ου βρα­χί­ο­να της κουρ­δι­κής οργά­νω­σης την οποία φέρε­ται ότι δολο­φό­νη­σε η τουρ­κι­κή ΜΙΤ.

Στην επι­χεί­ρη­ση, η οποία όπως ανα­φέ­ρει η «Milliyet», έγι­νε τον Σεπτέμ­βριο, σκο­τώ­θη­κε και ο οδη­γός της.

Η Εσμέ Εράτ είχε γεν­νη­θεί το 1965 και πέρα­σε στις τάξεις του PKK, σύμ­φω­να με τουρ­κι­κές πηγές, το 1989.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο