Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Το βιβλίο «39+1 Άγνωστα ποιήματα του Κ. Βάρναλη» παρουσιάζεται την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στη Βέροια

Οι εκδό­σεις «Εντύ­ποις» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «39+1 Άγνω­στα ποι­ή­μα­τα του Κ. Βάρ­να­λη», που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, με την υπο­στή­ρι­ξη του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας, την Παρα­σκευή 10 Φεβρουα­ρί­ου στις 7 το από­γευ­μα στον πολυ­χώ­ρο «Ελιά» στη Βέροια.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

- ο Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης φιλό­λο­γος, μέλος του Δ.Σ. του

Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας, υπο­ψή­φιος διδά­κτο­ρας Γνω­στι­κής Ψυχο­λο­γί­ας του Δημο­κρί­τειου Πανεπιστημίου, -

-η Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη, φιλό­λο­γος, Πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας και ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, δημο­σιο­γρά­φος, επι­με­λη­τής του βιβλίου.

Την εκδή­λω­ση θα πλαι­σιώ­σουν μουσικά:

- Καρα­φού­σια Βιρ­γι­νία, μου­σι­κός του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Βέροιας

- Δρα­κο­πού­λου Μαρία, μαθή­τρια Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Βέροιας

- Απαγ­γε­λία: Χρό­νης Θωμα­δά­κης καθη­γη­τής Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου Βέροιας

* Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημαθίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο