Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Βερολίνο θεωρεί «λήξαν» το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων

Η Γερ­μα­νία θεω­ρεί «λήξαν» το θέμα των πολε­μι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων για τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, μία ημέ­ρα αφού η Ελλά­δα θυμή­θη­κε και κατέ­θε­σε αίτη­μα για την έναρ­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για το ζήτη­μα που αφο­ρά ποσό ύψους εκα­το­ντά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, σύμ­φω­να με την ελλη­νι­κή πλευρά.

«Περισ­σό­τε­ρα από 70 χρό­νια μετά το τέλος του πολέ­μου και περισ­σό­τε­ρα από 25 χρό­νια μετά την συν­θή­κη 4+2 (για την εθνι­κή κυριαρ­χία της επα­νε­νω­μέ­νης Γερ­μα­νί­ας), το ζήτη­μα των επα­νορ­θώ­σε­ων θεω­ρεί­ται λήξαν τόσο από νομι­κής όσο και από πολι­τι­κής από­ψε­ως», δήλω­σε σήμε­ρα εκπρό­σω­πος του γερ­μα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι χτες, λίγο πριν τις εθνι­κές εκλο­γές ‑και με δια­φαι­νό­με­νη την απο­χώ­ρη­ση του ΣΥΡΙΖΑ από την καρέ­κλα της αστι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης- θυμή­θη­κε… η κυβέρ­νη­ση να επι­δώ­σει στο γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, τη ρημα­τι­κή δια­κοί­νω­ση για τις γερ­μα­νι­κές αποζημιώσεις.

«Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση καλεί τη γερ­μα­νι­κή πλευ­ρά να προ­σέλ­θει σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την επί­λυ­ση του εκκρε­μούς ζητή­μα­τος των αξιώ­σε­ων της Ελλά­δας από τη Γερ­μα­νία, για την κατα­βο­λή πολε­μι­κών επα­νορ­θώ­σε­ων και απο­ζη­μιώ­σε­ων από τον Πρώ­το και τον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο», ανα­φέ­ρει το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι ο πρέ­σβης της Ελλά­δας στο Βερο­λί­νο επέ­δω­σε σήμε­ρα τη ρημα­τι­κή διακοίνωση.

«Οι ελλη­νι­κές αξιώ­σεις αφο­ρούν απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις για ζημί­ες που υπέ­στη η Ελλά­δα και οι πολί­τες της κατά τον Πρώ­το και Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο Πόλε­μο, για πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις για τα θύμα­τα και τους απο­γό­νους των θυμά­των της γερ­μα­νι­κής Κατο­χής, την απο­πλη­ρω­μή του Κατο­χι­κού Δανεί­ου και την επι­στρο­φή των λεη­λα­τη­θέ­ντων και παρά­νο­μα αφαι­ρε­θέ­ντων αρχαιο­λο­γι­κών και άλλων πολι­τι­στι­κών αγα­θών», προ­σθέ­τει το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γή­σει προσδοκίες.

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών υπο­στη­ρί­ζει, επί­σης, πως η διπλω­μα­τι­κή αυτή ενέρ­γεια «έλα­βε χώρα σε συνέ­χεια της σχε­τι­κής συζή­τη­σης σε επί­πε­δο πολι­τι­κών αρχη­γών στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, στις 17 Απρι­λί­ου και σε εκτέ­λε­ση της από­φα­σης που ελή­φθη με ευρεία πλειο­ψη­φία», η οποία βέβαια παρέ­πε­μπε σε μακρό­συρ­τες νομι­κί­στι­κες δια­δι­κα­σί­ες και σε …διά­λο­γο με το Βερο­λί­νο, αντί για την προ­βο­λή συγκε­κρι­μέ­νων διεκδικήσεων.

Άλλω­στε, όπως ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλ. Τσί­πρας, είχε υπεν­θυ­μί­σει σε αυτή τη συζή­τη­ση που έγι­νε στη Βου­λή, το ζήτη­μα είχε ανα­κι­νη­θεί το 1995 επί κυβέρ­νη­σης Παπαν­δρέ­ου, όταν και είχε επι­δο­θεί ρημα­τι­κή δια­κοί­νω­ση. Από τότε πέρα­σαν κοντά 25 χρό­νια, αλλά ουδέ­πο­τε ξεκί­νη­σε η συζή­τη­ση με το Βερο­λί­νο. Χώρια που στο αίτη­μα της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης δεν γίνε­ται καμία ανα­φο­ρά στα συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία που υπάρ­χουν για το ύψος των γερ­μα­νι­κών οφει­λών, όπως αυτά που έχει επε­ξερ­γα­στεί το Συμ­βού­λιο Διεκ­δί­κη­σης των Γερ­μα­νι­κών Οφειλών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο