Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα διεξαγάγει ακροάσεις στις 16 και 17 Μαΐου για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Ράφα

Τo Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης θα διε­ξα­γά­γει ακρο­ά­σεις μεθαύ­ριο Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή σχε­τι­κά με τα νέα επεί­γο­ντα μέτρα που ζητεί η Νότια Αφρι­κή για τις επι­θέ­σεις του Ισρα­ήλ στη Ράφα στη διάρ­κεια του πολέ­μου ενα­ντί­ον της Γάζας, ανέ­φε­ρε το δικαστήριο.

Οι ακρο­ά­σεις της 16ης και 17ης Μαΐ­ου θα εξε­τά­σουν το αίτη­μα της Νότιας Αφρι­κής προς το δικα­στή­ριο να δια­τά­ξει περισ­σό­τε­ρα επεί­γο­ντα μέτρα εις βάρος του Ισρα­ήλ σχε­τι­κά με τις επι­θέ­σεις του στη Γάζα, πρό­σθε­σε το δικα­στή­ριο του ΟΗΕ, στο πλαί­σιο μιας εν εξε­λί­ξει υπό­θε­σης στην οποία το Ισρα­ήλ κατη­γο­ρεί­ται για πρά­ξεις γενο­κτο­νί­ας εις βάρος των Παλαιστινίων.

Το δικα­στή­ριο ανέ­φε­ρε πως θα ακού­σει τους δικη­γό­ρους της Νότιας Αφρι­κής την Πέμ­πτη και την απά­ντη­ση του Ισρα­ήλ την επομένη.

Το Ισρα­ήλ έχει πει προη­γου­μέ­νως πως οι ενέρ­γειές του στη Γάζα συνά­δουν με το διε­θνές δίκαιο και έχει πει πως η υπό­θε­ση της Νότιας Αφρι­κής για γενο­κτο­νία είναι αβά­σι­μη ενώ έχει κατη­γο­ρή­σει την Πραι­τό­ρια ότι ενερ­γεί ως “το νομι­κό σκέ­λος της Χαμάς”.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο