Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τους στοιχειώνει

Η αθλιό­τη­τα του Γ. Φλω­ρί­δη ότι «όσοι λένε για μπά­ζω­μα είναι για τα μπά­ζα» και η ξεδια­ντρο­πιά του Αδ. Γεωρ­γιά­δη ότι δεν υπάρ­χει έγκλη­μα στα Τέμπη είναι ενδει­κτι­κές για το πού μπο­ρεί να φτά­σει η κυβέρ­νη­ση, προ­κει­μέ­νου να κρυ­φτούν οι πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες της. Θυμί­ζου­με ότι οι πρώ­τοι που κατήγ­γει­λαν το μπά­ζω­μα και μίλη­σαν για έκρη­ξη που προ­κλή­θη­κε από εύφλε­κτες ουσί­ες, ήταν οι συγ­γε­νείς των θυμά­των, επι­κα­λού­με­νοι συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία από τις έρευ­νες εμπει­ρο­γνω­μό­νων, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση και ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός προ­σπα­θού­σαν απε­γνω­σμέ­να (και μάταια όπως απο­δει­κνύ­ε­ται…) να κρύ­ψουν με κάθε τρό­πο την αλή­θεια. Αλλά και ο πρώ­τος που μίλη­σε για έγκλη­μα ήταν το ΚΚΕ, από την επο­μέ­νη κιό­λας της σύγκρου­σης, κόβο­ντας τη φόρα σε όσους ήθε­λαν να ξεμπερ­δεύ­ουν με ένα …τρο­χαίο δυστύ­χη­μα. Αυτή η λέξη μετα­τρά­πη­κε σε σύν­θη­μα στο στό­μα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων που βγή­καν στους δρό­μους και στρί­μω­ξαν πραγ­μα­τι­κά όσους έχουν την ευθύ­νη. Αυτό τους στοι­χειώ­νει. Οχι μόνο την κυβέρ­νη­ση, αλλά και τους ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, που τις ίδιες εκεί­νες ώρες της τρα­γω­δί­ας ξιφουλ­κού­σαν με τη ΝΔ για το …ποιος διό­ρι­σε τον σταθμάρχη.

(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο