Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΑΤΕΧΝΩΣ συζητά με τον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη

Το ΑΤΕΧΝΩΣ μίλη­σε στο ραδιό­φω­νο της ΕΡΤopen με τον ποι­η­τή Αντώ­νη Φωστιέρη.

Ο Αντώ­νης Φωστιέ­ρης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1953. Κατά­γε­ται από την Αμορ­γό. Σπού­δα­σε Νομι­κά στην Αθή­να και Ιστο­ρία Δικαί­ου στο Παρίσι.

Από το 1971 έως σήμε­ρα έχει δημο­σιεύ­σει δέκα ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές και τον συγκε­ντρω­τι­κό τόμο Ποί­η­ση 1970–2005. Δεκα­έ­ξι μετα­φρά­σεις βιβλί­ων του  κυκλο­φό­ρη­σαν από έγκυ­ρους εκδο­τι­κούς οίκους στο εξω­τε­ρι­κό (Αγγλία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Δανία, Ισπα­νία, Ιτα­λία, Σερ­βία, Η.Π.Α., Αργεντινή).

Ποί­η­σή του περι­λαμ­βά­νε­ται στα Κεί­με­να Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογο­τε­χνί­ας  του Λυκεί­ου και σε πολ­λές ανθο­λο­γί­ες, ενώ από τη δισκο­γρα­φι­κή εται­ρεία «Lyra/Διόνυσος» κυκλο­φο­ρεί το CD  Ο Αντώ­νης Φωστιέ­ρης δια­βά­ζει Φωστιέρη.

Έχει μετα­φρά­σει τις Συμ­βου­λές σ’ ένα νέο ποι­η­τή του Μαξ Ζακόμπ.

Εκδό­της και διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού Η Νέα Ποί­η­ση (1974–1976), συν­διευ­θυ­ντής της ετή­σιας έκδο­σης Ποί­η­ση (1975–1981), συνεκ­δό­της και διευ­θυ­ντής του λογο­τε­χνι­κού περιο­δι­κού Η Λέξη (1981–2010).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο