Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Διεθνές Βραβείο Αραβικής Λογοτεχνίας σε παλαιστίνιο φυλακισμένο στο Ισραήλ

Παλαι­στί­νιος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, κρα­τού­με­νος στις ισραη­λι­νές φυλα­κές από το 2004, τιμή­θη­κε χθες Κυρια­κή με το Διε­θνές Βρα­βείο Αρα­βι­κής Λογο­τε­χνί­ας (IPAF), από τις πιο περί­βλε­πτες λογο­τε­χνι­κές δια­κρί­σεις του αρα­βι­κού κόσμου, ανα­κοί­νω­σαν οι οργανωτές.

Ο Μπά­σιμ Χαντά­κτζι, 41 ετών, τιμή­θη­κε με το βρα­βείο για το βιβλίο του «Μάσκα, το χρώ­μα του ουρα­νού», που αφη­γεί­ται την ιστο­ρία του Νουρ, αρχαιο­λό­γου που ζει σε καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων στη Ραμά­λα, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, όταν βρί­σκει το μπλε δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας Ισραη­λι­νού στην τσέ­πη παλιού παλτού.

Υιο­θε­τεί νέα ταυ­τό­τη­τα, αυτή τη «μάσκα», για να κατα­νο­ή­σει τη νοο­τρο­πία του Ισραη­λι­νού, της «δύνα­μης κατοχής».

Από­ντος του συγ­γρα­φέα, το βρα­βείο παρέ­λα­βε ο ιδιο­κτή­της του εκδο­τι­κού οίκου ο οποί­ος εξέ­δω­σε το έργο του, ο οποί­ος έχει έδρα τον Λίβα­νο, στην τελε­τή στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο της κρι­τι­κής επι­τρο­πής φέτος, τον Νάμπιλ Σου­λεϊ­μάν, το μυθι­στό­ρη­μα «ανα­τέ­μνει την περί­πλο­κη, πικρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της διά­λυ­σης οικο­γε­νειών, του εκτο­πι­σμού, της γενο­κτο­νί­ας και του ρατσισμού».

Ο συγ­γρα­φέ­ας συνε­λή­φθη το 2004 για «τρο­μο­κρα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», σε ηλι­κία 21 ετών. Κατα­δι­κά­στη­κε τρεις φορές, με την ποι­νή του να κατα­λή­γει να είναι ισό­βια κάθειρ­ξη, για «σχε­δια­σμό και συνέρ­γεια σε επί­θε­ση βομ­βι­στή-καμι­κά­ζι» στο Τελ Αβίβ, ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα Jerusalem Post τον Φεβρουά­ριο, όταν το βιβλίο του Μπά­σιμ Χαντά­κτζι επε­λέ­γη για το IPAF.

Κατά τη διάρ­κεια της φυλά­κι­σής του, ο μυθι­στο­ριο­γρά­φος ολο­κλή­ρω­σε σπου­δές πολι­τι­κών επι­στη­μών στο πανε­πι­στή­μιο Αλ Κουντς και έγρα­ψε συλ­λο­γές ποι­η­μά­των και άλλα πεζά, πέρα από το μυθι­στό­ρη­μά του το οποίο βραβεύτηκε.

Το βρα­βείο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 50.000 δολα­ρί­ων, ενώ θα δια­τε­θεί χρη­μα­το­δό­τη­ση από το IPAF για να μετα­φρα­στεί το βρα­βευ­μέ­νο βιβλίο στα αγγλικά.

Η τελε­τή απο­νο­μής του IPAF φέτος συνέ­πε­σε με τον κατα­στρο­φι­κό πόλε­μο στη Λωρί­δα της Γάζας, με έναυ­σμα την πολυαί­μα­κτη επί­θε­ση του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να της Χαμάς στο νότιο Ισρα­ήλ την 7η Οκτω­βρί­ου 2023.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο