Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το δάκρυ και η συγκίνηση του κ. Κικίλια για τους υγειονομικούς…

«Δάκρυ­σε ο Βασί­λης Κικί­λιας — Η συγκί­νη­ση για τους εργα­ζό­με­νους των νοσο­κο­μεί­ων» ο τίτλος (με παραλ­λα­γές) στα ΜΜΕ. “Έχω δεθεί άρρη­κτα με αυτούς τους ανθρώ­πους. Με τις νοση­λεύ­τριες, τις τρα­πε­ζο­κό­μους, τις καθα­ρί­στριες τους για­τρούς, τους ανθρώ­πους φυλά­νε τα νοσο­κο­μεία, με τους διοι­κη­τι­κούς. Είναι συγκλο­νι­στι­κοί. Τίπο­τα. Θέλω να τους ευχα­ρι­στή­σω. Έχουν υπάρ­ξει συγκλο­νι­στι­κοί”, τα «συγκλο­νι­στι­κά» λόγια του υπουρ­γού Υγεί­ας στην τηλε­ο­πτι­κή του συνέντευξη…

Κύριε υπουρ­γέ, θα συμ­φω­νή­σου­με μαζί σας. Συγκλο­νι­στι­κή η προ­σπά­θεια υγειο­νο­μι­κών και εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Και για να κατα­λά­βουν και οι ανα­γνώ­στες μας πόσο συγκλο­νι­στι­κή είναι η προ­σπά­θειά τους, θα εστιά­σου­με ενδει­κτι­κά σε ένα μόνο νοσο­κο­μείο, τον «Ευαγ­γε­λι­σμό» όπου το λει­ψό προ­σω­πι­κό δίνει καθη­με­ρι­νή μάχη να σώσει ζωές δια­κιν­δυ­νεύ­ο­ντας ακό­μη και τη δική τους ζωή: Νοσού­ντες 20 για­τροί, 30 νοση­λευ­τές και 22 από τις λοι­πές ειδι­κό­τη­τες. Σύνο­λο νοσού­ντων 72. Σε καρα­τί­να 15. Συνο­λι­κά εκτός υπη­ρε­σί­ας 87 εργαζόμενοι…

Στοι­χειώ­δης ευαι­σθη­σία κύριε υπουρ­γέ επι­βάλ­λει να χαρα­κτη­ρι­στεί ο covid ως επαγ­γελ­μα­τι­κή νόσος για τους υγειο­νο­μι­κούς και έντα­ξή τους στα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα. Αίτη­μα για το οποίο κλεί­νε­τε τα αυτιά σας κ. Κικίλια.

Μαζί με με αυτά κ. υπουρ­γέ και οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις για να μπο­ρέ­σουν να πάρουν ανά­σα, για­τί όσοι είναι στα νοσο­κο­μεία δεν επαρ­κούν, δυσκο­λεύ­ο­νται να βγά­λουν βάρδια

Αλλιώς κ. υπουρ­γέ κιν­δυ­νεύ­ε­τε να χαρα­κτη­ρι­στεί­τε ως υπο­κρι­τής που με συνέ­πεια και χωρίς έλε­ος υπη­ρε­τεί­τε μια εξο­ντω­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή για τους υγειονομικούς.

Αν πάλι κάνε­τε τα αυτο­νό­η­τα, τότε θα απο­κτή­σει περιε­χό­με­νο και η συγκί­νη­σή σας.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο