Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το απόγευμα ο τελικός του Πετρούνια

Στις 17:00 το από­γευ­μα ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας θα αγω­νι­σθεί στον τελι­κό του προ-Ολυ­μπια­κού παγκο­σμί­ου κυπέλ­λου ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής, που φιλο­ξε­νεί­ται στο Κότμπους της Γερ­μα­νί­ας. Ο Ελλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης και παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής, εξα­σφά­λι­σε το «εισι­τή­ριο» μετά από πολύ καλή εμφά­νι­ση στον προ­κρι­μα­τι­κό των κρί­κων, όπου ανα­μέ­νε­ται να «συγκρου­σθεί» με τον Κινέ­ζο Γιανγκ Λιου για το χρυ­σό μετάλ­λιο, ενώ αντί­θε­τα ο Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντι­νί­δης δεν μπό­ρε­σε να πλα­σα­ρι­στεί στην προ­νο­μιού­χο οκτάδα.

Στην επι­στρο­φή του στη Γερ­μα­νία, περί­που ενά­μι­ση μήνα μετά το παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα της Στουτ­γάρ­δης, ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης των κρί­κων έδει­ξε σαφώς βελ­τιω­μέ­νος και συγκέ­ντρω­σε 14,933 βαθ­μούς, παρου­σιά­ζο­ντας με κάποιες τρο­πο­ποι­ή­σεις το πρό­γραμ­μά του, που έχει συντε­λε­στή δυσκο­λί­ας 6,300.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο