Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το εορταστικό πρόγραμμα του Μουσείου Ακρόπολης

Παι­δι­κά εργα­στή­ρια, παρου­σιά­σεις για ενή­λι­κες, χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες μελω­δί­ες από το περί­φη­μο Jazz Octet, μου­σι­κή γνω­στών μιού­ζι­καλ από το κουαρ­τέ­το σαξο­φώ­νων STAB και όμορ­φα δώρα στα πωλη­τή­ρια του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, υπό­σχο­νται να χαρί­σουν ξεχω­ρι­στές στιγ­μές σε μικρούς και μεγά­λους. Όλα αυτά, στο πλαί­σιο του εορ­τα­στι­κού προ­γράμ­μα­τος του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, που δια­μορ­φώ­νε­ται τον Δεκέμ­βριο ως εξής:

Παιδικό εργαστήριο «Γιορτινές ιστορίες»

Ποιες γιορ­τές είχαν οι αρχαί­οι Αθη­ναί­οι και για ποιες ανυ­πο­μο­νού­σαν τα παιδιά;

Το Μου­σείο Ακρό­πο­λης προ­σκα­λεί παι­διά 6–11 ετών να τις ανα­κα­λύ­ψουν, μαζί με τα συναι­σθή­μα­τα που γεν­νού­σαν σε μικρούς και μεγά­λους. Στη συνέ­χεια, θα κατα­σκευά­σουν σκη­νι­κά γιορ­τής και χαρού­με­νες συν­θέ­σεις που θα στο­λί­σουν μονα­δι­κά το Μου­σείο. Το εργα­στή­ριο πραγ­μα­το­ποιεί­ται από το Τμή­μα Εκπαι­δευ­τι­κών Προ­γραμ­μά­των του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης και τον Τομέα Ενη­μέ­ρω­σης & Εκπαί­δευ­σης της ΥΣΜΑ.

Ημέ­ρες & ώρες: Σάβ­βα­το 21/12, Κυρια­κή 22/12, Σάβ­βα­το 28/12 & Κυρια­κή 29/12, 11 πμ, 1 μμ & 5 μμ Διάρ­κεια: 90 λεπτά. Ηλι­κί­ες: παι­διά 6–11 ετών. Συμ­με­το­χή: Η συμ­με­το­χή στη δρά­ση είναι ελεύ­θε­ρη για τα παι­διά. Απα­ραί­τη­το είναι το εισι­τή­ριο γενι­κής εισό­δου του Μου­σεί­ου για τους γονείς/συνοδούς. Κρα­τή­σεις: Εγγρα­φές γίνο­νται τις ημέ­ρες των παρου­σιά­σε­ων στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών του Μου­σεί­ου. Τηρεί­ται σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας (έως 25 παι­διά ανά εργαστήρι).

Θεματική παρουσίαση «Το χαμένο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου»

Στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης ζωντα­νεύ­ει ψηφια­κά το άγαλ­μα της Αθη­νάς Παρ­θέ­νου. Φτιαγ­μέ­νο από χρυ­σό και ελε­φα­ντό­δο­ντο ήταν το αρι­στούρ­γη­μα που φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης Φει­δί­ας για τον Παρ­θε­νώ­να. Το Μου­σείο προ­σκα­λεί όλους σε έναν περί­πα­το γνώ­σης για τα υλι­κά και τις τεχνι­κές κατα­σκευ­ής του, τους μύθους και τις αλλη­γο­ρί­ες του, την ακτι­νο­βο­λία και τις περι­πέ­τειές του.

Ημέ­ρες & ώρες: Σάβ­βα­το 7/12, Σάβ­βα­το 14/12, Σάβ­βα­το 21/12 & Σάβ­βα­το 28/12, στις 11 πμ στα αγγλι­κά και 1 μμ στα ελλη­νι­κά. Διάρ­κεια: 50 λεπτά. Συμ­με­το­χή: Η συμ­με­το­χή στη θεμα­τι­κή παρου­σί­α­ση είναι ελεύ­θε­ρη. Απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση είναι η έκδο­ση του εισι­τη­ρί­ου γενι­κής εισό­δου (5 ευρώ). Εγγρα­φές γίνο­νται τις ημέ­ρες των παρου­σιά­σε­ων στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών του Μου­σεί­ου. Τηρεί­ται σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας (έως 30 επι­σκέ­πτες ανά παρουσίαση).

Παρουσίαση στην έκθεση «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης»

Οι επι­σκέ­πτες έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν μία παρου­σί­α­ση της φωτο­γρα­φι­κής έκθε­σης για το σπου­δαίο έργο των μαρ­μα­ρο­τε­χνι­τών της Ακρό­πο­λης, που έστη­σαν η Επι­τρο­πή και η Υπη­ρε­σία Συντή­ρη­σης των Μνη­μεί­ων της Ακρό­πο­λης. Ημέ­ρες & ώρες: Σάβ­βα­το 14/12, Σάβ­βα­το 21/12 & Σάβ­βα­το 28/12, στις 12 μεση­μέ­ρι. Διάρ­κεια: 40 λεπτά.

Συμ­με­το­χή: Η συμ­με­το­χή στην παρου­σί­α­ση είναι ελεύ­θε­ρη. Εγγρα­φές γίνο­νται τις ημέ­ρες των παρου­σιά­σε­ων στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών του Μου­σεί­ου. Τηρεί­ται σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας (έως 25 επι­σκέ­πτες ανά παρουσίαση).

Μουσική και κάλαντα στο Μουσείο

Την Κυρια­κή 22 Δεκεμ­βρί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι, το μου­σι­κό σύνο­λο Jazz Octet της Στρα­τιω­τι­κής Μου­σι­κής Φρου­ράς Αθη­νών θα παρου­σιά­σει στο ισό­γειο του Μου­σεί­ου χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες τζαζ μελω­δί­ες απ’ όλο τον κόσμο. Συμ­με­τέ­χουν: Ιωάν­νης Χατζη­ιω­άν­νου (μπά­σο), Κώστας Κεφα­λάς (τρο­μπέ­τα), Νικό­λας Αθα­να­σιά­δης (τύμπα­να), Γιάν­νης Καΐ­κης (τρο­μπό­νι), Λεω­νί­δας Μαλά­κης (βαρύ­το­νο σαξό­φω­νο), Γιώρ­γος Κων­στα­ντά­κης (τενό­ρο σαξό­φω­νο), Γιώρ­γος Παυ­λής (κρου­στά), Ντό­ρα Σαμα­ρά (φλά­ου­το), Κων­στα­ντί­νος Ζώτος (πιά­νο).

Την Δευ­τέ­ρα 23 Δεκεμ­βρί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι, ο Όμι­λος των Βρα­κο­φό­ρων της Κρή­της θα τρα­γου­δή­σει παρα­δο­σια­κά κάλα­ντα στο ισό­γειο του Μουσείου.

Την Κυρια­κή 29 Δεκεμ­βρί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι, το κουαρ­τέ­το σαξο­φώ­νων S.T.A.B. θα ερμη­νεύ­σει στο ισό­γειο του Μου­σεί­ου, εορ­τα­στι­κές μελω­δί­ες και κομ­μά­τια από γνω­στά μιού­ζι­καλ, με τη συμ­με­το­χή της μεσο­φώ­νου Ανα­στα­σί­ας Κότσα­λη. Συμ­με­τέ­χουν επί­σης: Guido de Flaviis (σοπρά­νο σαξό­φω­νο), Στά­θης Μαυ­ρο­μά­της (άλτο σαξό­φω­νο), James Wylie (τενό­ρο σαξό­φω­νο) και Ilia Samsonov (βαρύ­το­νο σαξόφωνο).

Την Τρί­τη 31 Δεκεμ­βρί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι, ο Σύλ­λο­γος Μικρα­σια­τών Αιγά­λεω «Νέες Κυδω­νί­ες» θα τρα­γου­δή­σει στο ισό­γειο του Μου­σεί­ου πρω­το­χρο­νιά­τι­κα κάλαντα.

Το γού­ρι του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης για το 2020 είναι εμπνευ­σμέ­νο από ένα μολύ­βδι­νο μετρι­κό βάρος με ανά­γλυ­φη χελώ­να που χρο­νο­λο­γεί­ται στον 3ο — 1ο αι. πΧ και παρου­σιά­ζε­ται στο ισό­γειο, στην Αίθου­σα των Κλι­τύ­ων Ακρό­πο­λης. Με επι­μο­νή και προ­σή­λω­ση στο στό­χο της η χελώ­να, έλε­γε ο αρχαί­ος μύθος, νίκη­σε την επι­πό­λαια αυτο­πε­ποί­θη­ση του λαγού σε αγώ­να δρό­μου. Το καλο­συ­νά­το ζώο προ­στά­τευε τους ανθρώ­πους από το κακό μάτι και το αίμα του θεω­ρού­νταν αντί­δο­το στο δηλη­τή­ριο. Τέλος, τις γιορ­τι­νές ημέ­ρες το εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου θα προ­σφέ­ρει παρα­δο­σια­κά γιορ­τι­νά πιά­τα και γλυ­κί­σμα­τα από τον νέο του χει­με­ρι­νό κατά­λο­γο. Τις Παρα­σκευ­ές του Δεκεμ­βρί­ου, μου­σι­κοί της αθη­ναϊ­κής τζαζ σκη­νής θα δώσουν χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο χρώ­μα στο εστια­τό­ριο, ερμη­νεύ­ο­ντας μελω­δί­ες από το διε­θνές τζαζ ρεπερ­τό­ριο. Τηλε­φω­νι­κές κρα­τή­σεις στο εστια­τό­ριο πραγ­μα­το­ποιού­νται τις ημέ­ρες και ώρες λει­τουρ­γί­ας του Μου­σεί­ου στο τηλέ­φω­νο 210 9000915.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο