Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τούνελ στον βυθό της Μεσογείου θα ενώσει Ευρώπη με Αφρική (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντα­νό παρα­μέ­νει το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο της οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σύν­δε­σης Ευρώ­πης – Αφρι­κής, με 42 χιλιό­με­τρα οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου που πρό­κει­ται να «χτι­στούν» στον βυθό της θάλασσα. 

Η ιδέα της δημιουρ­γί­ας μιας υπο­θα­λάσ­σιας σήραγ­γας η οποία θα συν­δέ­ει την Ισπα­νία με το Μαρό­κο δεν είναι και­νούρ­για ωστό­σο τους τελευ­ταί­ους μήνες έχει επι­στρέ­ψει στην ατζέ­ντα των δύο κρα­τών, δια­τη­ρώ­ντας τις ελπί­δες υλο­ποί­η­σης του έργο ζωντα­νές. Η υπο­θα­λάσ­σια σήραγ­γα θα συν­δέ­σει το νοτιό­τε­ρο άκρο της Ισπα­νί­ας και ειδι­κό­τε­ρα την πόλη Ταρί­φα με την Ταγ­γέ­ρη στις βόρειες ακτές του Μαρό­κου, δια­σχί­ζο­ντας το περί­φη­μο στε­νό του Γιβραλτάρ.

Τα πρώ­τα σχέ­δια για τη δημιουρ­γία της υπο­θα­λάσ­σιας σήραγ­γας κατα­τέ­θη­καν στις αρχές της 10ετίας του 1980, όταν και συστά­θη­κε μια κοι­νή επι­τρο­πή, οι οποία θα επέ­βλε­πε το έργο των κατα­σκευα­στι­κών εταιρειών.

Σχε­δόν 25 χρό­νια μετά και ειδι­κό­τε­ρα το 2006, η μελέ­τη του έργου ανα­τέ­θη­κε σε μια ελβε­τι­κή κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία και δύο χρό­νια αργό­τε­ρα οι Ελβε­τοί έφτα­σαν στην ολο­κλή­ρω­ση του σχεδιασμού.

Παρά την κοι­νή θέλη­ση των δύο κρα­τών που εμπλέ­κο­νται στη δημιουρ­γία της υπο­θα­λάσ­σιας σήραγ­γας, η κατα­σκευή της δεν προ­χώ­ρη­σε και το έργο έμει­νε για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες στα χαρ­τιά. Το αρχι­κό πλά­νο προ­έ­βλε­πε την κατα­σκευή μιας σιδη­ρο­δρο­μι­κής σήραγ­γας που θα συν­δέ­ει την Ευρώ­πη με την Αφρι­κή. Το μήκος της θα έφτα­νε τα 42 χιλιό­με­τρα εκ των οποί­ων τα 28 θα ήταν κάτω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας σε βάθος έως και 475 μέτρα.

Πλέ­ον, το πλά­νο προ­βλέ­πει και τη δημιουρ­γία οδι­κής σύν­δε­σης, η οποία –κατά τους εμπνευ­στές του «πρό­κει­ται να δημιουρ­γή­σει πολ­λα­πλά οφέ­λη και για τις δύο χώρες». Μάλι­στα, στο ίδιο έργο θα εντα­χθεί και η κατα­σκευή και αγω­γών μετα­φο­ράς ορυ­κτών καυ­σί­μων, εξα­σφα­λί­ζο­ντας και την ενερ­γεια­κή σύν­δε­ση Ισπανίας-Μαρόκου.

Αν και δύσκο­λα θα μπο­ρού­σε να προ­βλέ­ψει κανείς πότε θα ξεκι­νή­σει ή θα ολο­κλη­ρω­θεί η κατα­σκευή της υπο­θα­λάσ­σιας σήραγ­γας στο στε­νό του Γιβραλ­τάρ, οι περισ­σό­τε­ροι συμ­φω­νούν ότι η έναρ­ξη των εργα­σιών δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πριν το 2030.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο