Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποφασισμένη η Τουρκική Κυβέρνηση να βγάλει το πλωτό γεωτρύπανο, επικαλούμενη προκλητικά «άδεια» από το «ψευδοκράτος»

Τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις απέ­να­ντι στην Ελλά­δα και στην Κύπρο προ­έ­βα­λε ο εκπρό­σω­πος της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας, Ιμπρα­ήμ Καλίν, με αφορ­μή την έξο­δο του πλω­τού γεω­τρύ­πα­νου της Τουρ­κί­ας «Aμπ­ντουλ­χα­μίτ Χαν», στην Αν. Μεσόγειο.

«Ακρι­βώς όπως το ”Ορούτς Ρέις” και άλλα πλοία μας έχουν κάνει έρευ­νες σε αυτές τις περιο­χές, το πλοίο ”Aμπ­ντουλ­χα­μίτ Χαν” θα κάνει έρευ­νες. Θα ερευ­νή­σου­με περιο­χές που έχου­με πάρει άδεια από την ”Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κύπρου” (σ.σ. το κατε­χό­με­νο ”ψευ­δο­κρά­τος”) για τα οικό­πε­δα, έχου­με δικαί­ω­μα να κάνου­με τέτοιες εργα­σί­ες ερευ­νών στα δικά μας χωρι­κά ύδα­τα», δήλω­σε ο Καλίν στο τουρ­κι­κό κανά­λι Haber 7.

Ο στε­νός συνερ­γά­της του Τούρ­κου προ­έ­δρου κατη­γό­ρη­σε την Ελλά­δα πως έχει «μαξι­μα­λι­στι­κές» θέσεις, καθώς «λόγω επτά νησιών στην περιο­χή διεκ­δι­κεί θαλάσ­σια περιο­χή 40.000 τ. χλμ.», ενώ επα­νέ­λα­βε τους ισχυ­ρι­σμούς περί «παρα­βί­α­σης» των Συν­θη­κών της Λωζά­νης και των Παρισίων.

Το τουρ­κι­κό πλω­τό γεω­τρύ­πα­νο έχει βγει από το λιμά­νι Τασού­κου, χωρίς να είναι ξεκά­θα­ρο εάν έχει ξεκι­νή­σει την απο­στο­λή του.

Η Άγκυ­ρα έχει ανα­κοι­νώ­σει ότι οι έρευ­νες θα ξεκι­νή­σουν στις 9 Αυγού­στου, καθώς η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση κλι­μα­κώ­νει τις προ­κλή­σεις επί του πεδί­ου, παίρ­νο­ντας «αέρα» από το παζά­ρι με τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς «εταί­ρους» που λένε σε Ελλά­δα και Τουρ­κία «βρεί­τε τα», σπρώ­χνο­ντας σε λογι­κές συνεκ­με­τάλ­λευ­σης για χάρη της «ΝΑΤΟι­κής συνοχής».

902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο