Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το άθλιο, τραμπούκικο πρόσωπό του έδειξε για ακόμα μια φορά ο Μπέος — Επιτέθηκε και χτύπησε πλημμυροπαθή

Το άθλιο, τρα­μπού­κι­κο πρό­σω­πό του έδει­ξε για ακό­μα μια φορά ο δήμαρ­χος Βόλου, Αχ. Μπέ­ος, ο οποί­ος επι­τέ­θη­κε και χτύ­πη­σε πλημ­μυ­ρο­πα­θή κάτοι­κο της περιο­χής Άλλη Μεριά, ο οποί­ος μαζί με συντο­πί­τες τους δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για το μπά­ζω­μα ρέμα­τος στο σημείο.

Σύμ­φω­να με βίντεο που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας, αλλά και από μαρ­τυ­ρί­ες ο κάτοι­κος δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε έντο­να εκφρά­ζο­ντας την αγα­νά­κτη­σή του για την ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­ται ο λαός της περιο­χής και ο δήμαρ­χος κατά την προ­σφι­λή τρα­μπού­κι­κη πρα­κτι­κή του άρχι­σε να τον χτυ­πά μπρο­στά στα μάτια της αστυ­νο­μί­ας η οποία παρα­κο­λου­θού­σε άπρα­γη τις βιαιοπραγίες.

Όπως τονί­ζει σε δήλω­σή του ο Απο­στό­λης Ριζό­που­λος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βόλου με την «Λαϊ­κή Συσπείρωση»:

Είναι επι­κίν­δυ­νη για το λαό του Βόλου η προ­χει­ρό­τη­τα με την οποία ο Αχ. Μπέ­ος προ­σπα­θεί να μπα­λώ­σει όπως όπως τις πλη­γές που προ­κά­λε­σε η δεύ­τε­ρη κακο­και­ρία. Χωρίς καμιά μελέ­τη και προ­ε­τοι­μα­σία “απο­κα­θι­στά” δρό­μους μπα­ζώ­νο­ντας ρέμα­τα, όπως έκα­νε και στην προη­γού­με­νη και πλημ­μυ­ρί­σα­με ξανά!Και όταν αντι­δρούν στο προ­φα­νές οι κάτοι­κοι της Άλλης Μεριάς, τότε επι­στρα­τεύ­ει τους γνω­στούς τρα­μπου­κι­σμούς του, χτυ­πώ­ντας πλημ­μυ­ρο­πα­θή κάτοικο!

Εκτός απ’ τα προ­ε­κλο­γι­κά σόου που καθη­με­ρι­νά οργα­νώ­νει, θέλο­ντας να μας πεί­σει με το στα­νιό ότι είναι στην “πρώ­τη γραμ­μή” απο­δει­κνύ­ε­ται ότι είναι και επι­κίν­δυ­νος, για­τί ο λαός του Βόλου τους πήρε χαμπά­ρι! Με τον ψευ­το­τρα­μπου­κι­σμο νομί­ζει πως θα ξεχά­σου­με τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες του. Η θρα­συ­δει­λία του ται­ριά­ζει με το “έγκλη­μα” που διέ­πρα­ξε εις βάρος του λαού της πόλης.

Για­τί όταν πνι­γή­κα­με στο νερό και στις λάσπες, για­τί όταν κάποιοι φώνα­ζαν για μετρά προ­στα­σί­ας του βολιώ­τι­κου λαού, η δημο­τι­κή αρχή φύτευε λου­λου­δά­κια και κρέ­μα­γε χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες καμπα­νού­λες. Άφη­σε τους Βολιώ­τες να πνι­γούν και δεύ­τε­ρη φορά! Έχουν εγκλη­μα­τι­κές ευθύνες!

Αυτοί που μας έπνι­ξαν δεν μπο­ρούν και να μας “σώσουν”! Οργά­νω­ση κι αγώ­νας για άμε­σα μέτρα απο­κα­τά­στα­σης τώρα! Η οργή των Βολιω­τών θα γίνει αγώ­νας, θα γίνει τιμω­ρία στη δημο­τι­κή αρχή και στις κυβερ­νή­σεις που τον έπνι­ξαν, με ψήφο στη “Λαϊ­κή Συσπείρωση”».

Απέ­να­ντι στους «Μπέ­ους» ανθί­ζει η λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη των δυνά­με­ων του ΚΚΕ και του εργα­τι­κού κινή­μα­τος που σε όλες τις κατα­στρο­φές που βιώ­νει ο λαός, πυρ­κα­γιές και πλημ­μύ­ρες, είναι στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης, για την κατά­σβε­ση, τον καθα­ρι­σμό των σπι­τιών, απο­δει­κνύ­ο­ντας έμπρα­κτα ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό.

Στους εκλε­κτούς της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής στο Βόλο και σε όλη την Ελλά­δα να δοθεί απά­ντη­ση με διεκ­δί­κη­ση και ψήφο στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στις Περι­φέ­ρειες και τους Δήμους.

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο