Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Το δάκρυ του πρίγκιπα» και η περήφανη απάντηση του… αλόγου!

“Δάκρυ­σε” ο πρί­γκι­πας Κάρο­λος, την ώρα που κατέ­θε­τε στε­φά­νι στην τελε­τή της Κυβέρ­νη­σης για τα 200 χρό­νια απ’ την επα­νά­στα­ση του 1821. Και τα αστι­κά κόμ­μα­τα, τα ΜΜΕ και όλοι οι εκπρό­σω­ποι του συστή­μα­τος συγκι­νή­θη­καν τόσο πολύ!

Απ’ την πολ­λή συγκί­νη­ση, φαί­νε­ται, κι ένα άλο­γο του έφιπ­που τμή­μα­τος που παρή­λα­σε, άφη­σε την… κοπριά του να πέσει στην άσφαλ­το! Εκεί μπρο­στά στον πρί­γκι­πα και σ’ όλους τους ντό­πιους υπο­τε­λείς του, που εκστα­σια­σμέ­νοι και εθνι­κά υπε­ρή­φα­νοι τον πλαισίωναν.

Αυτό το άλο­γο, λοι­πόν, εξέ­φρα­σε με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο τα αισθή­μα­τα του λαού απέ­να­ντι στον πρί­γκι­πα και την τάξη των καπι­τα­λι­στών, απέ­να­ντι στις αξί­ες τους, τα ιδα­νι­κά τους και τους στό­χους τους.

Ο σκω­πτι­κός

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο