Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή!

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ!

Συγκέντρωση τώρα έξω από τα γραφεία της Hellenic Train

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα  Εργα­τι­κά Συν­δι­κά­τα της Αττι­κής, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και άλλοι μαζι­κοί φορείς, με αφορ­μή την ανεί­πω­τη τρα­γω­δία που σημειώ­θη­κε στα Τέμπη.

Η κινη­το­ποί­η­ση γίνε­ται με πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά. Ξεκί­νη­σε πορεία στη Βουλή.

«Οι νεκροί μας θυσία για το κέρ­δος — Δεν είναι λάθος είναι έγκλη­μα», γρά­φει το πανό του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, Σωμα­τεί­ων και μαζι­κών φορέων.

«Είναι έγκλη­μα» τονί­ζουν οι δια­δη­λω­τές και απαι­τούν τώρα να παρ­θούν μέτρα και να απο­δο­θούν οι αντί­στοι­χες ευθύ­νες. Σημειώ­νουν ότι αυτό το έγκλη­μα δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα της κακιάς στιγ­μής, ούτε ανθρώ­πι­νο λάθος. Είναι απο­τέ­λε­σμα μιας μακρο­χρό­νιας πολι­τι­κής που έχει αφή­σει ανο­χύ­ρω­το το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο της χώρας.

Για άλλη μια φορά υπάρ­χει ισχυ­ρή αστυ­νο­μι­κή παρου­σία στα γρα­φεία της εταιρείας.

Ενός λεπτού σιγή κρα­τή­θη­κε στη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train από τους εργα­ζό­με­νους που έχουν συγκε­ντρω­θεί εκεί.

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών να γίνου­με φωνή», βρο­ντο­φώ­να­ξαν αμέ­σως μετά.

Στη συνέ­χεια δια­βά­στη­κε δια­βά­στη­κε το ποί­η­μα του Γ. Ρίτσου «Σχή­μα της απου­σί­ας», προ­κα­λώ­ντας πολύ μεγά­λη συγκίνηση:

«Ποτέ δε φεύ­γουν τα νεκρά παι­διά απ’ τα σπί­τια τους,
τρι­γυ­ρί­ζουν εκεί, μπλέ­κο­νται στα φου­στά­νια τής μητέ­ρας τους
την ώρα που εκεί­νη ετοι­μά­ζει το φαΐ κι ακού­ει το νερό να κοχλάζει
σα να σπου­δά­ζει τον ατμό και το χρό­νο. Πάντα εκεί…».

26 Δεκέμ­βρη, του Πανα­γιώ­τη ράπτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο