Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκικά ΜΜΕ: Νεκρός μετανάστης από ελληνικά πυρά στον Έβρο — Διαψεύδει ο Θεοδωρικάκος

Για τον θάνα­το μετα­νά­στη από το Αφγα­νι­στάν που προ­σπά­θη­σε να περά­σει τα σύνο­ρα της Τουρ­κί­ας με τη χώρα μας στην Αδρια­νού­πο­λη από πυρά Ελλή­νων ενστό­λων, κάνουν λόγο τουρ­κι­κά ΜΜΕ, περι­στα­τι­κό που δια­ψεύ­δει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση μέσω του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Τ. Θεοδωρικάκου.

Συγκε­κρι­μέ­να, το τουρ­κι­κό πρα­κτο­ρείο DHA μετέ­δω­σε ‑και ανα­πα­ρά­χθη­κε και από άλλα Μέσα της γεί­το­νος χώρας- πως ελλη­νι­κές δυνά­μεις ασφα­λεί­ας των συνό­ρων πυρο­βό­λη­σαν στο χωριό Αλι­μπέι, στα σύνο­ρα της Αδρια­νού­πο­λης, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά ‑αρχι­κά- ένας μετα­νά­στης που μαζί με άλλους επτά προ­σπά­θη­σαν να περά­σουν στη χώρα μας.

Ο τραυ­μα­τί­ας, σημειώ­νουν οι Τούρ­κοι, μετα­φέρ­θη­κε από ιατρούς στο νοσο­κο­μείο αλλά λίγο αργό­τε­ρα κατέληξε.

Το περι­στα­τι­κό διέ­ψευ­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, που με ανάρ­τη­σή του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα μίλη­σε για «βεβα­ρυ­μέ­νο παρελ­θόν της Τουρ­κί­ας στην εργα­λειο­ποί­η­ση των παρά­τυ­πων μετα­να­στών αλλά και για fake news σχε­τι­κά με ελλη­νι­κούς πυρο­βο­λι­σμούς στον Έβρο».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο