Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τους 30 βαθμούς θα φθάσει η θερμοκρασία στις αρχές Μαΐου

Περαι­τέ­ρω άνο­δο ανα­μέ­νε­ται να σημειώ­σει η θερ­μο­κρα­σία τις επό­με­νες ημέ­ρες φτά­νο­ντας κατά τόπους τους 27–29 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ενώ τις πρώ­τες ημέ­ρες του Μαΐ­ου οι μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες θα φτά­σουν τους 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών-meteo.

Ωστό­σο σήμε­ρα και αύριο, κατά τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας, θα επι­κρα­τή­σει αστά­θεια στα ηπει­ρω­τι­κά και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές ή καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι πιο γενι­κευ­μέ­να στα ορει­νά τμή­μα­τα, ενώ την Τετάρ­τη είναι πιθα­νό να επη­ρε­ά­σουν και αρκε­τές περιο­χές της Δυτι­κής Ελλάδας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο