Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΟ Εκπαιδευτικών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Στο επίκεντρο της συζήτησης “τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο” (VIDEO + ΦΩΤΟ)

Το «τι μαθαί­νουν τα παι­διά μας στο σχο­λείο» μπή­κε στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης για τα νέα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στα σχο­λεία, που διορ­γά­νω­σε η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Εκπαι­δευ­τι­κών της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, στο μεγά­λο αμφι­θέ­α­τρο Χημεί­ου, με ομι­λη­τή τον Κυριά­κο Ιωαν­νί­δη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ.

Όπως σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων στην ειση­γη­τι­κή του ομι­λία ο Κ. Ιωαν­νί­δης, στην επο­χή μας συνυ­πάρ­χουν πιο έντο­να «η σχε­τι­κή ημι­μά­θεια, η αδυ­να­μία του ανθρώ­που να συγκρο­τή­σει ένα στέ­ρεο μεθο­δο­λο­γι­κό υπό­βα­θρο ανά­λυ­σης του κόσμου, παρα­κο­λού­θη­σης των αλλα­γών με τη συσ­σώ­ρευ­ση γνώ­σε­ων, με την πολ­λα­πλό­τη­τα πηγών πλη­ρο­φό­ρη­σης, με την πρό­σβα­ση ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρων ανθρώ­πων σε αυτές.

Ανεκ­πλή­ρω­τες δυνα­τό­τη­τες. Αυτό παρά­γει και στην εκπαί­δευ­ση ο καπι­τα­λι­σμός. Και όσο ζού­με σε μια κοι­νω­νία που παρά­γει και ανα­πα­ρά­γει ανεκ­πλή­ρω­τες δυνα­τό­τη­τες, νέες αντι­φά­σεις εμφα­νί­ζο­νται. Παλιά — νέα προ­βλή­μα­τα κάνουν την εμφά­νι­σή τους. Στε­νεύ­ουν οι ορί­ζο­ντες των νέων. Όμως δεν είναι καθα­ρό ποιος στε­νεύ­ει τους ορί­ζο­ντες. Ποιος κλεί­νει τους δρό­μους. Όμως η συναί­σθη­ση αυτής της κατά­στα­σης, όσο δεν γίνε­ται επί­γνω­ση και συνεί­δη­ση, εκφρά­ζε­ται και μέσα στην τάξη.

Στο παι­δα­γω­γι­κό κλί­μα. Στο πόσες φορές στα­μα­τά­ει το μάθη­μα ο εκπαι­δευ­τι­κός για να βάλει σε τάξη τα παι­διά. Κάνει ολό­κλη­ρες μελέ­τες ο ΟΟΣΑ για να εντο­πί­σει αυτό το φαι­νό­με­νο, της πει­θαρ­χί­ας στην τάξη. Ακό­μα και μελέ­τη για το αν είναι χαρού­με­νοι οι δεκα­πε­ντά­χρο­νοι μαθη­τές στο σχο­λείο εκπο­νεί ο ΟΟΣΑ. Το αίσθη­μα ότι ανή­κουν σε μια σχο­λι­κή κοι­νό­τη­τα έχει αδυ­να­τί­σει το 2015 σε σχέ­ση με το 2003, μας πλη­ρο­φο­ρεί η έρευνα.

Εκφρά­ζε­ται σε φαι­νό­με­να που τόσο συχνά δεν εντο­πί­ζα­με παλιό­τε­ρα, όπως το bullying. Εκφρά­ζε­ται πάνω απ’ όλα στο στέ­ρε­μα της μορ­φω­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας από τα δημιουρ­γι­κά στοι­χεία της.

Κοι­νώς: Το αστι­κό σχο­λείο “λαχα­νιά­ζει”. Και η αστι­κή τάξη με τις κυβερ­νή­σεις της παίρ­νει τα μέτρα της για να αντι­με­τω­πί­σει την ασθέ­νεια. Έχει σύγ­χρο­να μέσα, έχει Πανε­πι­στή­μια, ινστι­τού­τα. Για­τί δεν βρί­σκει λύσεις;

Εξαρ­τά­ται τι εννο­ού­με όταν λέμε δεν βρί­σκει λύση. Δεν είναι δα και ανί­κα­νο το κεφάλαιο.

Το βασι­κό ζήτη­μα στο οποίο κρί­νε­ται κάθε εκπαι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή είναι το εξής: Τι άνθρω­πο θέλει να δια­μορ­φώ­σει η κοι­νω­νία μέσα από το σχολείο;

Αν η σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νία θέλει έναν άνθρω­πο ανά­πη­ρο συναι­σθη­μα­τι­κά, τότε το έχει κατα­φέ­ρει; Αν θέλει να βγαί­νουν μονό­πλευ­ροι άνθρω­ποι, άλλοι της θεω­ρί­ας και άλλοι της πρα­κτι­κής, τότε σωστά έχει βαδί­σει μέχρι τώρα. Και όχι μόνο έχει βαδί­σει, αλλά και συνε­χί­ζει και σήμε­ρα, όταν με μια σει­ρά νόμους, όπως και ο τελευ­ταί­ος της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ προ­ω­θού­νται τα σχο­λεία των πολ­λών ταχυ­τή­των και κατη­γο­ριών που αναμ­φί­βο­λα θα αφή­σουν πιο έντο­να το στίγ­μα τους σε μια ήδη κατη­γο­ριο­ποι­η­μέ­νη και ταξι­κά δια­σπα­σμέ­νη κοι­νω­νία».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης ανα­λυ­τι­κά σε «συντα­γές» δοκι­μα­σμέ­νες μέχρι τώρα στα ανα­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα που έχουν δεί­ξει τα αρνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τά τους και επα­να­λαμ­βά­νο­νται στα νέα προ­γράμ­μα­τα που φέρ­νει η ΝΔ, όπως η δια­θε­μα­τι­κό­τη­τα, οι δεξιό­τη­τες κ.ά.

Και συνέ­χι­σε τονί­ζο­ντας: «Πραγ­μα­τι­κά νέο είναι σε όλα τα μαθή­μα­τα να εξη­γεί­ται σε ποια ερω­τή­μα­τα δόθη­καν από τους επι­στή­μο­νες απα­ντή­σεις που σήμε­ρα τις παρου­σιά­ζου­με σαν έτοι­μη γνώ­ση στους μαθη­τές. Να γίνε­ται κατα­νοη­τό ότι οι ερευ­νη­τές δεν άρχι­σαν με ορι­σμούς, αλλά κατέ­λη­ξαν σε ορισμούς.

Να διδά­σκο­νται δηλα­δή τα παι­διά ότι οι επι­στη­μο­νι­κές γνώ­σεις είναι απο­τέ­λε­σμα έρευ­νας, γνω­στι­κών αντι­φά­σε­ων που λύθη­καν, και όχι “αλή­θειες” που έπε­σαν από τον ουρα­νό στα κεφά­λια κάποιων ιδιο­φυών ανθρώπων. (…)

Το θέμα είναι το σχο­λείο να βοη­θά τους μαθη­τές να ανα­πτύσ­σουν τις ικα­νό­τη­τές τους πάνω σε ένα στέ­ρεο υπό­βα­θρο γνώ­σε­ων, με συν­δυα­σμό θεω­ρί­ας και πρά­ξης. Έτσι, μπο­ρεί να ενσω­μα­τω­θεί οτι­δή­πο­τε ανα­γκαίο και σύγ­χρο­νο στην εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας. Αν οι μαθη­τές ξέρουν το για­τί, θα μπο­ρούν να δίνουν απά­ντη­ση και στο πώς κάθε φαι­νο­μέ­νου».

Επι­σή­μα­νε ακό­μα ότι «στα νέα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών, στα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των ξεχω­ρί­ζου­με τη συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια της αστι­κής τάξης να χει­ρα­γω­γή­σει τους νέους. Αν και μια εκτε­νής ανα­φο­ρά και μελέ­τη στο ζήτη­μα αυτό θα απαι­τού­σε όχι ένα αλλά πολ­λά διδα­κτο­ρι­κά, θεω­ρού­με ότι πρέ­πει τα αντα­να­κλα­στι­κά να είναι σε εγρή­γορ­ση. Η παι­δα­γω­γι­κά και επι­στη­μο­νι­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νη αντί­θε­ση στο ιδε­ο­λο­γι­κό φορ­τίο του σχο­λι­κού περιε­χο­μέ­νου να αγκα­λιά­σει το σώμα των εκπαιδευτικών».

Απευ­θυ­νό­με­νος προς τους εκπαι­δευ­τι­κούς τόνι­σε ακό­μα ότι: «Η αστι­κή τάξη γνω­ρί­ζει πολύ καλά τον αντί­πα­λό της.
Κι αυτός ο αντί­πα­λος, το στρα­τό­πε­δο της σύγ­χρο­νης εργα­τι­κής τάξης, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, έχει παι­διά. Και αυτά τα παι­διά τα συνα­ντά­με καθη­με­ρι­νά στο σχο­λείο. Τους μιλά­με. Όπως τους μιλά­ει φυσι­κά και το κεφά­λαιο μέσα από όλους τους μηχα­νι­σμούς του. Αυτό θέλει τους νέους υπνω­τι­σμέ­νους, εμείς με καθα­ρό βλέμ­μα. Χρειά­ζε­ται λοι­πόν να κεντρί­σου­με την προσοχή.
Για­τί ‑όσο και να φθεί­ρο­νται κάποιες δεξιό­τη­τες- αν κάτι δεν αλλά­ζει είναι η στα­θε­ρή προ­σπά­θεια της αστι­κής τάξης να διαιω­νί­σει και να εκσυγ­χρο­νί­σει την ιδε­ο­λο­γι­κή της κυριαρ­χία, αξιο­ποιώ­ντας και τη νεα­νι­κή ανά­γκη για δημιουρ­γία, για ανα­γνώ­ρι­ση και σεβα­σμό της προ­σω­πι­κό­τη­τας κλπ.

Έτσι θέτου­με το δικό μας περιε­χό­με­νο στις διά­φο­ρες θεμα­τι­κές ενό­τη­τες που εισά­γει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, αξιο­ποιού­με την επι­και­ρό­τη­τα που βρί­θει από παρα­δείγ­μα­τα που συμ­βάλ­λουν στην απο­κά­λυ­ψη της κοι­νω­νι­κής — ταξι­κής φύσης μιας σει­ράς ζητη­μά­των. Συζη­τά­με με τους εκπαι­δευ­τι­κούς και τους μαθη­τές και με αυτό το περιε­χό­με­νο παρεμ­βαί­νου­με και κρί­νου­με το υλι­κό που θα δίνε­ται στα πλαί­σια των επι­μορ­φω­τι­κών σεμι­να­ρί­ων του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας».

Κλεί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων, ο Κ. Ιωαν­νί­δης είπε:

«Το ΚΚΕ καλεί τους εκπαι­δευ­τι­κούς, τους γονείς, τους μαθη­τές, όλο τον λαό για να συγκρο­τή­σου­με ένα πλα­τύ διεκ­δι­κη­τι­κό μορ­φω­τι­κό ρεύ­μα που θα θέτει ως σκο­πό την πραγ­μα­τι­κή ανα­νέ­ω­ση του σχο­λεί­ου και των προ­γραμ­μά­των σπου­δών και γι’ αυτό:

  • Θα αντι­στέ­κε­ται στην επέ­λα­ση της ημι­μά­θειας και μιας ζωής δίχως δικαιώ­μα­τα για τη νεολαία.
  • Θα παλεύ­ει για ένα σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει όλα τα παι­διά, συν­δέ­ο­ντας τη θεω­ρία με την πρά­ξη, την επι­στή­μη με την Τέχνη και τον Αθλη­τι­σμό. Για ένα σχο­λείο ανοι­χτό στις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες και κλει­στό στα ψέμα­τα των λίγων.
  • Θα δημιουρ­γεί μέσα και έξω από την τάξη μορ­φω­τι­κά αντι­σώ­μα­τα σε παλιές και “νέες” μορ­φές ανορ­θο­λο­γι­σμού, θα δια­μορ­φώ­νει σχέ­διο ώστε μέσα από κάθε μάθη­μα να βγαί­νει το συμπέ­ρα­σμα ότι μπο­ρού­με να κατα­κτή­σου­με την αλή­θεια που είναι αντι­κει­με­νι­κή και όχι υπό­θε­ση του πώς βλέ­πει το κάθε άτο­μο την πραγματικότητα.
  • Θα ανοί­γει τη συζή­τη­ση στα Σωμα­τεία, στους Συλ­λό­γους Γονέ­ων, στα Μαθη­τι­κά Συμ­βού­λια, για “το τι μαθαί­νουν τα παι­διά στο σχο­λείο”. Σε αυτή την υπό­θε­ση δεν περισ­σεύ­ει ούτε ένας προ­ο­δευ­τι­κός εκπαι­δευ­τι­κός, ούτε ένας γονιός που προ­βλη­μα­τί­ζε­ται για τη μόρ­φω­ση των παι­διών, ούτε ένας μαθη­τής που ανα­ζη­τά απα­ντή­σεις στα μεγά­λα για­τί του κόσμου. Η πεί­ρα, η σκέ­ψη και η δρά­ση όλων είναι πολύ­τι­μη».

Μεταφέρθηκε εμπειρία από εκπαιδευτικούς

Η εκδή­λω­ση συνε­χί­στη­κε με παρεμ­βά­σεις από εκπαι­δευ­τι­κούς που πήραν τον λόγο μετα­φέ­ρο­ντας πεί­ρα και πρώ­τα συμπε­ρά­σμα­τα από τις παρεμ­βά­σεις στο περιε­χό­με­νο του σχο­λεί­ου σε διά­φο­ρα αντι­κεί­με­να όπως οι Φυσι­κές Επι­στή­μες, οι Κοι­νω­νι­κές Επι­στή­μες, η Λογοτεχνία.

Στην εκδή­λω­ση μίλη­σαν οι Ανδρέ­ας Καρ­γό­που­λος χημι­κός, Νατά­σα Αβρα­μί­δου φιλό­λο­γος, Πανα­γιώ­της Πανάς κοι­νω­νιο­λό­γος, Βασί­λης Καρά­βο­λας φυσι­κός, Δημή­τρης Σκόρ­δος φυσι­κός, Γιάν­νης Ρόμπας δάσκα­λος, Πανα­γιώ­της Ευαγ­γέ­λου δάσκα­λος, Χαρά Μίνου δασκά­λα Ειδι­κής Αγωγής.

Παράλ­λη­λα μοι­ρά­στη­καν και εμπει­ρία από το περιε­χό­με­νο και την εφαρ­μο­γή των εργα­στη­ρί­ων δεξιο­τή­των σε Πρω­το­βάθ­μια και Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, αλλά και το πώς προ­ο­δευ­τι­κοί εκπαι­δευ­τι­κοί παρεμ­βαί­νουν δίνο­ντας ένα περιε­χό­με­νο σε αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση από την προ­σπά­θεια ιδε­ο­λο­γι­κής χει­ρα­γώ­γη­σης που δίνουν οι κατευ­θύν­σεις του υπουργείου.

Συνο­ψί­ζο­ντας ο Κ. Ιωαν­νί­δης, σημεί­ω­σε πως με την εκδή­λω­ση άνοι­ξε μία συζή­τη­ση και τόνι­σε τη σημα­σία της μελέ­της των προ­γραμ­μά­των σπου­δών ενό­ψει και της έκδο­σης των βιβλί­ων που θα τα εξει­δι­κεύ­ουν, του εντο­πι­σμού και απο­κά­λυ­ψης των κεντρι­κών τους κατευ­θύν­σε­ων και της επι­κοι­νω­νί­ας τους με έναν κόσμο που παρα­κο­λου­θεί όλη αυτή τη συζή­τη­ση για το περιε­χό­με­νο του σχο­λεί­ου και αγωνιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο