Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «άγνωστο» ταξίδι του Χαρίλαου Φλωράκη στις ΗΠΑ — Η υποδοχή με σφυροδρέπανα στο αεροδρόμιο

Οι δεί­κτες του ημε­ρο­λο­γί­ου έχουν κολ­λή­σει στο 1991… Λίγες στιγ­μές μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και την από­κρη­μνη εξα­να­γκα­στι­κή… στρο­φή των Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών προς τον καπι­τα­λι­σμό. Το ΚΚΕ βρί­σκε­ται σε επί­πε­δο έντο­νων διερ­γα­σιών και ανά­λυ­σης των δρα­μα­τι­κών γεγονότων.

Η επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης στην ΕΣΣΔ προ­κα­λεί τριγ­μούς στις σοσια­λι­στι­κές χώρες και δημιουρ­γεί νέα επι­κίν­δυ­να δεδο­μέ­να στον παγκό­σμιο χάρ­τη. Η Ιστο­ρία — δυστυ­χώς — θα κατα­γρά­ψει την τρα­γι­κή μετε­ξέ­λι­ξη της παρά­δο­σης των σοσια­λι­στι­κών κρα­τών στον «νέο άνε­μο απε­λευ­θέ­ρω­σης», όπως παρου­σιά­ζει η Δύση τις συντα­ρα­κτι­κές αλλα­γές που ετοι­μά­ζο­νται στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Ο «Ριζο­σπά­στης» κυκλο­φο­ρεί στις 26 Δεκέμ­βρη του ’91 με τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ η πάλη των λαών» και την κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο να κυμα­τί­ζει… Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας είναι εδώ για να αντι­στα­θεί στον ορυ­μα­γδό των ανατροπών.

Εκεί­νη την περί­ο­δο, εν μέσω κοσμοϊ­στο­ρι­κών ανα­κα­τα­τά­ξε­ων… ο Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος ΗΠΑ (CPUSA), Γκας Χολ, συνε­χί­ζει να ορθώ­νει φωνή αντί­στα­σης στη Μέκ­κα του καπι­τα­λι­σμού. Είναι μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές του παγκό­σμιου εργα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Οργα­νω­μέ­νος από τη δεκα­ε­τία του ’20, Γραμ­μα­τέ­ας του κόμ­μα­τος επί δεκα­ε­τί­ες και υπο­ψή­φιος για την προ­ε­δρία των ΗΠΑ τέσ­σε­ρις φορές (1972, 1976, 1980, 1984), στις πιο ψυχρές επο­χές του «ψυχρού πολέμου».

Με την αλλα­γή των δεδο­μέ­νων, ο Γκας Χολ δηλώ­νει χωρίς φόβο αλλά με πάθος ότι ο Γκορ­μπα­τσόφ είναι το «πλή­ρω­μα κατα­στρο­φής» και σημειώ­νει για τον εαυ­τό του και το κόμ­μα: «Πράτ­τω αυτά που πιστεύω και πιστεύω ότι ο σοσια­λι­σμός είναι ανα­πό­φευ­κτο στά­διο. Η ζωή δεν μπο­ρεί να συνε­χί­ζε­ται αέναα χωρίς το στά­διο του σοσια­λι­σμού και τυχόν οπι­σθο­χω­ρή­σεις δεν μπο­ρεί να αλλά­ξουν την ιστο­ρι­κή νομοτέλεια»…

Αντί­στα­ση… στις ΗΠΑ με το ΚΚΕ

Την επο­χή των ανα­τρο­πών και των πανη­γυ­ρι­σμών της Δύσης, ο Γκας Χολ καλεί επί­ση­μα στη Νέα Υόρ­κη τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ, Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, και το μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος Στρα­τή Κόρακα.

Υπο­δέ­χε­ται την αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ στον αμε­ρι­κά­νι­κο «Περισ­σό», στα γρα­φεία του ιστο­ρι­κού ΚΚ ΗΠΑ, στην 23η Οδό στο Μαν­χά­ταν (235 West23rd Street).

Στή­νε­ται έτσι μια πρω­τό­γνω­ρη ανα­τρο­πή της ανα­τρο­πής… με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ!

Ο Χαρί­λα­ος και ο Στρα­τής μένουν εμβρό­ντη­τοι βλέ­πο­ντας μπρο­στά τους την εικό­να. Τη στιγ­μή που ο καπι­τα­λι­σμός πανη­γυ­ρί­ζει την άθλια μονο­κρα­το­ρία του, εκεί μέσα στα δεσμά του… φυτρώ­νουν μονο­μιάς το σφυ­ρί και το δρεπάνι…

Με σφυ­ρο­δρέ­πα­να στο JFK!

Στο αερο­δρό­μιο «Κένε­ντι», ομο­γε­νείς, φίλοι του ΚΚΕ από την τοπι­κή Λέσχη Φίλων, με επι­κε­φα­λής την ιστο­ρι­κή μορ­φή Κώστα Λέκ­κα, τον Ηρα­κλή Κρεμ­μύ­δα και άλλους συντρό­φους, στή­νουν μια ξεχω­ρι­στή υπο­δο­χή. Με σημαί­ες του Κόμ­μα­τος και πλα­κάτ γραμ­μέ­να στα Ελλη­νι­κά και στα Αγγλι­κά. Στην υπο­δο­χή βρί­σκε­ται και ο δεύ­τε­ρος τη τάξει στην ηγε­σία του αμε­ρι­κα­νι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, Τζάρ­βις Τάι­νερ (Jarvis Tyner), δύο φορές υπο­ψή­φιος αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

Οι αρχές έχουν σαστί­σει. Ενη­με­ρώ­νο­νται ότι πρό­κει­ται για αρχη­γό κόμ­μα­τος ξένης χώρας και «επι­τρέ­πουν» την υποδοχή…

Ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης πνί­γε­ται στις αγκα­λιές των κομ­μου­νι­στών που δεν παύ­ουν να ελπί­ζουν… και τα έχει κυριο­λε­κτι­κά χαμέ­να από τη δυνα­τή συγκί­νη­ση. Το ίδιο και ο Στρα­τής Κόρα­κας που είναι μάλι­στα και μέλος του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρήνης.

Ο αντα­πο­κρι­τής του «Ριζο­σπά­στη» Χρή­στος Νικο­λό­που­λος είναι εκεί και κατα­γρά­φει καρέ καρέ τις στιγμές…

Με πομπή και κορ­να­ρί­σμα­τα μετα­φέ­ρουν τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΚΚΕ στο ξενο­δο­χείο για να ξαπο­στά­σει για­τί το βρά­δυ έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί μεγά­λη ομι­λία στο κέντρο του ελλη­νι­σμού στην Αστό­ρια. Εκεί για πρώ­τη και τελευ­ταία φορά θα βρε­θούν δίπλα δίπλα ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης και ο Γκας Χολ στις ΗΠΑ! Είναι το «άγνω­στο ταξί­δι» του Καπε­τάν Γιώ­τη στην Αμερική!!!

Η «κόκ­κι­νη» εκδή­λω­ση στις ΗΠΑ

Ο σ. Κώστας Λέκ­κας, που «έφυ­γε» από τη ζωή τον Νοέμ­βρη του 2021, σε ηλι­κία 101 ετών, αγω­νι­στής από τους λίγους, οργα­νω­μέ­νος στο ΕΑΜ και αντάρ­της του ΕΛΑΣ στον Ταΰ­γε­το, παίρ­νει τον λόγο… καλω­σο­ρί­ζο­ντας το ανυ­πό­μο­νο κοινό.

«Ο κομ­μου­νι­σμός ποτέ δεν πεθαί­νει», λέει, και οι εκα­το­ντά­δες παρευ­ρι­σκό­με­νοι ξεσπούν σε απο­θε­ω­τι­κά χειροκροτήματα…

Ο Γκας Χολ μιλά­ει για τη σημα­σία της ανα­σύ­ντα­ξης των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των με πίστη στις αρχές και την ιδε­ο­λο­γία του Μαρξ και του Λένιν.

Ο Χαρί­λα­ος με συγκί­νη­ση ζει το δικό του «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο» και ανα­φέ­ρε­ται στα δύσβα­τα μονο­πά­τια που πρέ­πει να βαδί­σει το Κόμ­μα για να στα­θεί δυνα­τό και όρθιο…

Για πρώ­τη φορά

Είχα την ιστο­ρι­κή τύχη να ζήσω από κοντά αυτές τις συγκλο­νι­στι­κές στιγ­μές. Σήμε­ρα, δεκα­ε­τί­ες μετά…, μέσα από το πολύ­τι­μο φωτο­γρα­φι­κό αρχείο του αγα­πη­μέ­νου Κεφα­λο­νί­τη — αμε­τα­νό­η­του κομ­μου­νι­στή, Ηρα­κλή Κρεμ­μύ­δα, μου δίνε­ται η ευκαι­ρία να θυμί­σω, να ξεσκο­νί­σω μνή­μες και να γρά­ψω για πρώ­τη φορά για το «άγνω­στο αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο» που έζη­σε ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης στην πιο δύσκο­λη επο­χή για τον σοσια­λι­σμό. Είναι μεγά­λη μου η τιμή που μπο­ρώ να το κάνω αυτό… μέσα από τις φιλό­ξε­νες σελί­δες της εφη­με­ρί­δας μας, του «Ριζο­σπά­στη» μας…

Του Νικό­λα ΑΓΓΕΛΙΔΗ
Ο Ν. Αγγε­λί­δης είναι δημο­σιο­γρά­φος, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στο Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο