Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας καλεί στη σημερινή απεργία

100άδες πλέ­ον σωμα­τεία δίπλα στα 31 Εργα­τι­κά Κέντρα και 10άδες Ομο­σπον­δί­ες, καλούν στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις σε πάνω από 50 πόλεις: Αθή­να, Σύνταγ­μα 10.30 πμ., Θεσ­σα­λο­νί­κη, Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου 10.30 πμ., Πει­ραιάς, 10 πμ. πλα­τεία Καραϊσκάκη

Το πάντα μάχιμο ΕΕΤΕ _ Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας 
δεν θα μπορούσε να λείψει. 
Σε δελτίο τύπου της 19-Σεπτέμβρη αναφέρει χαρακτηριστικά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα για απεργία

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, συμ­με­τεί­χε στην απο­στο­λή εθε­λο­ντών που οργά­νω­σε το ΠΑΜΕ σε συνεν­νό­η­ση με τα συν­δι­κά­τα και τις επι­τρο­πές αλλη­λεγ­γύ­ης που έχουν συγκρο­τη­θεί στις πλη­γεί­σες περιο­χές, την Κυρια­κή 17 Σεπτέμ­βρη σε χωριά της Καρ­δί­τσας που έχουν πλη­γεί από τις πλημ­μύ­ρες. Στο πλαί­σιο της παρα­πά­νω δρά­σης μέλη του Δ.Σ. με συνα­δέλ­φους που δήλω­σαν συμ­με­το­χή στο κάλε­σμα, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν επί­σκε­ψη στις περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και συγκε­κρι­μέ­να στο χωριό Μαρα­θέα της Καρδίτσας.
Εκεί κατα­νε­μή­θη­καν σε ομά­δες εργα­σί­ας και συνέ­βα­λαν με τους υπό­λοι­πους εθε­λο­ντές εργα­ζο­μέ­νους στην παρο­χή βοή­θειας στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς συμπο­λί­τες μας. Πρό­κει­ται για μια σημα­ντι­κή πρω­το­βου­λία που όμως δεν αρκεί από μόνη της για να αντι­με­τω­πι­στούν τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα που άφη­σαν οι πλημ­μύ­ρες, σε συν­δυα­σμό με την απου­σία του κεντρι­κού κρά­τους και την ανε­πάρ­κεια των δομών της περι­φε­ρεια­κής διοίκησης.

Στο πλαί­σιο αυτό το Ε.Ε.Τ.Ε. θα παρα­μεί­νει στο πλευ­ρό των δοκι­μα­ζο­μέ­νων συμπο­λι­τών μας και θα προ­σφέ­ρει κάθε δυνα­τή ηθι­κή και υλι­κή υπο­στή­ρι­ξη. Παρα­μέ­νου­με δυνα­τοί και έτοι­μοι για πιθα­νή επα­νά­λη­ψη απο­στο­λής εθελοντών.
Το επό­με­νο βήμα είναι η συμ­με­το­χή στην απερ­γία την Πέμ­πτη 21 Σεπτέμ­βρη, στις 10.30 πμ. στο Σύνταγμα.
Στην Δ.Ε.Θ. ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε πάγω­μα μισθών και συντά­ξε­ων καθώς και ψίχου­λα για τους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες και τις πυρκαγιές.

Ο λαός της χώρας τους επό­με­νους μήνες θα δει επι­πλέ­ον ανα­τι­μή­σεις σε βασι­κά αγα­θά, εξαι­τί­ας της κατα­στρο­φής της αγρο­τι­κής και ζωι­κής παρα­γω­γής στη Θεσ­σα­λία και παράλ­λη­λα το τσά­κι­σμα του εισο­δή­μα­τος του με το νέο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο που ψηφί­ζε­ται την Πέμπτη.

Το νομο­σχέ­διο-τερα­τούρ­γη­μα επιβάλλει:

 • 13 ώρες δου­λειάς την ημέρα
 • 78 ώρες δου­λειάς την εβδομάδα
 • Κατάρ­γη­ση του δια­λείμ­μα­τος της εργασίας
 • Κατάρ­γη­ση επι­δο­μά­των ως απο­τέ­λε­σμα της κυριαρ­χί­ας νέων ελα­στι­κών μορ­φών απασχόλησης
 • Διεύ­ρυν­ση της κατάρ­γη­σης του πεν­θή­με­ρου και κατάρ­γη­ση της Κυριακάτικης
  αργί­ας σε μια σει­ρά νέους κλά­δους εργασίας.

Η εξαγ­γε­λία του μέτρου για το “ξεπά­γω­μα” των τριε­τιών θα εφαρ­μο­στεί από την 1η Γενά­ρη του 2024 και δεν θα έχει ανα­δρο­μι­κή ισχύ, δηλα­δή το 2027 θα δοθεί η όποια αύξη­ση, αν δοθεί και δεν συμ­ψη­φι­στεί με τις υπό­λοι­πες απο­δο­χές. Δηλα­δή όλες οι αυξή­σεις που θα είχε ένας εργα­ζό­με­νος από το 2012 ως σήμε­ρα, χάνο­νται και δια­γρά­φο­νται 12 χρό­νια δου­λειάς για τους εργαζόμενους.
Την ίδια ώρα που η κυβέρ­νη­ση ανα­κοι­νώ­νει επι­πλέ­ον εξο­πλι­σμούς για τις ανά­γκες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συγκρού­σε­ων που η χώρα συμ­με­τέ­χει, την ώρα που επι­τα­χύ­νει την εκτα­μί­ευ­ση κον­δυ­λί­ων από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης και άλλα ευρω­παϊ­κά προ­γράμ­μα­τα για την πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη, την ίδια ώρα ο λαός της χώρας παρα­μέ­νει στη καμέ­νη και μαζί πλημ­μυ­ρι­σμέ­νη γη, χωρίς κανέ­να μέτρο προστασίας.

Μπροστά στη νέα λαίλαπα τα συνδικάτα, τα σωματεία και λοιποί φορείς, όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας να δυναμώσουν την διεκδίκησή τους για άμεσα μέτρα:

 • Γεν­ναί­ες αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντάξεις.
 • Να ξεπα­γώ­σουν τώρα οι τριε­τί­ες για όλους τους εργα­ζό­με­νους ανα­δρο­μι­κά από το 2012, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να καταρ­γη­θεί ο ΦΠΑ και οι άλλοι άδι­κοι έμμε­σοι φόροι στα τρό­φι­μα και σε άλλα βασι­κά είδη όπως το νερό, η Ενέρ­γεια και τα καύσιμα.
 • Γεν­ναία μεί­ω­ση τιμών και πλα­φόν στις τιμές όλων αυτών των βασι­κών αγα­θών για την εργα­τι­κή και λαϊ­κή οικο­γέ­νεια και όχι τα μέτρα κοροϊ­δί­ας που επέ­βα­λε η κυβέρ­νη­ση με τα 2,50 ευρώ την εξά­δα του 1,5lt νερού.
 • Απο­ζη­μί­ω­ση 100%, άμε­ση και πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση με πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία όλων όσων βού­λια­ξε στις λάσπες και στα απο­κα­ΐ­δια η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρδους.
  l Άμε­σα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού της Θεσσαλίας.

Απαντάμε με κάθε τρόπο
σε όποιον επιτίθεται στις ζωές μας

Για το Δ.Σ.
Ο Πρό­ε­δρος Η Γενι­κή Γραμματέας
Νάσος Χαλ­κί­δης Βικτώ­ρια Νταρίλα

 

Επιμε­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος
Βαλ­τε­τσί­ου 42 _106 81 Αθή­να Tηλ. 210. 3300 016 ‑FAX : 210 .33.01.408
e‑mail:[email protected]
Αθή­να 19-Σεπ-2023 \ ΔΤ 34

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο