Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Πινοτσέτ

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Χιλής διέ­τα­ξε την Παρα­σκευή την κατά­σχε­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων αξί­ας 1,6 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων που ανή­καν στον πρώ­ην δικτά­το­ρα της χώρας Αου­γκού­στο Πινο­τσέτ (1973–1990), στο πλαί­σιο μιας υπό­θε­σης διαφθοράς.

«Δια­τάσ­σε­ται η κατά­σχε­ση αγα­θών (…) τα οποία απο­τε­λού­σαν ιδιο­κτη­σία του Αου­γκού­στο Χοσέ Ραμόν Πινο­τσέτ Ουγάρ­τε, ή κάποιας από τις εται­ρεί­ας του, έως του ποσού των 1.621.554 δολα­ρί­ων», ανα­φέ­ρει η από­φα­ση, την οποία συμ­βου­λεύ­θη­κε το Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Αυτή η τελε­σί­δι­κη από­φα­ση αφο­ρά την «υπό­θε­ση Riggs», την έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε για τον τρό­πο με τον οποίο χιλια­νοί κυβερ­νη­τι­κοί αξιω­μα­τού­χοι βοή­θη­σαν τον Πινο­τσέτ να κρύ­ψει μέρος της περιου­σί­ας του στη Riggs Bank των ΗΠΑ.

Ακυ­ρώ­νει εν μέρει την επι­στρο­φή, με δικα­στι­κή από­φα­ση του 2017, στην οικο­γέ­νεια του Πινο­τσέτ περιου­σια­κών στοι­χεί­ων αξί­ας σχε­δόν 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων που είχαν κατα­σχε­θεί το 2004 εντός των ορί­ων της έρευνας.

Το δημό­σιο είχε τότε υπο­βά­λει έφε­ση, ζητώ­ντας να ακυ­ρω­θεί αυτή η από­φα­ση. Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο κατά συνέ­πεια δικαί­ω­σε εν μέρει την οικο­γέ­νεια του πρώ­ην δικτά­το­ρα, η οποία είναι σε θέση να κρα­τή­σει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των κατα­σχε­θέ­ντων περιου­σια­κών στοιχείων.

pinochet

Ο Αου­γκού­στο Πινο­τσέτ απε­βί­ω­σε εξαι­τί­ας καρ­δια­κής ανα­κο­πής το 2006, σε ηλι­κία 91 ετών. Οι κλη­ρο­νό­μοι του είναι η σύζυ­γός του Λου­σία Ιριάρτ, 95 ετών, και τα πέντε παι­διά τους.

Ο στρα­τη­γός Πινο­τσέτ ήταν ο επι­κε­φα­λής από το 1973 ως το 1990 της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας του­λά­χι­στον 3.200 άνθρω­ποι δολο­φο­νή­θη­καν ή εξα­φα­νί­στη­καν και 38.000 άνθρω­ποι βασα­νί­στη­καν, σύμ­φω­να με οργα­νώ­σεις υπε­ρά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

Η έρευ­να της δικαιο­σύ­νης της Χιλής για τις κατα­χρή­σεις του πρώ­ην δικτά­το­ρα άρχι­σε μετά την ανα­κά­λυ­ψη στην τρά­πε­ζα Riggs της Ουά­σινγ­κτον και σε άλλους χρη­μα­το­πι­στω­τι­κούς θεσμούς περί­που εκα­τό μυστι­κών λογα­ρια­σμών στους οποί­ους ο Πινο­τσέτ είχε βάλει κρυ­φά μετά το 1981 περί­που 20 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια με διά­φο­ρες εξαι­ρε­τι­κά περί­πλο­κες χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές συναλλαγές.

Ο Πινο­τσέτ χρη­σι­μο­ποιού­σε για τον σκο­πό αυτό μια σει­ρά εναλ­λα­κτι­κών ταυ­το­τή­των, με παραλ­λα­γές του ονό­μα­τός του, όπως Αου­γκού­στο Π. Ουγάρ­τε, Χοσέ Ραμόν Ουγάρ­τε ή Χ. Π. Ουγάρ­τε, καθώς και ψευ­δώ­νυ­μα όπως Ντά­νιελ Λόπες ή Τζον Λονγκ.

Το 2005, η τρά­πε­ζα Ριγκς παρα­δέ­χθη­κε ότι είχε κρύ­ψει λογα­ρια­σμούς του Πινο­τσέτ και συμ­φώ­νη­σε να κατα­βά­λει πρό­στι­μο ύψους 16 εκατ. δολαρίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο