Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ένα μακελειό διαδέχεται το άλλο: Χρονολόγιο πολύνεκρων επιθέσεων σε σχολεία και πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η μονα­δι­κή ανα­πτυγ­μέ­νη χώρα του κόσμου όπου επα­να­λαμ­βά­νο­νται, απελ­πι­στι­κά, οι επι­θέ­σεις με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων μέσα σε σχο­λι­κά ιδρύ­μα­τα, όπως αυτό που βύθι­σε στο πέν­θος χθες Τρί­τη το Τέξας.

Ακο­λου­θεί χρο­νο­λό­γιο των πιο πρό­σφα­των και πιο πολύ­νε­κρων στην ιστορία.

24η Μαΐου 2022: Ουβάλντε, Τέξας

Νεα­ρός 18 ετών σκο­τώ­νει 18 μαθη­τές και τρεις εκπαι­δευ­τι­κούς στο πρω­το­βάθ­μιο σχο­λείο Ρομπ στην πόλη Ουβάλ­ντε, περί­που 130 χιλιό­με­τρα δυτι­κά του Σαν Αντό­νιο, σύμ­φω­να με τον γερου­σια­στή Ρόλαντ Γκου­τιέ­ρες. Ο δρά­στης πέφτει επί­σης νεκρός.

30ή Νοεμβρίου 2021: Όξφορντ, Μίσιγκαν

Δεκα­πε­ντά­χρο­νος έφη­βος σκο­τώ­νει εν ψυχρώ τέσ­σε­ρις μαθη­τές και τραυ­μα­τί­ζει άλλους έξι καθώς κι έναν εκπαι­δευ­τι­κό μέσα στο λύκειο της Όξφορντ, μικρής πόλης βόρεια του Ντι­τρόιτ. Ο δρά­στης διώ­κε­ται για «τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια» και «φόνους»· ασκού­νται επί­σης διώ­ξεις, κάτι σπά­νιο, ενα­ντί­ον των γονιών του.

14η Νοεμβρίου 2019: Σάντα Κλαρίτα, Καλιφόρνια

16χρονος ανοί­γει πυρ ανή­με­ρα των γενε­θλί­ων του ενα­ντί­ον συμ­μα­θη­τών του στο λύκειο, σκο­τώ­νει δύο, τραυ­μα­τί­ζει τρεις, πριν στρέ­ψει το όπλο στον εαυ­τό του κι απο­πει­ρα­θεί να αυτο­κτο­νή­σει. Τα θύμα­τα είναι 14 ως 15 ετών.

18η Μαΐου 2018: Σάντα Φε, Τέξας

17χρονος μαθη­τής θερί­ζει 20 ανθρώ­πους μέσα στο λύκειο όπου φοι­τά· δύο ενή­λι­κοι και οκτώ νέοι υπο­κύ­πτουν. Ο δρά­στης παρα­μέ­νει έκτο­τε στη φυλακή.

14η Φεβρουαρίου 2018: Πάρκλαντ, Φλόριντα

Την ημέ­ρα του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου, ο 19χρονος Νίκο­λας Κρουζ ανοί­γει πυρ με ημιαυ­τό­μα­το του­φέ­κι ενα­ντί­ον μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών στο λύκειο Μάρ­τζο­ρι Στό­ουν­μαν Ντά­γκλας, από το οποίο έχει απο­βλη­θεί. Απο­λο­γι­σμός θυμά­των: 17 νεκροί, στην πλειο­νό­τη­τά τους έφη­βοι και έφη­βες. Ο δρά­στης συλλαμβάνεται.

23η Ιανουαρίου 2018: Μπέντον, Κεντάκι

15χρονος οπλι­σμέ­νος με πιστό­λι σκο­τώ­νει δύο συνο­μη­λί­κους συμ­μα­θη­τές του στο λύκειο της κομη­τεί­ας Μάρ­σαλ. Άλλοι δεκα­ο­κτώ άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­ζο­νται από τις σφαί­ρες του ή εξαι­τί­ας του χάους που προ­κα­λεί η επίθεση.

1η Οκτωβρίου 2015: Ρόουζμπεργκ, Όρεγκον

26χρονος φοι­τη­τής σκο­τώ­νει εννέα ανθρώ­πους στο πανε­πι­στή­μιο Άμπ­κουα. Τραυ­μα­τι­σμέ­νος, στρέ­φει το όπλο στον εαυ­τό του και αυτοκτονεί.

2η Απριλίου 2012: Όκλαντ, Καλιφόρνια

Νεα­ρός δολο­φο­νεί μεθο­δι­κά επτά ανθρώ­πους στο μικρό πανε­πι­στή­μιο Oikos στην Καλι­φόρ­νια. Ο δρά­στης, πρώ­ην φοι­τη­τής, κορε­α­τι­κής κατα­γω­γής, συλ­λαμ­βά­νε­ται. Πεθαί­νει επτά χρό­νια αργό­τε­ρα στη φυλακή.

14η Δεκεμβρίου 2012: Νιούταουν, Κονέτικατ

Αφού δολο­φο­νεί τη μητέ­ρα του, ο 20χρονος ψυχι­κά ασθε­νής Άνταμ Λάν­ζα σκο­τώ­νει 26 ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους είκο­σι παι­διά ηλι­κί­ας 6 ως 7 ετών, στο σχο­λείο Σάντι Χουκ. Αυτο­κτο­νεί κατό­πιν. Η σφα­γή αυτή θα στοι­χειώ­σει πολ­λούς στις ΗΠΑ, κυρί­ως επει­δή τα θύμα­τα ήταν μικρά παιδιά.

16η Απριλίου 2007: Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια Τεκ

Φοι­τη­τής με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας, με κατα­γω­γή από τη Νότια Κορέα, σκο­τώ­νει 32 ανθρώ­πους με δύο ημιαυ­τό­μα­τα πιστό­λια πριν αυτο­κτο­νή­σει μέσα στο φημι­σμέ­νο ανώ­τα­το εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυμα.

20ή Απριλίου 1999: Κολουμπάιν, Κολοράντο

Δύο μαθη­τές λυκεί­ου, 17 και 18 ετών, βαριά οπλι­σμέ­νοι, σκο­τώ­νουν μέσα σε μερι­κά λεπτά δώδε­κα συμ­μα­θη­τές τους κι έναν καθη­γη­τή προ­τού αυτο­κτο­νή­σουν στη βιβλιο­θή­κη. Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των πιστεύ­ε­ται πως θα ήταν πολύ βαρύ­τε­ρος αν πυρο­δο­τού­σαν τους αυτο­σχέ­διους εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς που είχαν μαζί τους.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο