Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ατέχνως ΑΠΕΡΓΕΙ

Το Ατέ­χνως σήμε­ρα Τρί­τη 16 Απρι­λί­ου από τις 5 έως τις 5 το πρωί της 17ης Απρι­λί­ου 2024 απερ­γεί, συμ­με­τέ­χο­ντας με όλους τους εργα­ζό­με­νους της χώρας στην 24ωρη Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία που κήρυ­ξαν Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα.

Σήμε­ρα 16 Απρι­λί­ου απερ­γούν δμο­σιο­γρά­φοι και εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κή Μεταφοράς.

Στο atexnos.gr θα δημο­σιεύ­ο­νται θέμα­τα και ειδή­σεις που σχε­τί­ζο­νται με την αυρια­νή απεργία.

ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ: Συνεχίζουμε στο δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης όλων των σύγχρονων δικαιωμάτων μας και της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών μας

Συνα­δέλ­φισ­σες, Συνάδελφοι,

Την περί­ο­δο που δια­νύ­ου­με σε δεκά­δες χώρους δου­λειάς και κλά­δους πραγ­μα­το­ποιού­νται αγώ­νες για αυξή­σεις στους μισθούς και υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας. Υπάρ­χουν κατα­κτή­σεις, υπο­γρά­φο­νται συμ­βά­σεις σε εργο­στά­σια μετά από πολ­λά χρό­νια, οργα­νώ­νε­ται μεγά­λο μέρος των εργα­ζο­μέ­νων στη βάση της διεκ­δί­κη­σης και όχι της ανά­θε­σης και της μοιρολατρίας.
Σταθ­μό στον αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης και των εργα­ζο­μέ­νων απο­τέ­λε­σε η μεγά­λη απερ­γία της 28ης Φλε­βά­ρη ένα χρό­νο ακρι­βώς μετά το έγκλη­μα στα Τέμπη όπου ακού­στη­κε ξανά δυνα­τά σε όλη τη χώρα το σύν­θη­μα «‘Η τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας!», διεκ­δι­κώ­ντας ταυ­τό­χρο­να Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις τώρα με αυξή­σεις στους μισθούς, μέτρα για την ακρί­βεια, προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής στους χώρους δουλειάς.

Την ίδια στιγ­μή ο εργο­δο­τι­κός κυβερ­νη­τι­κός-συν­δι­κα­λι­σμός στον κλά­δο μας με πρώ­τη την μεγα­λύ­τε­ρη Ένω­ση, την ΕΣΗΕΑ, κρύ­βε­ται πίσω από “απερ­γί­ες” που ανα­κοι­νώ­νο­νται με ένα εξώ­δι­κο, χωρίς να έχει προη­γη­θεί εξα­ντλη­τι­κή συζή­τη­ση για το περιε­χό­με­νο τους, με τους εργα­ζό­με­νους σε κάθε χώρο δου­λειάς, χωρίς ενη­μέ­ρω­ση, οργά­νω­ση, περι­φρού­ρη­ση, χωρίς επε­ξερ­γα­σμέ­να αιτή­μα­τα, χωρίς ανα­φο­ρά σε τόπο συγκέ­ντρω­σης, χωρίς ανά­δει­ξή των αιτί­ων του προ­βλή­μα­τος αλλά και της διε­ξό­δου για τη λύση, χωρίς την προ­ο­πτι­κή συσπεί­ρω­σης και μαχη­τι­κο­ποί­η­σης των εργα­ζό­με­νων διοι­κη­τι­κών αλλά και όλου του κλά­δου των ΜΜΕ, δηλα­δή άσφαι­ρα πυρά.

Αλλά, ακό­μα και όταν προ­χω­ρούν, όπως προ­χω­ρούν, κάτω από την πίε­ση των εργα­ζο­μέ­νων σε απερ­γί­ες, αντί να βάλουν μπρο­στά την διεκ­δί­κη­ση της ικα­νο­ποί­η­σης των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, «φρο­ντί­ζουν» να στρι­μώ­ξουν αυτές τις ανά­γκες στα στε­νά όρια του κεφα­λαί­ου, των αφε­ντι­κών, των αστι­κών κομ­μά­των και της δια­κρα­τι­κής καπι­τα­λι­στι­κής ένω­σής τους, της ΕΕ!

Συσκο­τί­ζουν την αλή­θεια, οι αυτο­α­πο­κα­λού­με­νοι «υπη­ρέ­τες της ενη­μέ­ρω­σης» ότι είναι ακρι­βώς οι Οδη­γί­ες και οι κατευ­θύν­σεις, η πολι­τι­κή δηλα­δή της ΕΕ, που πυρο­δο­τεί την φτώ­χεια, την ακρί­βεια, την προ­σφυ­γιά, τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο για να μη θιχτεί η κερ­δο­φο­ρία και η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Αυτή την πολι­τι­κή συν­δια­μορ­φώ­νουν, ψηφί­ζουν και στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και στη Βου­λή και υλο­ποιούν ανά κρά­τος-μέλος όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, ανε­ξαρ­τή­τως προσήμου.

Συνα­δέλ­φισ­σες, Συνάδελφοι

Οι εργα­ζό­με­νοι δεν πρέ­πει να απο­δε­χτού­με ως «φυσι­κό φαι­νό­με­νο» να έρχε­ται σε εμάς ο λογα­ρια­σμός των ανα­τι­μή­σε­ων στα Super Market, οι αυξή­σεις σε κάθε λογα­ρια­σμό για την υγεία, το νοί­κι, τα φρο­ντι­στή­ρια και τις σπου­δές των παι­διών μας, το πετρέ­λαιο, το φυσι­κό αέριο, τη βεν­ζί­νη, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ο κατά­λο­γος τελειω­μό δεν έχει…
Δεν πρέ­πει να είμα­στε «ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι» με τη διαιώ­νι­ση των μισθών πεί­νας, χωρίς ανά­κτη­ση απω­λειών και με το αίσχος των κου­πο­νιών σε σού­περ μάρ­κετ αντί για αυξήσεις.

Ο μόνος δρό­μος για εμάς τους δημο­σιο­γρά­φους, για όλους τους εργα­ζό­με­νους στα ΜΜΕ πάντα ήταν και είναι ο δρό­μος της αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης όλων των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των μας και της ικα­νο­ποί­η­σης των ανα­γκών μας, του κοι­νού αγώ­να με τους άλλους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου και της ισχυ­ρο­ποί­η­σης της οργά­νω­σης και του αγώ­να μας μαζί με το ταξι­κό εργα­τι­κό κίνημα.
Παίρ­νου­με την κατά­στα­ση στα δικά μας χέρια!

Με ζωντα­νές δια­δι­κα­σί­ες στους χώρους δου­λειάς, να οργα­νώ­σου­με τον αγώ­να μας, παρα­με­ρί­ζο­ντας τις δυνά­μεις του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, ανα­τρέ­πο­ντας στην πρά­ξη τον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό που εξα­κο­λου­θεί να στρογ­γυ­λο­κά­θε­ται στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Συμ­βά­λου­με στην ανα­σύ­ντα­ξη του κινή­μα­τος που έχου­με ανά­γκη, δηλα­δή ενός κινή­μα­τος στον κλά­δο μαζι­κού οργα­νω­μέ­νου και δυνατού:

Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας με αυξή­σεις, που να καλύ­πτουν τις απώ­λειες των προη­γού­με­νων ετών και τον πλη­θω­ρι­σμό και επα­να­φο­ρά υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας εφαρ­μο­γής τους.

Διεκ­δι­κού­με:

–Κατώ­τα­τος μισθός για τους νεο­προ­σλαμ­βα­νο­μέ­νους και τους πρα­κτι­κά ασκού­με­νους με βάση την ΕΓΣΣΕ.

–Να μπουν σε ισχύ τα κλιμάκια

–Στα­θε­ρός ημε­ρή­σιος εργά­σι­μος χρό­νος 7ωρο-35ω­ρο-5νθή­με­ρο. Κατάρ­γη­ση όλων των ευέ­λι­κτων εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, εργα­σί­ας με μπλο­κά­κι κλπ.

–Eξα­σφά­λι­ση πλη­ρω­μής υπε­ρω­ριών και νυχτερινών.

–Οχι στους εργα­ζό­με­νους πολυ­ερ­γα­λεία, πχ ο δημο­σιο­γρά­φος να κάνει και τον εικο­νο­λή­πτη ή το φωτο­γρά­φο με κάμε­ρα του κινη­τού τηλεφώνου.

–Μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς και στα εξω­τε­ρι­κά συνερ­γεία στις εμπό­λε­μες περιο­χές. Ανά­λο­γος εξο­πλι­σμός και λιγό­τε­ρες ώρες δου­λειάς σε συν­θή­κες φωτιάς, πλημ­μύ­ρας κλπ.

–Καμιά μεί­ω­ση θέσε­ων εργα­σί­ας, καμιά από­λυ­ση, κατάρ­γη­ση των νόμων Λιβά­νιου και Οικο­νό­μου που μειώ­νουν τους εργα­ζο­μέ­νους στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας και εργα­ζό­με­νους σε εται­ρί­ες οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής κλπ.

–Επι­πλέ­ον των παρα­πά­νω για τα δημό­σια ΜΜΕ: Οχι στα κου­πό­νια σίτι­σης, υπο­γρα­φή ΣΣΕ με αυξή­σεις, επα­να­φο­ρά 13ου και 14ου μισθού.

–Κατο­χύ­ρω­ση όλων των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων σε τυχόν αλλα­γή ιδιο­κτη­σια­κού καθε­στώ­τος, πτώ­χευ­σης κλπ.

–Επί­δο­μα ανερ­γί­ας σε όλους τους ανέρ­γους χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Ο χρό­νος ανερ­γί­ας να υπο­λο­γί­ζε­ται ως συντά­ξι­μος χρό­νος. Δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη σε αυτούς και τις οικο­γέ­νειές τους.

–Προ­βο­λή και ενη­μέ­ρω­ση για τα προ­βλή­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, της δρά­σης του συν­δι­κα­λι­στι­κού, γενι­κό­τε­ρα του μαζι­κού κινήματος.Υποχρεωτικά ίση προ­βο­λή όλων των πολι­τι­κών κομ­μά­των εκτός των φασι­στι­κών, και όχι με βάση το εκλο­γι­κό ποσο­στό τους ή την εκτί­μη­ση των των ιδιο­κτη­τών και των στε­λε­χών των ΜΜΕ.

–Κατάρ­γη­ση της νομο­θε­σί­ας που ποι­νι­κο­ποιεί την ενημέρωση.

–Καθο­λι­κό, απο­κλει­στι­κά δημό­σιο σύστη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφάλισης.

–Σύντα­ξη με 30 χρό­νια δου­λειάς, με ηλι­κια­κό όριο συντα­ξιο­δό­τη­σης τα 60 χρό­νια για τους άνδρες και τα 55 χρό­νια για τις γυναί­κες. Εισφο­ρές να πλη­ρώ­νουν κρά­τος και εργο­δο­σία. Οχι στο κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα και στα επαγ­γελ­μα­τι­κά ταμεία.

–Απο­κλει­στι­κά δωρε­άν δημό­σια Υγεία-Πρό­νοια και Παι­δεία με προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές. Καμ­μιά επι­χει­ρη­μα­τι­κά δράση.

–Κατάρ­γη­ση πλει­στη­ρια­σμών και κατασχέσεων

–Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, των ειδι­κών φόρων και όλων των αντι­λαϊ­κών φόρων, (ΕΝΦΙΑ κλπ).

–Κατάρ­γη­ση όλων των νόμων που περιο­ρί­ζουν, φιμώ­νουν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

Καλού­με όλους τις συνα­δέλ­φισ­σες και τους συνα­δέλ­φους στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας (Στα­δί­ου) την Τρί­τη 16 Απρί­λη στις 11.00 π.μ.

Στις 17 Απρί­λη συμ­με­τέ­χου­με στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση Σωμα­τεί­ων, Ομο­σπον­διών και Εργα­τι­κών Κέντρων στις 10.30 στο Σύνταγμα.

ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο