Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΑΜΚΑ των μεταναστών και η ρατσιστική στάση Βρούτση — ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανά­κλη­ση της εγκυ­κλί­ου της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ (εκδό­θη­κε λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές) για την από­δο­ση ΑΜΚΑ σε υπο­κό­ους τρί­των χωρών (μετα­ξύ άλλων, σε μετα­νά­στες, αιτού­ντες διε­θνούς προ­στα­σί­ας, ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα) προ­χώ­ρη­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρούτσης.

Από­φα­ση που πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι οι πρό­σφυ­γες και επί Νέας Δημο­κρα­τί­ας θα βγά­ζουν ΑΜΚΑ με τον ίδιο ακρι­βώς τρό­πο που έβγα­ζαν 4,5 χρό­νια επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλα­δή πολύ δύσκο­λα. Άρα και πολύ δύσκο­λη η πρό­σβα­ση των ανθρώ­πων αυτών σε βασι­κά αγα­θά και δικαιώ­μα­τα (Υγεία, Παι­δεία, Εργασία).

Ο κ. Βρού­τσης χαρα­κτή­ρι­σε την ανα­κλη­θεί­σα ΚΥΑ «διά­τρη­τη και αντί­θε­τη στο νόμο», η οποία «παρεί­χε ΑΜΚΑ με αυθαί­ρε­το τρό­πο στους κατοί­κους τρί­των χωρών».

«Λιγες μέρες πριν τίς εκλο­γές ο ΣΥΡΙΖΑ εξέ­δω­σε εγκύ­κλιο διά­τρη­τη & αντί­θε­τη στο νόμο που παρεί­χε ΑΜΚΑ με αυθαί­ρε­το τρό­πο στους κατοί­κους τρί­των χωρών! Οι ίδιες οι υπη­ρε­σί­ες του Υπ Εργα­σιας ηταν αντί­θε­τες & διαφωνούσαν!
Την κατήρ­γη­σα αμεσως!
Η Χώρα μας δεν ειναι ξέφρα­γο αμπέλι!»

Μια κίνη­ση ρατσι­στι­κή και απάν­θρω­πη από τη μεριά του κ. Βρού­τση και της ΝΔ, όπως ρατσι­στι­κή και απάν­θρω­πη ήταν και η στά­ση της αρι­στε­ρο­α­κρο­δε­ξιάς συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ μέχρι το παρα­πέ­ντε των εκλογών.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που στα λόγια κατα­δί­κα­ζε το ρατσι­σμό, υπη­ρέ­τη­σε όλες τις αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές της ΕΕ για τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, εγκλώ­βι­σε χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στα άθλια hot spots των νησιών και σε ακα­τάλ­λη­λες δομές της ηπει­ρω­τι­κής Ελλάδας.

Η κυβέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας που έχει στις τάξεις της τα στε­λέ­χη του Καρα­τζα­φέ­ρη, που πρώ­τοι έθε­σαν στη Βου­λή το μίσος για τους μετα­νά­στες, με τις Επε­ρω­τή­σεις τους για τα μετα­να­στό­που­λα που πιά­νουν θέσεις στους παι­δι­κούς σταθ­μούς και τα σχο­λεία και άλλα, πρέ­πει να ικα­νο­ποι­ή­σει και ένα τμή­μα των ψηφο­φό­ρων της αλλά και να συνε­χί­σουν οι μετα­νά­στες να είναι εύκο­λα εκμεταλλεύσιμοι.

Στην ίδια ρότα  που κινή­θη­κε ο ΣΥΡΙΖΑ, των απάν­θρω­πων πολι­τι­κών της ΕΕ, θα κινη­θεί και η ΝΔ στο θέμα των μετα­να­στών, με ελα­φρες παραλ­λα­γές ενδεχομένως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο