Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το βίντεο της ρωσικής πρεσβείας ενάντια στη ρωσοφοβία #StopHatingRussians (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ενα βίντεο που δημο­σιεύ­θη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η πρε­σβεία της Ρωσί­ας στην Αθή­να στέλ­νει μήνυ­μα ενά­ντια στη ρωσο­φο­βια και το μίσος που κάποιοι καλ­λιερ­γούν ενά­ντια στον ρωσι­κό λαό.

Το διάρ­κειας περί­που 2 λεπτών βίντεο προ­σπα­θεί να περά­σει το μήνυ­μα ενά­ντια στην δια­σπο­ρά του μίσους μέσω των σκύλων.

Συγκε­κρι­μέ­να, απει­κο­νί­ζει ένα πάρ­τι για σκύ­λους με τους ιδιο­κτή­τες τους με όλα να κυλούν ανέ­με­λα μέχρι τη στιγ­μή που φτά­νει στο σπί­τι ένας άνδρας με ενα χάσκι. Ο άνδρας τους ενη­με­ρώ­νει πως το σκυ­λά­κι του είναι σιβη­ρι­κό χάσκι κάτι που προ­κα­λεί αντι­δρά­σεις, ενώ οι άλλοι ιδιο­κτή­τες του κλεί­νουν την πόρτα.

Τα σκυ­λιά ωστό­σο ξεπερ­νούν όλες τις προ­κα­τα­λή­ψεις των ανθρώ­πων και στέλ­νουν το δικό τους μήνυ­μα ενά­ντια στην δια­σπο­ρά του μίσους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο