Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Βατικανό βγήκε στο κυνηγητό του διαβόλου… (Κυριολεκτεί ο τίτλος)

Εδώ ο κόσμος φλέ­γε­ται, δυστυ­χεί και υπο­φέ­ρει και το Βατι­κα­νό κυνη­γά τον «εξ από δω» και για να το πετύ­χει μαζεύ­ει ετη­σί­ως τους απα­ντα­χού εξορκιστές…

Στο Βατι­κα­νό πρό­κει­ται να διε­ξα­χθεί σε λίγες ημέ­ρες διε­θνής συνά­ντη­ση εξορ­κι­στών. Η περί­ο­δος που επε­λέ­γη φέτος είναι από τις 16 μέχρι τις 21 Μαΐ­ου. Όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα La Repubblica, την οργά­νω­ση έχει ανα­λά­βει το Καθο­λι­κό Πανε­πι­στή­μιο της Αγί­ας Έδρας Regina Apostolorum και πρό­κει­ται για τη 16η έκτη κατά σει­ρά συνά­ντη­ση με θέμα τους εξορκισμούς.

Oι διορ­γα­νω­τές εξη­γούν ότι πρό­κει­ται για «σεμι­νά­ρια μονα­δι­κά στον κόσμο, με πολύ­πλευ­ρη και διε­πι­στη­μο­νι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος», ανα­φε­ρο­με­νοι ακρι­βώς στους ιερείς που έχουν ειδι­κευ­θεί σε εξορ­κι­σμούς και στις προ­σευ­χές για την πάτα­ξη του Σατανά.

Σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρίες, στα σεμι­νά­ρια της Ρώμης θα πάρουν μέρος εξορ­κι­στές δια­φό­ρων χρι­στια­νι­κών δογ­μά­των, ένας μου­σουλ­μά­νος ειδι­κός «δαι­μο­νο­λο­γί­ας», ανθρω­πο­λό­γοι, ενώ θα παρου­σια­στεί και μια επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να με θέμα, πάντα, τους εξορ­κι­σμούς, η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με τη συνερ­γα­σία του Πανε­πι­στη­μί­ου της Μπολόνια.

Στο μετα­ξύ, 13 εξορ­κι­στές του ιτα­λι­κού νησιού της Σαρ­δη­νί­ας συνα­ντή­θη­καν ήδη τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες για να ανταλ­λά­ξουν εμπει­ρί­ες, να συζη­τή­σουν το πόσο άλλα­ξε ο ρόλος τους και να ανα­φερ­θούν στις νέες τους προκλήσεις.

Ο ίδιος ο πάπας Φρα­γκί­σκος, άλλω­στε, ανα­φέρ­θη­κε και πρό­σφα­τα στον Εωσφό­ρο και στο πώς πρέ­πει να αντιμετωπίζεται:

«Ο διά­βο­λος υπάρ­χει, ασφα­λώς και υπάρ­χει. Δεν πρέ­πει να δοξά­ζου­με τον εαυ­τό μας, διό­τι ακρι­βώς σε αυτή την διά­στα­ση την οποία ζού­με σαν να είναι απο­κλει­στι­κή, παρεισ­δύ­ει ο διά­βο­λος. Δεν πρέ­πει να δοξά­ζου­με δηλα­δή με έμμε­σο τρό­πο τον ίδιο τον δαί­μο­να», είπε ο ποντί­φι­κας στους πιστούς.

Βέβαια, όλα τού­τα τα γρα­φι­κά δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν ότι οι μόνοι διά­βο­λοι και σατα­νά­δες είναι αυτοί που συσ­σω­ρεύ­ουν πλού­τη απο­μυ­ζώ­ντας τον ιδρώ­τα και το αίμα των εργα­ζο­μέ­νων, είναι οι έμπο­ροι των όπλων και των πολέ­μων, οι σφα­γείς των λαών, οι υπεύ­θυ­νοι για τα εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες και τους χιλιά­δες κατα­τρεγ­μέ­νους που που άφη­σαν την τελευ­ταία τους πνόη σε κάποια έρη­μο, σε κάποιο ποτά­μι ή κάποια θάλασσα.

Και αυτούς τους δια­ό­λους και τρι­βό­λους, η εκκλη­σία (ρωμαιο­κα­θο­λι­κή και ορθό­δο­ξη) τους ευλογά…

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο