Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το “Αμπαζούρ” συνεχίζει να ομορφαίνει τις Τετάρτες

ΑΜΠΑΖΟΥΡ

Το burlesque musical του Στε­νού Κορσέ

Για δεύ­τε­ρη συνε­χή χρο­νιά και κάθε Τετάρτη

η Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή σκη­νή του Πολυ­χώ­ρου Πολι­τι­σμού Αθη­να­ΐς φιλο­ξε­νεί το burlesque musical του Στε­νού Κορ­σέ, Αμπαζούρ

Το Αμπα­ζούρ είναι μια ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή που φεύ­γει από τα όρια των ερτζια­νών, μετα­μορ­φώ­νε­ται σε καμπα­ρέ, μπερ­δεύ­ει μου­σι­κά είδη και επο­χές και μας αφη­γεί­ται τις γλυ­κό­πι­κρες ιστο­ρί­ες όλων αυτών που ξενύ­χτη­σαν κάποιο βρά­δυ με το ραδιό­φω­νο ανοιχτό.

Στη ραδιο­φω­νι­κή του «σκη­νή», θα κλη­θούν να παρου­σιά­σουν την άγνω­στη πλευ­ρά τους, παντα­χό­θεν ορμώ­με­νοι γνω­στοί καλλιτέχνες.

Καλε­σμέ­νοι του Αμπα­ζούρ για φέτος θα είναι, μετα­ξύ άλλων, ο Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, η Σοφία Βόσ­σου, ο Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­λης, ο Σπύ­ρος Γραμ­μέ­νος, ο Χρή­στος Φερε­ντί­νος, κ.ά.
12 Οκτω­βρί­ου — πρε­μιέ­ρα: Σοφία Βόσσου

19 Οκτω­βρί­ου: George Gaudy, Ρενά­τα Καπετανάκη

26 Οκτω­βρί­ου: Μάρω Μαρκέλλου

 

Από Τετάρ­τη 12 Οκτω­βρί­ου και κάθε Τετάρ­τη στις 20:30.

Βιο­λί-μπα­γλα­μάς: Νίκος Σολ

Πιά­νο: Ευθύ­μης Κούρτης

Ηθο­ποιοί: Άννη Θεο­χά­ρη, Έλσα Λου­μπαρ­διά, Έλια Ζαχαριουδάκη

 

Πρω­τό­τυ­πα κεί­με­να-επι­λο­γή κει­μέ­νων-Σκη­νο­θε­σία: Στε­νός Κορσές

Τα ρού­χα εμπνεύ­στη­κε και έρα­ψε η  La Cocotte

 

Παρα­στά­σεις: Από Τετάρ­τη 12 Οκτω­βρί­ου και κάθε Τετάρτη
Ώρα έναρ­ξης: 20:30

Τιμή εισι­τη­ρί­ου: €12, €10 (μειω­μέ­νο)
Διάρ­κεια: 2,5 ώρες (με διάλειμμα)

 

Στο link μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε στιγ­μιό­τυ­πα από την περυ­σι­νή παρά­στα­ση του Αμπα­ζούρ στη Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή σκη­νή του Πολυ­χώ­ρου Πολι­τι­σμού «Αθη­να­ΐς»: https://www.youtube.com/watch?v=Wp_PilPPdOQ&feature=youtu.be

 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Καστο­ριάς 34–36 Βοτα­νι­κός-Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή Σκηνή
Κρα­τή­σεις στο τηλέ­φω­νο: 210–3480080.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο