Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το αυχενικό προτιμά γυναίκες στη μέση ηλικία και άτομα που κάνουν καθιστική ζωή

Ο πόνος στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του αυχέ­να, της κεφα­λής και της πλά­της που χαρα­κτη­ρί­ζει το αυχε­νι­κό σύν­δρο­μο, προ­τι­μά τα άτο­μα που κάνουν καθι­στι­κή ζωή και τις γυναί­κες στην περί­ο­δο της εμμη­νό­παυ­σης, ανα­φέ­ρει σε συνέ­ντευ­ξη του στο Πρα­κτο­ρείο Fm και στην Τάνια Μαντου­βά­λου ο ορθο­πε­δι­κός φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τής του «Ασκλη­πιεί­ου» Κωστα­ντί­νος Δανά­λης. «Έως και το 70% του πλη­θυ­σμού μπο­ρεί να έχει πόνο στον αυχέ­να του­λά­χι­στον μία φορά στη ζωή του. Η τάση φαί­νε­ται να είναι αυξη­τι­κή, και ανά πάσα στιγ­μή ένα ποσο­στό έως και 20% του πλη­θυ­σμού έχει πόνο στο αυχέ­να, ενώ ένα 50% είχε πόνο στον αυχέ­να μέσα στους τελευ­ταί­ους 6 μήνες. Ο επι­πο­λα­σμός αυξά­νει με την ηλι­κία, και είναι ιδιαί­τε­ρα συχνός στις γυναί­κες στην 5η δεκα­ε­τία». Όπως λέει ο κ. Δανά­λης, σύμ­φω­να με δύο μελέ­τες που έχουν δημο­σιευ­θεί στο «Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy» ένα 30% των πασχό­ντων ανα­πτύσ­σει χρο­νιό­τη­τα στα συμ­πτώ­μα­τα, ένα 14% έχει πόνο στον αυχέ­να πάνω από 6 μήνες και ένα 5% αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρά λει­τουρ­γι­κά ελλείμ­μα­τα και δυσκο­λί­ες. Όσον αφο­ρά τα συμ­πτώ­μα­τα, ο κ. Δανά­λης ανα­φέ­ρει ότι περι­λαμ­βά­νουν πονο­κέ­φα­λο, μυϊ­κούς πόνους, μυϊ­κούς σπα­σμούς στους μυς της ωμο­πλά­της και του αυχέ­να, πόνο που «ακτι­νο­βο­λεί» προς το χέρι, πόνο στις αρθρώ­σεις του αυχέ­να, περιο­ρι­σμό στην κινη­τι­κό­τη­τα του αυχέ­να και σίγου­ρα επι­δεί­νω­ση της ποιό­τη­τας ζωής του ασθενή.

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες

Οι παρά­γο­ντες που προ­δια­θέ­τουν, σύμ­φω­να με τον ορθο­πε­δι­κό φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τή, είναι υπερ­βο­λι­κά φορ­τία στους μυς του αυχέ­να, και της ωμο­πλά­της σε σχέ­ση με το πόσο δυνα­τοί είναι, ανά­λο­γα με το πόσο έχουν γυμνα­στεί. «Οπό­τε η καθι­στι­κή θέση μπο­ρεί να φαί­νε­ται ξεκού­ρα­στη, αλλά φορ­τί­ζει υπερ­βο­λι­κά τους μυς και προ­κα­λεί τα συμ­πτώ­μα­τα. Επί­σης, η φυσι­κή φθο­ρά με το πέρα­σμα του χρό­νου στις αρθρώ­σεις του αυχέ­να προ­δια­θέ­τει, καθώς επί­σης και τραυ­μα­τι­σμοί μετά από ατύ­χη­μα, ειδι­κά αυτο­κι­νη­τι­στι­κό. Αυχε­ναλ­γία μπο­ρεί επί­σης να προ­κα­λέ­σει η ρευ­μα­τοει­δής αρθρί­τι­δα, ένα επαγ­γελ­μα­τι­κά απαι­τη­τι­κό περι­βάλ­λον, το στρες από μόνο του, αλλά και το κάπνι­σμα, όπως επί­σης και το ιστο­ρι­κό οσφυαλ­γί­ας. Τι θα συμ­βεί όμως αν δεν κάνει κάποιος θερα­πεία; «Υπάρ­χει το ενδε­χό­με­νο ο πόνος να περά­σει μετά από λίγο και­ρό, αλλά σε πολ­λές περι­πτώ­σεις προ­κα­λεί­ται χρό­νιος πόνος, επι­δει­νώ­νο­νται τα συμ­πτώ­μα­τα, ή η μυϊ­κή αδυ­να­μία, οπό­τε δημιουρ­γού­νται κινη­τι­κοί περιο­ρι­σμοί στα χέρια ή στο κεφά­λι». Με τη φυσι­κο­θε­ρα­πεία, τονί­ζει ο κ. Δανά­λης, αρχι­κά αντι­με­τω­πί­ζε­ται ο οξύς πόνος με ορθο­πε­δι­κή χει­ρο­πρα­κτι­κή μάλα­ξη και ηλε­κτρο­θε­ρα­πεία που έχουν άμε­σο απο­τέ­λε­σμα, και στη συνέ­χεια ένα κατάλ­λη­λα δια­μορ­φω­μέ­νο πρό­γραμ­μα δομη­μέ­νης άσκη­σης, δυνα­μώ­νει τους μυς, διορ­θώ­νει τη στά­ση του σώμα­τος και προ­στα­τεύ­ει από μελ­λο­ντι­κές υποτροπές.

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο