Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στα παλαιστινιακά εδάφη εξετάζει το ΔΠΔ

Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) Φατού Μπεν­σου­ντά δήλω­σε σήμε­ρα ανή­συ­χη για την κλι­μά­κω­ση της βίας μετα­ξύ Ισραη­λι­νών και Παλαι­στί­νιων, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι ενδέ­χε­ται να δια­πράτ­το­νται εγκλή­μα­τα πολέμου.

“Επι­ση­μαί­νω με μεγά­λη ανη­συ­χία την κλι­μά­κω­ση της βίας στη Δυτι­κή Όχθη, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ανα­το­λι­κής Ιερου­σα­λήμ, καθώς και μέσα και γύρω από τη Γάζα και το ενδε­χό­με­νο διά­πρα­ξης εγκλη­μά­των βάσει του Κατα­στα­τι­κού της Ρώμης”, έγρα­ψε η Μπεν­σου­ντά στο Twitter.

Στις εχθρο­πρα­ξί­ες μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Χαμάς έχουν σκο­τω­θεί μέχρι στιγ­μής του­λά­χι­στον 35 άνθρω­ποι στη Γάζα και πέντε στο Ισρα­ήλ στην πιο έντο­νη κλι­μά­κω­ση της βίας εδώ και χρόνια.

Η Μπεν­σου­ντά είχε ανα­κοι­νώ­σει στις αρχές Μαρ­τί­ου ότι ξεκι­νά έρευ­να για το ενδε­χό­με­νο διά­πρα­ξης εγκλη­μά­των πολέ­μου στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, μια πρω­το­βου­λία την οποία είχε απορ­ρί­ψει το Ισρα­ήλ, αλλά είχαν χαι­ρε­τί­σει οι Παλαιστίνιοι.

Η ίδια, την οποία θα αντι­κα­τα­στή­σει στις 16 Ιου­νί­ου ο Βρε­τα­νός εισαγ­γε­λέ­ας Καρίμ Καν, είχε δηλώ­σει τον Δεκέμ­βριο του 2019 ότι εγκλή­μα­τα πολέ­μου έχουν δια­πρα­χθεί ή δια­πράτ­το­νται στη Δυτι­κή Όχθη και τη Λωρί­δα της Γάζας. Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας του ΔΠΔ είχε ανα­φέ­ρει τόσο τις ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ όσο και την παλαι­στι­νια­κή Χαμάς ως πιθα­νούς δρά­στες των εγκλη­μά­των αυτών.

“ Το γρα­φείο μου θα εξα­κο­λου­θή­σει να παρα­κο­λου­θεί τις εξε­λί­ξεις επί του πεδί­ου και θα εξε­τά­σει όποιο ζήτη­μα εμπί­πτει στη δικαιο­δο­σία του”, τόνι­σε η Μπεν­σου­ντά σήμερα.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο