Το αντίο του Σάββα Κωφίδη

Την τελευ­ταία του ποδο­σφαι­ρι­κή παρά­στα­ση έδω­σε μια ημέ­ρα σαν σήμε­ρα ο Σάβ­βας Κωφί­δης. Ο σπου­δαί­ος μέσος που ξεχώ­ρι­ζε για την κώμη του και συγκρό­τη­σή του, είχε μια μεγά­λη καριέ­ρα με την Εθνι­κή ομά­δα, αλλά και με τις ομά­δες που αγω­νί­στη­κε. Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του στον Ηρα­κλή, συνέ­χι­σε στον Ολυ­μπια­κό και τον Αρη και κρέ­μα­σε τα … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το αντίο του Σάβ­βα Κωφί­δη.