Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το απόγευμα ανακοινώσεις για επίσπευση μέτρων λόγω «Ομικρον»

Για χρο­νι­κή μετά­θε­ση των μέτρων με προ­σαρ­μο­γές έκα­νε λόγο ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου λέγο­ντας ότι αυτό ανα­μέ­νε­ται από τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της επι­τρο­πής των Λοι­μω­ξιο­λό­γων και τις ανα­κοι­νώ­σεις που θα κάνει το από­γευ­μα ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης.

Μιλώ­ντας το πρωί της Τετάρ­της στον «Σκάι» ανέ­φε­ρε πως τα μέτρα σχε­τί­ζο­νται με τους χώρους δια­σκέ­δα­σης και ψυχα­γω­γί­ας που όπως είπε θεω­ρού­νται χώροι υπερ­με­τά­δο­σης και σκο­πός των μέτρων είναι αν εμπο­δι­στεί η δια­σπο­ρά του ιού σε μεγα­λύ­τε­ρες ηλι­κί­ες. Ανέ­φε­ρε ότι τα δεδο­μέ­να άλλα­ξαν τάχι­στα μετά τα πάνω από 21.000 κρού­σμα­τα και θα πρέ­πει τάχι­στα να γίνουν προσαρμογές. Μητσοτάκης-Mhtsotakis- KO 8-Dic-2020

Ωστό­σο δεν θα ανα­κοι­νω­θούν ουσια­στι­κά μέτρα για την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας παρά το γεγο­νός ότι επί δυο χρό­νια είναι στο «κόκ­κι­νο». Σε ερώ­τη­ση το σύστη­μα υγεί­ας θα αντέ­ξει ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος απά­ντη­σε μία από τα ίδια υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση κάνει ότι περ­νά­ει από το χέρι της, πως υπάρ­χει σχέ­διο και θα προ­στε­θούν κλί­νες και αν χρεια­στεί και γιατρούς.

Ούτε για τα σχο­λεία ανα­μέ­νο­νται ουσια­στι­κά μέτρα όπως η αραί­ω­ση των μαθη­τών.  Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος δήλω­σε ότι πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι να ανοί­ξουν κανο­νι­κά στην ώρα τους προ­σθέ­το­ντας ότι μέχρι τις 10 Ιανουα­ρί­ου θα υπάρ­χουν νέα δεδο­μέ­να και υπο­στή­ρι­ξε ότι αν χρεια­στεί θα γίνο­νται περισ­σό­τε­ρα τεστ.

Κατέ­στη­σε σαφές ότι η λογι­κή της κυβέρ­νη­σης και με την «Ομι­κρον» είναι μια «λεπτή ισορ­ρο­πία» μετα­ξύ της προ­στα­σί­ας της δημό­σια υγεί­ας και της λει­τουρ­γί­ας της οικο­νο­μί­ας και της αγοράς.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο