Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (7η θέση παγκοσμίως & 3η στην Ευρώπη)

Στη λίστα με τα κορυ­φαία Πανε­πι­στή­μια παγκο­σμί­ως στις επι­στη­μο­νι­κές περιο­χές που «θερα­πεύ­ει», κατα­τάσ­σε­ται και εφέ­τος το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, σύμ­φω­να με τις νέες ανα­κοι­νώ­σεις των Shanghai Rankings 2019.

ΕΜΠ

✔️  Στις κατα­τά­ξεις των επι­μέ­ρους γνω­στι­κών αντι­κει­μέ­νων, το ΕΜΠ κατα­τάσ­σε­ται στην 7η θέση παγκο­σμί­ως και στην 3η στην Ευρώ­πη στο πεδίο Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών (Civil Engineering), το μονα­δι­κό ίδρυ­μα μέχρι σήμε­ρα με Σχο­λή που κατα­τάσ­σε­ται σε αξιο­λό­γη­ση στις πρώ­τες 10 παγκο­σμί­ως.
  • Στους Ναυ­πη­γούς- Μηχα­νι­κούς κατα­τάσ­σε­ται στην 29η θέση παγκο­σμί­ως, και στην 12η θέση στην Ευρώπη.
  • Παράλ­λη­λα κατα­τάσ­σε­ται στις θέσεις 151–200 στους Ηλε­κτρο­λό­γους-Μηχα­νι­κούς, στις θέσεις 201–300 στους Μηχα­νο­λό­γους-Μηχα­νι­κούς και στις θέσεις 301–400 στους Χημι­κούς-Μηχα­νι­κούς παγκοσμίως.
  • Αξί­ζει επί­σης να σημειω­θεί, ότι το ΕΜΠ δια­κρί­νε­ται παγκο­σμί­ως και σε επί μέρους θέμα­τα Μηχα­νι­κών, αφού κατα­τάσ­σε­ται στις θέσεις 76–100 στα Συγκοι­νω­νια­κά, στις θέσεις 101–150 στο αντι­κεί­με­νο των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και
  • στις θέσεις 151–200 στο αντι­κεί­με­νο της Ατμό­σφαι­ρας καθώς και στο αντι­κεί­με­νο των Υδα­τι­κών Πόρων.

Σε σχέ­ση με τα παρα­πά­νω απο­τε­λέ­σμα­τα, ο Πρύ­τα­νης του ΕΜΠ, Καθη­γη­τής κ. Ιωάν­νης Γκό­λιας, έκα­νε την ακό­λου­θη δήλω­ση: «Το ΕΜΠ παρά τα προ­βλή­μα­τα της μειω­μέ­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης και της μεί­ω­σης του εκπαι­δευ­τι­κού και διοι­κη­τι­κού προ­σω­πι­κού, εξα­κο­λου­θεί να κατα­τάσ­σε­ται στις πρώ­τες θέσεις διε­θνώς, στον τομέα των Μηχα­νι­κών, χάρη στην υπερ­προ­σπά­θεια του προ­σω­πι­κού του και στο υψη­λό φοι­τη­τι­κό του δυνα­μι­κό. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά, γεμί­ζουν με ικα­νο­ποί­η­ση το Πολυ­τε­χνείο, που δεν στα­μα­τά την προ­σπά­θεια για συνε­χή βελ­τί­ω­ση σε όλα τα επί­πε­δα των ακα­δη­μαϊ­κών και ερευ­νη­τι­κών δραστηριοτήτων».

📌 Tην 4η θέση κατέ­κτη­σε η ομά­δα δια­στη­μι­κής «white noise» του ΕΜΠ 📌

CanSat

Tην 4η θέση, ανά­με­σα σε 93 ομά­δες, σε παγκό­σμιο δια­γω­νι­σμό αερο­δια­στη­μι­κής κατέ­κτη­σε oμά­δα φοι­τη­τών του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυτεχνείου

✔️   Μεγά­λη επι­τυ­χία για την Ελλη­νι­κή ομά­δα δια­στη­μι­κής White Noise του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυ­τε­χνεί­ου (ΕΜΠ), στον ετή­σιο εκπαι­δευ­τι­κό δια­γω­νι­σμό προ­σο­μοί­ω­σης πραγ­μα­τι­κών δορυ­φό­ρων CanSat. Ο ετή­σιος δια­γω­νι­σμός διορ­γα­νώ­θη­κε στο Τέξας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, στις 14–17 Ιου­νί­ου από την American Astronautical Society (AAS) και την υπο­στή­ρι­ξη της NASA και του Goddard Space Flight Center. Η ομά­δα White Noise ήταν η πρώ­τη Ελλη­νι­κή ομά­δα που κατά­φε­ρε να πάρει το εισι­τή­ριο συμ­με­το­χής στα τελι­κά του CanSat στις ΗΠΑ, όπου συμ­με­τέ­χουν κάθε χρό­νο οι καλύ­τε­ρες φοι­τη­τι­κές ομά­δες αερο­δια­στη­μι­κής κορυ­φαί­ων πανε­πι­στη­μί­ων του κόσμου.
✔️  Στην τελι­κή φάση του δια­γω­νι­σμού η White Noise, με σκορ 94,756%,κατέκτησε την 4η θέση ανά­με­σα σε 93 ομά­δες στην πρώ­τη της αυτή συμμετοχή.
Η ομά­δα απο­τε­λεί­ται από τους φοι­τη­τές Νεο­κλή Βαϊν­δηρ­λή, Δημή­τρη Μπρά­λιο, Ιάσο­να Νικο­λά­ου, Μάριο Παπα­χρή­στου, Γιώρ­γο Ραπα­κού­λια, Μιλ­τιά­δη Στού­ρα, Χαρί­τω­να Χαρι­τω­νί­δη και Γιάν­νη Χρι­στο­δού­λου. Έξι από τα μέλη της είναι φοι­τη­τές της Σχο­λής Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών και δύο της Σχο­λής Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών του ΕΜΠ.
✔️  Η μελέ­τη, ο σχε­δια­σμός και η κατα­σκευή του μικρο­δο­ρυ­φό­ρου της ομά­δας White Noise για τον δια­γω­νι­σμό CanSat 2019 διήρ­κε­σαν περί­που 10 μήνες και έγι­ναν με την επι­στη­μο­νι­κή και οικο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη των Σχο­λών του ΕΜΠ και του Ερευ­νη­τι­κού Πανε­πι­στη­μια­κού Ινστι­τού­του Συστη­μά­των Επι­κοι­νω­νιών και Υπο­λο­γι­στών (ΕΠΙΣΕΥ).
«Έχου­με την ευκαι­ρία να εφαρ­μό­σου­με όλα όσα έχου­με μάθει στις αίθου­σες διδα­σκα­λί­ας και στα εργα­στή­ρια. Πιστεύ­ου­με στο σχε­δια­σμό μας και πιστεύ­ου­με ότι είναι δυνα­τόν να κερ­δί­σου­με στον δια­γω­νι­σμό», είχαν δηλώ­σει οι φοι­τη­τές πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους για το Τέξας.
Ο Πρύ­τα­νης του Εθνι­κού Μετσό­βιου Πολυ­τε­χνεί­ου, καθη­γη­τής κ. Ιωάν­νης Γκό­λιας, συνε­χά­ρη τα μέλη της ομά­δας για την σημα­ντι­κή διε­θνή επι­στη­μο­νι­κή τους επι­τυ­χία, που κάνει το ΕΜΠ να αισθά­νε­ται υπε­ρή­φα­νο για τους φοι­τη­τές του και δήλω­σε : «Στη­ρί­ξα­με από την πρώ­τη στιγ­μή την συμ­με­το­χή του ΕΜΠ στον παγκό­σμιο δια­γω­νι­σμό CanSat.
Η διά­κρι­ση αυτή στην περιο­χή της αερο­δια­στη­μι­κής μας γεμί­ζει αισιο­δο­ξία και αντα­να­κλά το κορυ­φαίο επί­πε­δο σπου­δών και έρευ­νας στο ΕΜΠ που είναι στα­θε­ρά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο στην έρευ­να και εκπαί­δευ­ση στην αιχ­μή της τεχνολογίας».
«Είμα­στε ιδιαί­τε­ρα υπε­ρή­φα­νοι για την κορυ­φαία επί­δο­ση των φοι­τη­τών μας και τους συγ­χαί­ρου­με. Είναι όλοι τους νέοι, ταλα­ντού­χοι μηχα­νι­κοί με υψη­λούς στό­χους και όρα­μα που συνά­δει με αυτό της ΣΗΜΜΥ. Η Σχο­λή μας μαζί με τις υπό­λοι­πες σχο­λές του ΕΜΠ επεν­δύ­ου­με συνε­χώς στο χώρο της εκπαί­δευ­σης και έρευ­νας στο διά­στη­μα», δήλω­σε ο Κοσμή­το­ρας της Σχο­λής Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών, Καθη­γη­τής κ. Νεκτά­ριος Κοζύρης.
«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια στην ομά­δα των σπου­δα­στών μας για το επί­τευγ­μα τους, που μας δίνει δύνα­μη να συνε­χί­σου­με τις προ­σπά­θειές μας για ένα υψη­λό επί­πε­δο σπου­δών, που συν­δυά­ζει τη θεω­ρία με την πρά­ξη» δήλω­σε ο Κοσμή­το­ρας της Σχο­λής Μηχα­νο­λό­γων Μηχα­νι­κών, Καθη­γη­τής κ. Νικό­λα­ος Μαρμαράς.

📌 Ο Δια­γω­νι­σμός CanSat 📌

Ομά­δες φοι­τη­τών πανε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των από όλο τον κόσμο καλού­νται να σχε­διά­σουν έναν εκπαι­δευ­τι­κό δορυ­φό­ρο σε μέγε­θος κου­τιού ανα­ψυ­κτι­κού και για αυτό τον λόγο ο δια­γω­νι­σμός ονο­μά­ζε­ται CanSat. Η δια­δι­κα­σία συμ­με­το­χής είναι πολύ συγκε­κρι­μέ­νη, απαι­τη­τι­κή και απο­τε­λεί­ται από δια­φο­ρε­τι­κά στά­δια. Οι δορυ­φό­ροι που προ­κρί­νο­νται στον τελι­κό γύρο εκτο­ξεύ­ο­νται με πύραυ­λο και κατά την προ­σγεί­ω­σή τους εκτε­λούν μία προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη αποστολή.
Η απο­στο­λή προ­βλέ­πει ο δορυ­φό­ρος να φτά­σει σε υψό­με­τρο ενός χιλιο­μέ­τρου και στη συνέ­χεια να πέσει χωρίς αλε­ξί­πτω­το, κατα­κό­ρυ­φα και σε στα­θε­ρή τρο­χιά. Tο εγχεί­ρη­μα πρέ­πει να κατα­γρά­φε­ται μέσω βίντεο στα­θε­ρής εικόνας.

📌 Ο δορυ­φό­ρος της White Noise 📌

cansat logo

Φέτος, κύριος στό­χος της απο­στο­λής ήταν η εφαρ­μο­γή ενός συστή­μα­τος ελέγ­χου της καθό­δου, βασι­σμέ­νου σε αυτό­μα­το γυρο­σκό­πιο για την ασφα­λή είσο­δο του δορυ­φό­ρου στην ατμό­σφαι­ρα. Το σύστη­μα είχε έναν ρότο­ρα ελεύ­θε­ρης περι­στρο­φής σχε­δια­σμέ­νο ώστε να παρέ­χει ένα ρυθ­μό καθό­δου σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις του δια­γω­νι­σμού, εξα­σφα­λί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να τη μέγι­στη στα­θε­ρό­τη­τα. Διέ­θε­τε επί­σης 3 ενερ­γά πτε­ρύ­για ελέγ­χου που παρέ­χουν επι­πλέ­ον στα­θε­ρό­τη­τα και εξα­σφα­λί­ζουν ότι ο δορυ­φό­ρος θα δια­τη­ρεί στα­θε­ρό προ­σα­να­το­λι­σμό κατά τη διάρ­κεια της καθόδου.
Για να επι­τευ­χθεί αυτό, ο δορυ­φό­ρος είχε ενσω­μα­τω­μέ­νες 2 ηλε­κτρο­νι­κές πλα­κέ­τες με αισθη­τή­ρες και chips. Τέλος, στο κατώ­τε­ρο μέρος του δορυ­φό­ρου, τοπο­θε­τή­θη­κε ένα σύστη­μα προ­σγεί­ω­σης για να απορ­ρο­φή­σει τον κρα­δα­σμό και να προ­στα­τεύ­σει όλα τα υπο­συ­στή­μα­τα κατά τη διάρ­κεια της προσγείωσης.

📌 Μελ­λο­ντι­κοί στό­χοι 📌

Η φοι­τη­τι­κή ομά­δα δια­στη­μι­κής White Noise ιδρύ­θη­κε το 2017. Τα 16 συνο­λι­κά μέλη της συμ­με­τέ­χουν υπό την αιγί­δα του ΕΜΠ σε δια­γω­νι­σμούς δια­στη­μι­κής μηχα­νι­κής, στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, εφαρ­μό­ζο­ντας τις ακα­δη­μαϊ­κές τους γνώ­σεις σε και­νο­τό­μες κατασκευές.
Το όρα­μα της White Noise είναι να καθιε­ρω­θεί ως ομά­δα αερο­δια­στη­μι­κής του ΕΜΠ και να διευ­ρύ­νει την επι­στη­μο­νι­κή της δρά­ση σε ερευ­νη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα και έργα που θα ενι­σχύ­σουν συνο­λι­κά τον τομέα της αερο­δια­στη­μι­κής στην Ελλάδα.

Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο / CanSat Competition


[πηγή] …(& εδώ) βλ |> portal ΕΜΠ

ΣΣ |> Και επει­δή με την ευκαι­ρία και των εκλο­γών και της επό­με­νης μέρας, δεν πρέ­πει να ξεχνά­με τη μεγά­λη μάχη για τη δημό­σια παι­δεία, με το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία. Που υπο­βαθ­μί­ζε­ται ‑δια­χρο­νι­κά από ΠΑΣΟΚ-ΝΔ & Σύρι­ζα… δεί­τε εδώ |> ΚΚΕ ΠΑΙΔΕΙΑ «Εθνι­κό Στρα­τη­γι­κό Πλαί­σιο» για την Έρευ­να & την Και­νο­το­μία <|

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο