Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΕΕΤΕ τιμά με έκθεση έργων της, τη ζωγράφο Βασιλική Μπινιώρη

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, 2103452150
Βασιλική Μπινιώρη «Υδατογραφίες σε χαρτί»: Έκθεση προς τιμήν της ζωγράφου

  • 05/11/2022 έως 29/11/2022 -κάθε Σάβ­βα­το, Κυρια­κή 10:00–15:00
  • 02/11/2022 έως 29/11/2022 — κάθε Τρί­τη, Τετάρ­τη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή 11:00–19:00

Είσοδος ελεύθερη

Το ΕΕΤΕ τιμά με έκθεση έργων της, τη ζωγράφο Βασιλική Μπινιώρη

Η Βασι­λι­κή Μπι­νιώ­ρη, γεν­νή­θη­κε στην Κυπα­ρισ­σία το 1930 και έφυ­γε από τη ζωή το 2010 στην Αθή­να σε ηλι­κία 80 ετών. Έκα­νε ελεύ­θε­ρες σπου­δές ζωγρα­φι­κής στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Κατα­πιά­στη­κε κυρί­ως με την ακουα­ρέ­λα. Έργα της πρω­το­πα­ρου­σί­α­σε το 1961 στην Α΄ Πανελ­λα­δι­κή Έκθε­ση στο Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το. Έκτο­τε παρου­σί­α­ζε τη δου­λειά της σε πολ­λές ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Παρου­σί­α­σε τη ζωγρα­φι­κή της σε συνο­λι­κά 17 ατο­μι­κές εκθέ­σεις. — Έλα­βε μέρος σε 5 πανελ­λή­νιες εκθέ­σεις (Ζ΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄).

Έργα της βρί­σκο­νται: στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη, στα υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών, Παι­δεί­ας και Πολι­τι­σμού, στους Δήμους Αθη­ναί­ων και Νίκαιας, στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, στα Προ­ξε­νεία Γιο­χά­νε­σμπουργκ και Παρι­σιού, καθώς και σε ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.

Το σχέ­διο του Μώβ, της Ελέ­νης Καραγιάννη

Κρι­τι­κή για το έργο της έχουν γρά­ψει οι Ελ. Βακα­λό, Αχ. Μαμά­κης, Αλ. Δρά­κος, Γ. Λαμ­ψί­δης, Στ. Πανα­γιω­τό­που­λος, Τ. Τσιρ­μπί­νος, Β. Κου­ντου­ρί­δης, Ντό­ρα Ρογκάν Ηλιο­πού­λου κ.α.

Πέραν της προ­σφο­ρά της στην καλ­λι­τε­χνι­κή ζωή του τόπου, ενδια­φέρ­θη­κε για τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των καλ­λι­τε­χνών και επέ­δει­ξε γενι­κό­τε­ρη κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία, που εκφρά­στη­κε με τον τρό­πο που μετά τον θάνα­το της διέ­θε­σε τα περιου­σια­κά της στοιχεία.

Στο πλαί­σιο αυτό κλη­ρο­δό­τη­σε στο Ε.Ε.Τ.Ε. ένα παρα­θα­λάσ­σιο κτί­ριο που βρί­σκε­ται στο Πόρ­το Ράφτη και το οποίο σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία της χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την φιλο­ξε­νία καλ­λι­τε­χνών και την πραγ­μα­το­ποί­η­ση καλ­λι­τε­χνι­κών εκδη­λώ­σε­ων. Επί­σης κλη­ρο­δό­τη­σε στον δήμο Αθη­ναί­ων μια πολυώ­ρο­φη πολυ­κα­τοι­κία στον Νέο Κόσμο, που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως Κοι­νω­νι­κή Πολυ­κα­τοι­κία για τη φιλο­ξε­νία αστέ­γων, καθώς και δώρι­σε πλή­θος έργων της στο Δήμο της γενέ­τει­ράς της, της Κυπαρισσίας.

Η έκθε­ση αυτή συμπί­πτει με την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του κτι­ρί­ου του ΕΕΤΕ, σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία της ζωγρά­φου Βασι­λι­κής Μπι­νιώ­ρη, το οποίο πήρε πλέ­ον το όνο­μά της: «Κτί­ριο Μπινιώρη».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο