Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνάντηση Μητσοτάκη-Χάρις: Η Ελλάδα ακόμη βαθύτερα στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια…

Το γεγο­νός ότι η κυβέρ­νη­ση θα φέρει σύντο­μα στη Βου­λή, τη νέα τρο­πο­ποί­η­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις (MDCA), ανα­κοί­νω­σε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά την διάρ­κεια της συνά­ντη­σής του με την Αντι­πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Καμά­λα Χάρις στο Μόνα­χο, στο περι­θώ­ριο της 58ης Διά­σκε­ψης Ασφάλειας.

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης παρου­σί­α­σε την πρό­θε­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει στην νέα τρο­πο­ποί­η­ση της MDCA, ως ένδει­ξη των «άρι­στων ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κών σχέ­σε­ων». Σύμ­φω­να, μάλι­στα, με διπλω­μα­τι­κές πηγές, εξέ­τα­σαν τις προ­ο­πτι­κές στε­νό­τε­ρης συνερ­γα­σί­ας στον στρα­τιω­τι­κό τομέα που δια­νοί­γο­νται μετά την πρό­σφα­τη νέα τρο­πο­ποί­η­ση της MDCA, βάζο­ντας την χώρα ακό­μη πιο βαθιά στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια για την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Όπως προ­κύ­πτει από τη συνά­ντη­ση, η πλευ­ρά των ΗΠΑ συμ­με­ρί­ζε­ται την εντύ­πω­ση πως η Αθή­να έχει πλέ­ον αυξη­μέ­νη στρα­τη­γι­κή σημα­σία στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, ιδί­ως, όπως ελέ­χθη, στον τομέα της ενέργειας.

Στο μέτω­πο των ελλη­νο­τουρ­κι­κών, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ενη­μέ­ρω­σε, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, την Κάμα­λα Χάρις για την κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής ρητο­ρι­κής σε ό,τι αφο­ρά στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Πάντως ο Κυριά­κος Μητο­τά­κης, σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κούς κύκλους, επα­νέ­λα­βε στην Αντι­πρό­ε­δρο των ΗΠΑ πως οι δίαυ­λοι ανά­με­σα στις δύο χώρες παρα­μέ­νουν ανοι­χτοί καθώς Αθή­να και ‘Αγκυ­ρα συνο­μι­λούν για μία σει­ρά θεμά­των από τον του­ρι­σμό έως τις καθαυ­τές διε­ρευ­νη­τι­κές επαφές.

Σε κάθε περί­πτω­ση οι κυβερ­νη­τι­κές πηγές ανα­φέ­ρουν πως το ραντε­βού Μητσο­τά­κη — Χάρις επι­βε­βαί­ω­σε εκ νέου το αμε­ρι­κα­νι­κό ενδια­φέ­ρον για μπίζ­νες στην χώρα μας, ιδί­ως στον τομέα των υπο­δο­μών και εν προ­κει­μέ­νω για τα λιμά­νια της Ηγου­με­νί­τσας, της Καβά­λας και της Αλεξανδρούπολης.

902.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο